education - חינוך אופק - פרסום חוזרי תשלומי הורים בית ספריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אודות מערכת אפיק לבתי ספר
 

על מנת לקדם את אכיפת הוראות החוק בנושא תשלומי הורים, שם משרד החינוך דגש על שקיפות המידע באמצעות מערכת אפיק. המערכת מאפשרת לכל אזרח לצפות בחוזרי התשלומים של בתי הספר באמצעות האינטרנט ולהשוותם לסכומים המותרים לגבייה כפי שאושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת ופורסמו ע"י המשרד.

 

המערכת מאפשרת לבתי-הספר להזין את חוזר התשלומים הבית ספרי. החוזר יוצג לצפייה באתר שיהיה פתוח לציבור הרחב וזאת אך ורק לאחר אישור הרפרנט /מפקח. עד שיאושר יצוין כי "חוזר התשלומים של המוסד עדיין לא אושר ע"י הפיקוח. המוסד אינו רשאי לגבות תשלום".

 

הכניסה למערכת מחייבת הזדהות באמצעות קוד משתמש, סמל מוסד וסיסמא.

 

בכניסה הראשונה למערכת יוצגו סעיפי התשלומים מחוזר מנכ"ל, יש להזין את הסכומים הנגבים ע"י בית הספר לפי שכבות גיל, ובמידת הצורך לפרט את מרכיבי הסעיפים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/02/2011    

עדכוני rss