education - חינוך אופק - פרסום חוזרי תשלומי הורים בית ספריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תשלומי הורים - תשע"ו
 

  קדם יסודי א'-ב' ג'-ד' ה' ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א י"ב

סל תרבות

 

79 99 99 99 99 149 149 165 165 176 176

מסיבות סיום

 

54 ---- ---- ---- 75 ----- 125 ----- 125 ----- 200
מסיבות כיתתיות

8 למסיבה

 24 ל-3 מסיבות

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

השאלת ספרי לימוד

 

----- 280 280 280 280 280 280 280 280 320 320

ארגון הורים ארצי

 

----- 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

ועד הורים ישובי

 

----- 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

טיולים עפ"י תכנית

 

60 101 126 252 387 387 387 387 387 513 616

של"ח

 

          150 150 150 150 150  

 

סה"כ

 

217

 

507

 

532

 

658

 

868

 

993

 

1118

 

1009

 

1134

 

1186

 

1339

 

הערות לטבלה:

  1. הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב
  2. הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.
  3. בגני ילדים במסגרת חטיבה צעירה ייגבו סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה עבור מסיבת סיום.

 

שיעורי השתתפות של הורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד

הכנסה לנפש לחודש ₪

השתתפות הורים בעלות ארוחה   
0 – 1,273 0
1,274 – 1,378 0
1,379 – 1,493 0.6
1,494 – 1,604 2.3
1,605 – 1,744 2.3
1,745 – 1,829 3.4
1,830 – 1,941 3.4
1,942 – 2,127 4.8
2,128 – 2,171 5.4
2,172 ומעלה 6.3

 

 

תל"ן

בשנת הלימודים תשע"ו יחולו השינויים הבאים בכל הנוגע לגבייה עבור תל"ן:
הסכום המרבי המותר לגבייה עבור תל"ן לא ישתנה יחסית לתשע"ה ויהיה כדלקמן:

 


שלב חינוך גבייה מרבית מתלמיד בשנה עבור תל"ן בכלל מוסדות החינוך ₪ גבייה מרבית מתלמיד בשנה בבתי ספר תורניים (1) וייחודיים(2) נוספת על הגבייה המרבית מתלמיד בכלל המוסדות ₪ סה"כ גבייה מרבית מתלמיד בשנה בבתי ספר תורניים (1)וייחודיים (2) ₪
קדם יסודי 597 0 0
יסודי 885 1,770 בכיתות שאושרו 2,655 בכיתות שאושרו
חט"ב 1,060 2,120 3,180
חט"ע 1,150 2,300 3,450


 

הערות:

תורניים – המקיימים תכנית לימודים תורנית באישור החמ"ד, על פי חוזר מנכ"ל תשעד/12(א) תשלומי הורים עבור תכנית לימודים נוספת תורנית במוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים
יחודיים – שאושרו כייחודיים על ידי הוועדה הארצית לבתי ספר יחודיים ומרחבי חינוך על פי חוזר מנכ"ל תשעד/12 (א) תשעד/12(א) גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך מוכים שאינם רשמיים ובמוסדות במעמד פטור, גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה וגביית תשלומי הורים במוסדות ניסויים וייחודיים
 

הגבייה מתלמיד עבור שעת תל"ן תותאם לגודלה של כיתת האם, על פי הפירוט בטבלה הבאה. המשמעות היא, שבכיתות אם גדולות ניתן יהיה לקיים מספר גדול יותר של שעות תל"ן יחסית לכיתות אם קטנות, היות שהסכום המרבי לגבייה מתלמיד נשאר קבוע. בכל מקרה מספר שעות התל"ן שיינתנו לא יעלה על תקרת השעות המותרת לפי חוזרי מנכ"ל וכן הגבייה תיעשה עבור שעות אורך הניתנות בפועל.

 


שלב חינוך גודל כיתת אם (מספר תלמידים) תעריף לשעת תל"ן אחת לתלמיד ₪ גבייה מרבית מהורים בשנה בכלל בתיה"ס עבור תל"ן גבייה מרבית מהורים בשנה בבתי"ס תורניים וייחודיים נוספת על הגבייה המרבית המותרת בכלל בתיה"ס סה"כ גבייה מרבית מהורים בשנה בבתי"ס תורניים וייחודיים
שלב חינוך יסודי 20-24 3
26
עד 885 ₪ בשנה בכלל בתיה"ס עד 1770 ₪ בשנה בכיתות ה'-ו' בלבד בכיתות ה'-ו' בלבד עד 2655 ₪
25-28 276
29-32 239
33-36 211
37-40 177
שלב חינוך חט"ב 20-24 389 עד 1060 ₪ בשנה בכלל בתיה"ס עד 2120 ₪ בשנה עד 3180 ₪ בשנה
25-28 329
29-32 285
33-36 252
37-40 212
שלב חינוך חט"ע 20-24 382 עד 1150 ₪ בשנה בכלל בתיה"ס עד 2300 ₪ בשנה עד 3450 ₪ בשנה
25-28 324
29-32 281
33-36 230

 


על מוסד החינוך לפרט להורים בחוזר התשלומים המוסדי את גובה הגבייה המבוקשת, ואת מספר שעות התל"ן שהוא נותן בפועל עבור הגבייה. יודגש, שבבתי ספר שעת לימודים במסגרת תל"ן היא שעה המאריכה את יום הלימודים ואיננה משמשת לפיצול כיתות אם לקבוצות לימוד


 

סכומים המרביים שנקבעו עבור רכישת שירותים מרצון:

שלב חינוך סכום מרבי מותר בש"ח 
קדם יסודי 125
יסודי 250
חט"ב 450
חט"ע 450

 

לבירורים ולתלונות בעניין תשלומי הורים ניתן לפנות לרפרנטים תשלומי הורים במחוזות המשרד:

מחוז שם הרפרנט טלפון דוא"ל

מנח"י

דן גרוסמן 02-5601763 dangr@education.gov.il
ירושלים דן גרוסמן 02-5601763 dangr@education.gov.il
צפון יעל שטיינברג 04-500102/3 yaelsh@education.gov.il
חיפה חיים יעקב 04-8632455 haimya@education.gov.il
מרכז נחמה זיידמן 03-6896548 nehamaze@education.gov.il

תל-אביב

חגית גוטדינר 03-6896368 hagitgot@education.gov.il
דרום זאב אלדר 08-6263075

zeevel@education.gov.il

התיישבותי ראובן לייבל 03-6898874 reuvenl@kfar-olami.org.il 
חרדי יוסף פוליטי 02-5601654 yosefpo@education.gov.il

 

 

 

 *
ועדת החינוך של הכנסת אישרה (שני, 31.8.15) את התשלום המרבי המותר לגבייה מהורים בעבור ביטוח תאונות אישיות. 
התשלום המרבי לשנה"ל תשע"ו הוא בגובה 75 שקלים לתלמיד. 
אין לגבות מהורים מעל הסכום ששילמה הרשות המקומית בפועל למבטח, גם אם סכום זה נמוך מן הסכום המרבי המותר של 75 ₪.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/01/2017    

עדכוני rss