education - חינוך
 

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
פתיחת עובד הוראה
 

פתיחת עו"ה חדש תתבצע במערכת עו"ה . לאחר פתיחת תיק במערכת עו"ה יש לעשות פתיחת עובד הוראה חדש במערכת משכית על מנת שנוכל לעדכן את פרטיו

הערה : ניתן לעשות פתיחת תיק לעו"ה חדש במשכית מיד אחרי פתיחת תיק במערכת עו"ה

 

 

  1. בתפריט המערכת בחר מצב תיק עו"ה.
  2. בחר פתיחת עו"ה.
  3. בצע איתור לפי ת"ז של עו"ה
  4. לחץ פתיחה

 

עדכון ותק/פרישה/חסימה

 

ותק של עו"ה יטופל  בשיטה הישנה במערכת דיגיטל . לאחר עדכון ותק בדיגיטל יש לעשות עדכון נתוני וותק ופרישה במערכת משכית

חסימה של מורה תטופל בשיטה הישנה במערכת דיגיטל . המערכת תעדכן את מצב התיק לפי מצבו בדיגיטל.

פרישה של עו"ה תטופל בשיטה הישנה במערכת דיגיטל, אין צורך לעשות תיקון יתרות במערכת IBM . מערכת משכית תבצע תיקון יתרות אוטומטי

 

  1.  בתפריט המערכת בחר מצב תיק עו"ה.
  2. בחר פתיחת עו"ה.
  3. בצע איתור לפי ת"ז של עו"ה
  4. לחץ עדכון נתונים

 

הערה : ניתן לראות את הותק במסך השתלמויות לעו"ה

כדאי לבצע חישוב גמולי השתלמות לאחר עדכון ותק , העדכון יכול להשפיע על חישוב גמולים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/12/2008