מילון מונחים
 
 

שם מונח בעברית

הגדרת מונח

אחזור תלוש

 הצגת התלוש על נתוניו זהה למקור

בסיס משרה

מספר השעות השבועיות שעל עו"ה לעבוד לקבלת 100% משרה

הפרשים לעו"ה לחודש

סכום הנוצר כתוצאה מחישוב רטרואקטיבי ומשולם או מנוכה בחודש החישוב  

חודש חישוב

חודש בו מחושב התשלום לעובד, בחודש זה מקבל  עו"ה תלוש משכורת.  התשלום המחושב בחודש זה יכיל את ההפרשים  שחושבו לעובד בחודשיים.

מס"ב

מרכז לסליקה בנקאי - המוסד אליו מועברים סכומים .לפי פרטי חשבון של עו"ה להעברה לבנקים בהתאם.

מקדם

ערך אחוזי מחושב שמכפלתו ברכיב שכר חושב  נותנת ערך לתשלום

נתוני עזר

.מידע כללי המוצג בתלוש כגון: הפרשות מעביד

סכום תקרת נטו

סכום מכסימום לתשלום נטו לבנק עפ"י  הנחית המשרד.

פיצול משרה

הבחנה בין שעות העבודה השבועיות של עו"ה לצורך חישוב שכר, העמסה תקציבית, בקרה מדויקת.

קוד מאפייני פיצול

אוסף הערכים מהם נגזר פיצול המשרה  המאופיין .באופן חד חד ערכי ע"י מספר רץ.

רכיב שכר לעו"ה לחודש

תשלומים וניכויים לאחר חישוב שמרכיבים את שכר עו"ה לעו"ה בחודש מוגדרים רכיבי שכר ברמת מוסד, משרה ומערכת שעות.

רכיב שכר מגולם

רכיב שכר ברוטו, רכיב זה מכיל רק את הסכום למס ומצורף לברוטו רק לצורכי תשלום מס הכנסה\ביטוח לאומי ולא יתבטא בנטו כי הנטו שלו משולם\ניתן  בנפרד

שכר משולב

רכיב שכר המורכב מוותק ודרגה של עו"ה ומהווה בסיס לחישוב שכרו החודשי של עו"ה. רכיב שכר זה מושפע מאחוז המשרה של העובד.

שעות מ"מ

מספר השעות בהן מועסק עו"ה כממלא מקום בחודש, פרוס על ימי החודש. שעות מ"מ לא נכללות בחישוב מקדם משרה.

תלוש שכר

ריכוז של רכיבי שכר והפרשים המחושבים עבור חודשים קודמים המרכיבים את שכרו החודשי של העובד, התלוש מופק מידי חודש..