education - חינוך ועדת השמה
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
מילון מונחים
 

מונח

הגדרה

נציג מטעם המשרד

אדם אשר יהיה איש הקשר של משרד החינוך למול הרשות

סמל מוסד

מספר סידורי של בית הספר או גן הילדים ברישומי המשרד (מזהה חד – ערכי)

רשות מקומית

עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית

 

זכאות לחינוך מיוחד  

זכאותו של תלמיד להיות משובץ בכיתה  לחינוך מיוחד, או לקבל תקציבי חינוך מיוחד

ישוב מגורים

הישוב בו מתגורר התלמיד, לפי כתובתו הרשומה במרשם האוכלוסין

מוסד לימודים 

המוסד בו לומד התלמיד בכל ימות השבוע (חמישה או שישה ימים)

מקבילה  

סימון של חלוקת כיתה למספר קבוצות. (למשל כיתה ב 1,

כיתה ב 2)

סוג מסגרת 

מזהה את סוג החינוך של הכיתה וסוג החינוך  של המוסד: רגיל או חינוך מיוחד

ועדת השמה 

(ברשות המקומית) דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים (לפי סעיפים 5-11 לחוק החינוך המיוחד). סעיף 20 ה' בחוק החינוך המיוחד קובע שוועדת ההשמה תשמש גם כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית. לוועדה הרכב מחייב על פי חוק

הרכב המינימאלי לועדת השמה

יו"ר נציג רשות חינוך מקומית, מפקח חינוך מיוחד, פסיכולוג החינוכי. בהעדר נוכחותם הועדה תחשב בהרכב "חסר".

ועדת ערר 

(מחוזית) דנה בערעור על החלטת ועדת ההשמה (לפי סעיפים 12-13 לחוק החינוך המיוחד)

ועדת שילוב  

(בחינוך הרגיל) דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתכנית השילוב (פרק ד1 לחוק החינוך המיוחד). ועדת שילוב יושבת במוסדות החינוך, ולא ברשות המקומית

ועדת ערר לועדת שילוב

הועדה דנה בערעור , שמוגש ע"י הורי התלמיד, על החלטות של ועדת שילוב

הגורם המפנה  

 

סעיף 8 לחוק החינוך המיוחד קובע,  שוועדת ההשמה תדון בעניינו של מי ושהופנה אליה בידי הורה ,  איש סגל - מנהל, מחנך, פסיכולוג, יועץ - ממוסד חינוך מוכר (הן רשמי והן מוכר שאינו רשמי);  רשות חינוך מקומית (מנהל מחלקת חינוך, שירות פסיכולוגי- חינוכי וכיו"ב);   ארגון ציבורי, לפי צו החינוך המיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990;  ועדת שילוב מוסדית, לאחר

סוג החריגות 

מזהה את לקות התלמיד כפי שנקבעה בידי הגורמים הרפואיים המוסמכים לכך

דיון המשך 

במידה ובדיון מסוים לא הושגה הכרעה מטעמים שונים, ייקבע דיון המשך למועד אחר

הפנייה  

טופס הממולא בידי גורם שהוכר בחוק כגורם מפנה, ואשר בגינה ייקבע מועד דיון בועדת ההשמה

החלטה 

קביעת זכאותו/אי  זכאותו של תלמיד לחינוך מיוחד, שבאה לידי ביטוי בסוג המסגרת שנקבעה לתלמיד, וקביעת סוגי חריגויות של התלמיד

חריגות/לקות  

לקות (או לקויות) פיזית/נפשית של תלמיד, המוגדרת שכזו בטבלת לקויות,  שעניינה נדון בוועדת השמה.  (תלמיד עשוי להיות זכאי  למסגרת לימוד מיוחדת עקב לקות שלו)

הרכב ועדה 

ההרכב ועדה המקיים את קביעת החוק לעניין מינימום ומכסימום משתתפים, והשתתפות כל הנציגים שהוגדרו כהכרחיים על פי החוק

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/12/2009