education - חינוך מדריך למשתמש למערכת  מדג''ן
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
דוח נתוני העסקה
בדוח נתוני העסקה ניתן לצפות בנתוני העסקה של כל עובדי הוראה ובעלי התפקידים במוסד מסוים או עו"ה ספציפי במוסד מסוים, או של עו"ה ספציפי בכל המוסדות בהם הוא מועסק. הנתונים המתקבלים בדוח הם כל סוגי מערכות השעות: שעות שבועיות, היעדרויות, תפקידים, או פעולות מיוחדות.
 

1.      בתפריט המערכת בחר דוחות.

2.      בחר דוח נתוני העסקה.

3.      במידת הצורך הקלד סמל מוסד.

 שים לב! לקבלת נתונים לעו"ה ספציפי בכמה מוסדות, אין להקליד סמל מוסד.

4.      בחר את שנת הלימודים הרצויה.

5.      במידת הצורך, בחר את טווח החודשים הרצויים.

6.      במידת הצורך, הקלד מ.זהות או בחר מתוך רשימת עו"ה למוסד ע"י לחיצה על כפתור  או השאר שדה זה ריק לקבלת נתונים עבור כל עו"ה למוסד.

7.      במידת הצורך שנה ערך בשדה מתאריך רישום ואו עד תאריך רישום לקבלת תנועות שנרשמו במשכית מתאריך זה ואו עד תאריך זה בלבד. או השאר ערכים קיימים לקבלת כל הדיווחים.

 8. לחץ איתור.

התוצאה, טבלה ובה פירוט נתוני ההעסקה לעו"ה / למוסד שנבחר.

9.      להדפסה לחץ הצגה לפני הדפסה.
תפתח תוכנת 
Acrobat reader ובה יוצג הדו"ח, משם ניתן להדפיס את הדו"ח.

10.      להעברה לדו"ח אקסל לחץ פתיחת דו"ח אקסל.
בשלב זה כל הנתונים ממסך זה יעברו לגליון אקסל.

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/07/2009