education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.1 חינוך מבוגרים

(תשע) 1–1.1  תיקון לסעיפים 1–1.1 ו-2–1.1 בחוזר הוראות הקבע סג/9 (א) העוסקים בנהלים למתן היתר למוסדות לקיים קורסים לגמול השתלמות
 

בסעיפים 1–1.1 ו-2–1.1 של חוזר הוראות הקבע סג/9(א) פרסמנו נהלים למתן היתר למוסדות לקיים קורסים לגמול השתלמות ולאישור קורסים כאלה.

כיוון שאיש הקשר התחלף, נבקש לפנות בשאלות אל מר בני רגב, יו"ר הוועדה לאישור קיום קורסים לגמולי השתלמות, טל' 02-5601404/8.עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/7, ט"ז באדר התש"ע, 02 במרץ 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014