education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשסז) 1.2-1  הקריטריונים לקבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת –
 

הקריטריונים הזמניים להעסקת עובדים חדשים במקצועות הבריאות שפורסמו בחוזר "הודעות ומידע" סו/4, סעיף 1.2-2, תקפים גם לשנת הלימודים התשס"ז. הקריטריונים הקבועים יפורסמו בחוזר "הוראות קבע" לכשתושלם החקיקה בנושא זה. עובדים שהתקבלו לעבודה במערכת החינוך לשנת הלימודים התשס"ו בלבד, תוארך העסקתם בהתאם לצורכי המערכת בשנה נוספת.

מטפלים בתחום מקצועות הבריאות שסיימו את לימודיהם בחו"ל יוכלו להגיש מועמדות להעסקה לאחר שימציאו לממונה על מקצועות הבריאות באגף לחינוך מיוחד אישור של שקילות לתואר של הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ואת גיליון הציונים בתחום התמחותם. האישור להעסקה יינתן לאחר בדיקה קפדנית של מסמכי המועמד ועל סמך שיקול דעת של הממונה לגבי התאמתו של המועמד למקצוע המסוים.

תוקף האישור לשנת הלימודים התשס"ז בלבד.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר לאה שקד, מפקחת ארצית על שח"ם,
טל' 03-6896104/5, פקס' 03-6896169, דוא"ל
leasha@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/4, י' בכסלו התשס'ז, 01 בדצמבר 2006

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014