education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשסט) 1–1.2  הקריטריונים לקבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת – תיקון לסעיף 25–1.2 בחוזר הוראות הקבע תשס/8(א)
 

1.   כללי             

סעיף זה בא במקום סעיף קטן 1.3 בסעיף 25–1.2 בחוזר הוראות הקבע תשס/8(א), "שירותים פרא-רפואיים לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד", וכן במקום הסעיפים בנושא שפורסמו בחוזרי "הודעות ומידע", סו/4, סו/6, סז/4 ו-סח/2. להלן נפרט את הקריטריונים לגבי קבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת. הקריטריונים הם זמניים, ויהיו בתוקף בשנת הלימודים התשס"ט בלבד. ייתכן שנפרסם עדכון בנושא אף לפני סיומה של שנת הלימודים. הנוהל הזמני נועד לחול רק על עובדים חדשים שייקלטו במערכת בתקופת הביניים. הקריטריונים הקבועים יפורסמו בחוזר "הוראות קבע" לכשיוסדרו בחקיקה לפי הוראות בג"ץ.

עובדים זמניים שעבדו במערכת החינוכית בשנות הלימודים התשס"ו, התשס"ז והתשס"ח יוכלו להמשיך לעבוד גם בשנת הלימודים התשס"ט, במעמד של עובדים זמניים.

מטפלים בתחום מקצועות הבריאות שסיימו את לימודיהם בחו"ל יוכלו להגיש מועמדות להעסקה לאחר שימציאו לממונה על מקצועות הבריאות באגף לחינוך מיוחד אישור של שקילות לתואר של הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ואת גיליון הציונים בתחום התמחותם. האישור להעסקה יינתן לאחר בדיקה קפדנית של מסמכי המועמד ועל סמך שיקול דעת של הממונה לגבי התאמתו של המועמד למקצוע מסוים. תוקף האישור לשנת הלימודים התשס"ט בלבד.

 

2.   רקע

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ פסל את הנוהל למתן תעודות "הכרה במעמד" לעובדים במקצועות בריאות על ידי משרד הבריאות בבג"ץ 1423.05 קדרון ואח' נגד שרי הבריאות בחינוך. בגלל פסיקת בית המשפט אין להתחשב בתעודות של "הכרה במעמד" שהנפיק בעבר משרד הבריאות, אלא אם כן מדובר בעובדים המועסקים זה מכבר במערכת החינוך ושהתקבלו בעבר על סמך תעודות כאלה.

בימים אלה שוקדת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת על יזמת חקיקה שעניינה רישוי פרופסיונאלי והסדרת העיסוק של מקצועות הבריאות. בשלב הראשון יוסדרו המקצועות פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וריפוי בדיבור. בשלב הבא עתידים להיכנס לגדרי החקיקה מקצועות פרא-רפואיים נוספים.

עד שתיכנס לתוקפה החקיקה בתחום זה, כמפורט לעיל, שלפיה יהיו בעלי מקצועות הבריאות שהוסדרו בחוק כפופים לדרישות על פי החוק, תמשיך מערכת החינוך להעסיק בעלי מקצועות אלה על סמך הקריטריונים הזמניים, המפורטים להלן. עם זאת, יובהר כי ההעסקה היא זמנית, ולא תינתן קביעות לעובדים שנקלטו במערכת החל משנת הלימודים התשס"ו. נושא הקביעות יוכרע ויוסדר רק לאחר הסדרת המקצועות הללו בחקיקה, ובתנאי שהעובד יעמוד בתנאים על פי החוק.

 

3.   הקריטריונים

3.1  על מטפלים בתחום מקצועות הבריאות המועסקים במערכת החינוך להיות לפחות בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, כהגדרתה בחוק המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח–1958.

3.2  כמו כן, על כל בעלי המקצוע בתחומים אלה להיות בעלי תעודות בתחום עיסוקם שהונפקו על ידי אחד מהמוסדות האקדמיים האלה:

       קלינאות תקשורת

       א.   החוג לקלינאות תקשורת באוניברסיטת ת"א

       ב.   החוג להפרעות בתקשורת במכללה האקדמית הדסה, ירושלים

       ג.    החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה

       ריפוי בעיסוק

       א.   החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת ת"א

       ב.   החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה

       ג.    בית הספר לריפוי בעיסוק בהדסה, הר הצופים

       פיזיותרפיה

       א.   המכללה האקדמית יהודה ושומרון

       ב.   החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה

       ג.    החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת ת"א

       ד.   החוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב

       ריפוי ביצירה ובהבעה

       א.   מכללת "דוד ילין" בירושלים – בתחומי האמנות, המוזיקה והתנועה

       ב.   מכללת "לוינסקי" – בתחומי המוזיקה והתנועה

       ג.    "סמינר הקיבוצים" בת"א – בתחומי הפסיכודרמה, האמנות והתנועה

       ד.   מכללת "בית ברל" – בתחומי האמנות והמוזיקה

       ה.   מכללת "תל חי" – בתחום הדרמה-תרפיה

       ו.    "לסלי קולג' " – לתואר שני בתחום הטיפול בהבעה וביצירה

       ז.   אוניברסיטת "בר אילן" – לתואר שני בתחום המוזיקה

       ח.  אוניברסיטת חיפה – בתחום האמנות והתנועה ולתואר שני בתחום הביבליותרפיה.


 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר לאה שקד, מפקחת ארצית ממונה על שח"ם,
טל' 03-6896104/5, פקס' 03-6891619, דוא"ל
leasha@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014