education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.4 לקויי למידה

(תשעד) 1.4-1  ועדות התאמה מחוזיות: נוהלי הגשת בקשות להתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים לקויי למידה
 

1.      כללי 

הנאמר להלן הוא תוספת לנוהל המורחב להגשת בקשות להתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים לקויי למידה ולנספחיו המתפרסם  מדי שנה. הנוהל לשנת הלימודים התשע"ד יישלח לבתי הספר ויתפרסם גם באתר שפ"י בכתובת:

/EducationCMS/units/shefi

 

2.      לוחות זמנים

2.1     לוח זמנים להגשת בקשות לוועדות ההתאמה המחוזיות לשנת הלימודים התשע"ד לכל בתי הספר

א.   למועד חורף התשע"ד:

המועד האחרון להגשת הבקשות לוועדות ההתאמה המחוזיות הוא יום חמישי, כ' בחשוון התשע"ד, 24 באוקטובר 2013.

ב.    למועד קיץ התשע"ד:

המועד האחרון להגשת הבקשות לוועדות ההתאמה המחוזיות הוא יום רביעי, ז' בשבט התשע"ד, 8 בינואר 2014.

2.2     לוח זמנים לקבלת תשובות מוועדות ההתאמה המחוזיות לשנת הלימודים התשע"ד

א.    למועד חורף התשע"ד:

המועד האחרון להגעת התשובות מוועדות ההתאמה המחוזיות הוא יום  שני,  ט"ו  בכסלו התשע"ד, 18 בנובמבר 2013.

ב.    למועד קיץ התשע"ד:

המועד האחרון להגעת התשובות מוועדות ההתאמה המחוזיות הוא יום  שני,  ח' באדר ב'  התשע"ד, 10 במרס 2014.

2.3     מועדי הגשה ואופן הטיפול בנבחני משנה מפורטים באתר אגף הבחינות בכתובת: /educationcms/units/exams

 

3.         התווית ההתאמות לבחינות בגרות

א.   ההתאמות בבחינות הבגרות ניתנות אך ורק לאופן ההיבחנות, ומטרתן להבטיח שהלקות אינה מהווה מכשול להבעת הידע בזמן הבחינה. אי אפשר לקבל התאמות בהיבחנות כפיצוי על חסרים וקשיים בתהליך הלמידה. 

ב.    התאמות חריגות, שאינן על רקע לקויות למידה, דוגמת מצבי חירום ואירועים בית-ספריים חריגים, יינתנו באישור המנכ"לית בלבד.

 

 4.     עדכונים ושינויים בנוהלי הגשת הבקשות להתאמות בבחינות הבגרות

א.   לנוהל המורחב של החוזר המופץ מדי שנה למנהלי בתי הספר מצורפת "אגרת להורים" המסבירה את תהליך הגשת הבקשה להתאמות בבחינות הבגרות.

 ב.   התאמות באנגלית

כפי שפורסם בנוהל המורחב לשנת הלימודים התשע"ג, יחולו השנה  שינויים בהתאמות הניתנות במקצוע זה. השינויים מתייחסים לסוגי ההתאמות, לסמכות לאישורן ולאופן יישומן בבחינות בגרות (פירוט בנוהל המורחב).

השינויים העיקריים הם:

1.    החל משנת הלימודים התשע"ד המבחן המותאם מתבטל לכל שכבות הגיל ובכל השאלונים.

2.    סמכות האישור לחלק מההתאמות משתנה (פירוט בנוהל המורחב). ההנחיה חלה על תלמידים המתחילים את לימודיהם בכיתה י' בשנת הלימודים התשע"ד. 

הליך הגשת בקשות להתאמות בבחינות לתלמידי כיתות י"א וי"ב (להוציא המבחן המותאם שמתבטל) – לא ישתנה ויהיה כמו בשנים הקודמות.

3.  החל משנת הלימודים התשע"ד יתבצעו חלק מההתאמות ברמה 3  באמצעות בחינה מתוקשבת. הבחינה המתוקשבת מיועדת לתלמידים שקיבלו בעבר את אחת משתי ההתאמות האלה: בחינה בעל-פה והתאמה "כפולה" שכללה הן הקראת תשובות לקלטת והן והשמעת שאלון מקלטת. מנהלי בתי ספר קיבלו בימים אלו מכתב המפרט ומסביר את אופן ההיערכות לבחינה המתוקשבת.

4.    השימוש בבחינה מתוקשבת עבור תלמידים שקיבלו בעבר התאמה של הקראה או של השמעה (רמה 2) הוא אופציונאלי. הוא  מותנה בהחלטת בית הספר, בתשתיות מחשוב שהוא יכול להעמיד למטרה זו ובתנאי שסופקה התשתית המחשובית הנדרשת ליישום הבחינה המתוקשבת לתלמידים שקיבלו התאמות (רמה 3)  המחייבות אותם להיבחן באמצעות הבחינה המתוקשבת (ראה סעיף 3).   

 

5.      היערכות בית הספר

5.1     כללי 

א.   יש להקפיד על  הבחנה בין תלמידים לקויי למידה ובין אלו שרמת הישגיהם נמוכה מסיבות אחרות.

ב.   יש להדגיש כי תלמידים לקויי למידה נדרשים ללמידה זהה לזו שנדרשים לה כלל התלמידים (מבחינת ההיקף ורמת הידע).

ג.    יש לוודא כי תלמיד לקוי למידה  החסר את הידע הנדרש לצורך היבחנות בבחינות הבגרות ישלים את הידע הדרוש לפני הגשת בקשה להתאמות לוועדת ההתאמה המחוזית.

ד.    הבקשות להתאמות ברמה 3 מוגשות לוועדה המחוזית לאחר דיון בוועדה הבית ספרית. יש לזכור כי המלצות המאבחן להתאמות הן  המלצות בלבד, ואינן מחייבות את בית הספר ו/או את ועדת ההתאמות המחוזית.

ה.   חובה על בית הספר לבדוק כי נתקבלו כל התשובות לכל הבקשות  שנשלחו לוועדות ההתאמות המחוזיות.

ו.    במקרים שבהם חסרה תשובה או נתקבלה תשובה שגויה מוועדת ההתאמות המחוזית, יש לפנות בכתב ליו"ר הוועדה המחוזית עד שבוע מהמועד האחרון לקבלת התשובות בבית הספר (ראה פרק 2: לוחות זמנים).

ז.    חובת בית הספר לוודא כי ההתאמות שאושרו דווחו  כנדרש לאגף הבחינות, על פי ההנחיות של אגף הבחינות.

ח.   תלמיד אינו יכול להיבחן עם התאמה שלא אושרה או שאינה תקפה או שלא דווח עליה לאגף הבחינות כנדרש.

ט.   במקרה שתלמיד נבחן עם התאמה שלא אושרה כנדרש – הבחינה תוחזר לבית הספר ללא בדיקה.

 

  5.2  בקשות להתאמות עבור תלמידי כיתות י'

המידע על אופני הלמידה של תלמידי כיתות י' שהחלו את לימודיהם בחטיבה העליונה אינו רב, ובמקרים רבים העדויות לנחיצותן של ההתאמות המבוקשות אינן מבוססות דיין ובית ספר נאלץ להגיש בקשות חוזרות להתאמות לאותם תלמידים בכיתה י"א, כשתמונת תפקודם מתרחבת.

לנוכח מספרן המצומצם של בחינות הבגרות בכיתה י' ולאור העובדה שיחידות הלימוד שעליהן נבחנים בסיסיות בדרך כלל, בתי הספר מתבקשים לשקול בכובד ראש את הצורך בהגשת הבקשות להתאמות ברמה 3 בשלב לימודים זה. עם סיום כיתה י' יהיה המידע המצטבר בבית הספר על אופני הלמידה של התלמיד  רב יותר,  ואם יוחלט להגיש בקשה להתאמות בכיתה י"א, תהיה חוות הדעת של בית הספר  מבוססת יותר ותמנע עבודה מיותרת. בכל מקרה לרשות בית הספר עומדת הסמכות לאשר לתלמיד התאמות ברמות 1 ו-2. 

   

6.      הגשת בקשות לוועדת ההתאמות המחוזית

יש לוודא כי כל המסמכים והדיווחים הנדרשים מצורפים לבקשה. בקשות שאינן כוללות את כל המסמכים והדיווחים הנדרשים לא יידונו בוועדת ההתאמות המחוזית ואי אפשר יהיה להגיש ערעור לגביהן לוועדת הערר העליונה.

אם חסרים מסמכים או דיווחים מפורטים יש לוודא את השלמתם לפני ההגשה לוועדת ההתאמות המחוזית.

בשל לוח הזמנים המוגבל ייתכן כי על אף השלמת המסמכים החסרים לא יתאפשר דיון בבקשה לקראת מועד הבחינה הקרוב. 

 

7.      קבלת תשובות מוועדות ההתאמה המחוזיות

א.   התשובות של ועדות ההתאמה המחוזיות נשלחות לבתי הספר באמצעות  ממשק ה"קישורים". כדי למנוע עיכוב בהמשך הטיפול יש לבדוק מדי יום אם  התקבלו תשובות.

ב.    התשובות לבתי ספר ברשתות "אורט", "עמל" ו"אמי"ת" נשלחות לרשתות, ובית הספר מקבלן מהרשת. 

ג.    בתי הספר ידווחו על הזכאות להתאמות אך ורק  לאחר קבלת התשובה  מוועדת ההתאמות המחוזית. הדיווח למועד חורף התשע"ד ייעשה באמצעות משלוח ממשק 8507IBQ במערכת "קישורים" (ראה פירוט באתר אגף הבחינות).

 

8.      הגשת ערעור לוועדת הערעורים העליונה

א.   לוועדת הערעורים העליונה אפשר להגיש רק בקשה שנדחתה בוועדת ההתאמות המחוזית.

ב.    אין להגיש לוועדת הערר העליונה בקשה שנדחתה בוועדת ההתאמות המחוזית מסיבות טכניות, כגון חוסר במידע מסוג כלשהו (מבחנים, או דיווחי מורים או חלקים באבחון) אלא רק בקשות שנדחו לאחר שנדונו מקצועית לגופה של בקשה. במקרים של דחייה מסיבות טכניות אפשר להשלים את החומר החסר ולחזור ולהגיש את הבקשה לוועדת ההתאמות המחוזית.

ג.    בהגשת בקשה לדיון מחודש לוועדת הערעורים העליונה חיוני להגיש לוועדה את מלוא החומר שעמד בפני ועדת ההתאמות המחוזית ואת המסמכים הנוספים שעשויים לתמוך בערעור (ראה פירוט בנספח 8 בנוהל המורחב לשנת הלימודים התשע"ד), ולא יאוחר מהמועד הנקוב בתשובת ועדת ההתאמות המחוזית.

ד.    יש לשקול היטב את מידת הביסוס של הערעור מאחר שאי אפשר להגיש שוב בקשה שנדונה בוועדת הערר ונדחתה על ידה.

ה.   מיד עם תחילת מועד הבחינות ועדת הערעורים העליונה מפסיקה את דיוניה למועד הבחינות הנוכחי. ערעורים שיגיעו אחרי תחילתו של מועד הבחינות יידונו לקראת המועד הבא.


 

בשאלות אפשר לפנות אל האגף לליקויי למידה והפרעות קשב בשפ"י, טל' 02-5603246, פקס' 02-5603375.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014