education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.5 מחוננים

(תשעג) 1.5-1  ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ג
 

1.      כללי

מבחני הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לשנת הלימודים התשע"ד ייערכו על ידי מכון סאלד במגזר היהודי ועל ידי מכון קרני במגזרים הערבי, הבדווי, הצ'רקסי והדרוזי.

יש לפעול במדויק על פי הנהלים וההנחיות המפורטת בהנחייה זו כדי לאפשר לכל תלמיד הזדמנות שווה להשתתף בתהליך הקבלה לתכניות ייחודיות. במיוחד נדרשים המנהלים להקפיד על נוהלים אלה:

א.     הפצת מכתב ההסבר להורים המודיע על עריכת המבחנים ועל המהלך הצפוי (מצורף במידעון)

ב.     ביצוע המבחנים על פי ההוראות וההנחיות שיימסרו לבית הספר

ג.     אי חריגה ממכסת התלמידים המופנים למבחן שלב ב' (15%-17%)

ד.     יידוע ההורים על הפנייה או אי הפנייה של ילדיהם למבחן שלב ב'

ה.    מתן האפשרות להורים לערער על החלטת בית הספר

ו.     סימון ואישור התלמידים המופנים למבחן שלב ב' במנבסנ"ט עד תאריך היעד

ז.   חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט להלן. לא תהיה אפשרות לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

שלב א' של התהליך  יתקיים בבית הספר והוא יהיה באחריות המנהל, ושלב ב'  יתקיים במרכזי בחינה אזוריים וייערך באחריות המכונים המבצעים את המבחנים.

החל משנת התשע"ג יפעל מערך מבחני הסינון (שלב א') באמצעות מערכת המנב"סנט. הנחיות ונהלים מפורטים להפעלת המערכת ופירוט ההדרכות על השימוש בה יישלחו בהמשך למנהלים באמצעות יונת הדואר. כמו כן אפשר למצוא פרטים  והסבר  על  מערכת  המנב"סנט באתר  מנהלת  יישומי  מנב"ס בכתובת  www.edu.gov.il/manbas.

בתחילת חודש ספטמבר יישלח באמצעות "יונת הדואר" ובדואר ישראל מכתב למנהלי בתי הספר היסודיים בדבר קיום המבחנים ובו פירוט לוח הזמנים לתהליך הסינון. מנהלי בתי הספר שלא יקבלו את המכתב  עד יום חמישי, כ"ו באלול התשע"ב, 13.9.2012, מתבקשים לפנות למכון סאלד (בחינוך היהודי) באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת  itur@szold.org.il, או למכון קרני (בחינוך הערבי, הבדואי, הצ'רקסי והדרוזי) באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת  may@karni.co.i.

לא יאוחר מיום יום רביעי, כ"ד בתשרי, 10 באוקטובר2012, ישלחו  מנהלי בתי הספר אל הורי התלמידים מכתב שהוכן על ידי מכון הבדיקה, המודיע על עריכת המבחנים והכולל הסבר על התהליך,. מחנכי הכיתות יעבירו את המכתב לתלמידים ויבקשו את אישור ההורים על קריאתו. המכתב כולל את כל המידע הדרוש להורים כדי שיוכלו לאפשר לילדיהם להשתתף בתהליך הקבלה לתכניות הייחודיות, ויחד עם זאת מהבהיר שההשתתפות במבחן היא זכות ולא חובה. הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייבחנו במבחנים בשלב א' יודיעו על כך בכתב מראש להנהלת בית הספר.

המכתב להורים וכן מידעון הכולל הסבר על התהליך והנחיות להעברה ובדיקה של המבחנים מצויים באתרי האינטרנט של מכון סאלד ומכון קרני. המידעון גם מפורסם באתר מנהלת יישומי מנב"ס.

 

2.      לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה

2.1     בחינות שלב א' (סינון ראשוני)

א.    הבחינות תיערכנה בבתי הספר בכל המגזרים ביום ב', ו' בחשוון התשע"ג, 22.10.2012. עותק של מבחן הסינון (שלב א') יימצא במנב"סנט בהרשאה של מנהל וסגן מנהל בלבד.

ב.     על סמך תוצאות המבחנים וחוות הדעת של הצוות החינוכי יסמן בית הספר במערכת המנבסנ"ט 15%  מתלמידי הכיתה המופנים למבחן שלב ב'.

ג.     בית הספר ישלח לכל ההורים הודעה כתובה בדבר החלטתו להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב'. באחריות מנהל בית הספר לוודא שכל ההורים יקבלו את ההודעות עד יום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ג, 28.10.2012.

ד.     להורים עומדת הזכות לערער בפני מנהל בית הספר על ההחלטה עד יום רביעי, כ"ב בחשוון התשע"ג, 7.11.2012. בית הספר יוסיף לרשימה את שמות התלמידים שערעורם התקבל ובלבד שלא יחרוג מ-17% מכלל התלמידים בשכבה הנבחנת. תלמידים אלה יוגדרו במנבסנ"ט כמופנים למבחן לאחר ערעור הורים.

ה.    המנהל יאשר את שמות התלמידים המופנים למבחן שלב ב' ויעבירם בממשק  מערכת המנב"סנט עד יום ראשון, כ"ו בחשוון התשע"ג, 11.11.2012. לא יתקבלו תוספות או שינויים ברשימת התלמידים המופנים למבחן שלב ב' באמצעות מערכת המנבסנ"ט לאחר תאריך זה.

ו.     לאחר תאריך זה יש להפנות כל שינוי ברשימת התלמידים לרפרנט המחוזי לא יאוחר מיום שלישי, כ"ז בכסלו התשע"ג, 11 בדצמבר 2012.

 

2.2     בחינות שלב ב'

א.    במהלך החודשים ינואר ופברואר 2013 יישלחו הזימונים למבחני שלב ב' אל בתי הספר על ידי הגופים הבוחנים. מנהל בית הספר ימסור את הזימונים להורי התלמידים.

ג.     בחינות שלב ב' יתקיימו החל מאמצע חודש ינואר 2013 ועד סוף חודש מרס 2013.

ד.     במחצית השנייה של חודש יוני 2013 תישלחנה התשובות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות לכל הנבחנים שנבחנו בשלב ב', ישירות אל כתובות הדואר שלהם שמצויות במערכת המנב"סנט. במגזר הערבי, הבדווי, הצ'רקסי והדרוזי התשובות תישלחנה לבתי הספר.

        במקרה של הורים החיים בנפרד ימסור בית הספר לגופים הבוחנים, באמצעות  הדואר האלקטרוני, שתי כתובות, האחת של האם והשנייה של האב.

                      

3.      הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, בני הקהילה האתיופית, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו בגן חובה ו/או בשנה שקדמה למועד המבחן  במסגרת הדוברת שפה שונה מעברית

הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה מתפרסמים באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת  www.education.gov.il/gifted, וכן במכתב שיישלח לבתי הספר ובמידעון שיתפרסם במערכת המנב"סנט. אין לסמן תלמידים אלה במערכת המנב"סנט, אלא להפנותם ישירות אל הרפרנט המחוזי, לא יאוחר מיום שלישי, כ"ז בכסלו התשע"ג, 11 בדצמבר 2012.

 

4.      תלמיד שהוקפץ כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהוקפץ כיתה ייבחן על פי שאלון המותאם לדרגת הכיתה שהוקפץ אליה, והישגיו  יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת כיתה זו, ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי. פרטים מלאים באתר האגף למחוננים ולמצטיינים.

 

5.      בקשה למבחן חוזר לאחר שלב ב'

בקשה למבחן חוזר לאחר שלב ב' יש להגיש לרפרנט המחוזי עד 11 בדצמבר  בכל שנה, על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף. פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים הבאה (התשע"ד). מבחן חוזר מתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון.

 

נספח: טבלת רפרנטים למחוננים ומצטיינים במחוזות


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' סוהילה דאו, 
מנהלת ענף פניות וטיפול בפרט - אגף מחוננים ומצטיינים, טל' 02-5603051,
או לרפרנטים המחוזיים בהתאם לרשימה שבנספח.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1, ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014