education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.5 מחוננים

(תשעה) 1.5-1  ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ה
 

1.      כללי

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המנהלים, המורים והיועצים של בתי הספר היסודיים כי בקרוב יחל תהליך מבחני הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לקראת שנת הלימודים הבאה (התשע"ו). המבחנים ייערכו אך ורק על ידי הגופים החיצוניים שנבחרו במכרז על ידי משרד החינוך כבוחנים מטעם האגף.   

שלב א' של התהליך יתקיים בבית הספר שבו התלמיד לומד והוא באחריות מנהל המוסד החינוכי.  שלב ב' יתקיים במרכזי בחינה אזוריים והוא באחריות המכונים המבצעים את המבחנים.               

להלן נהלים, הנחיות ולוח זמנים לביצוע התהליך. חשוב לפעול על פיהם באופן מדויק כדי שכל התלמידים יוכלו לקבל הזדמנות הוגנת ושווה להשתתף בתהליך הקבלה לתכניות וליהנות מהן בעתיד.

 

2.      לוח הזמנים של תהליך מבחני הקבלה

2.1     מבחני שלב א'

מטרת מבחן שלב א' לשמש תבחין אובייקטיבי בקבלת ההחלטות אילו תלמידים יופנו למבחן שלב ב'.

המבחן ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים בכיתה ב' או בכיתה ג' ביום חמישי, כ"ט בתשרי התשע"ה, 23.10.2014. אין לבצע מבחן זה בכל מועד אחר.

פרטי שכבת הגיל הנבחנת בכל בית ספר יפורסמו  באתר מנהלת יישומי מנב"ס לפי סמל מוסד לקראת אמצע חודש ספטמבר.

 

2.1.1 היערכות מנהלי בתי הספר לקראת מבחן שלב א'

-    החל משנת הלימודים התשע"ה תתקיים התקשורת עם בתי הספר באמצעים מקוונים בלבד. על המנהל לעקוב באופן קבוע אחר המידע המופץ ביונת הדואר ובאתר המנהלת.

-    במהלך חודש ספטמבר יגיעו ההנחיות בנוגע למבחן לבתי הספר באמצעות יונת הדואר ובאתר המנהלת. יש לשלב אותן בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבתי הספר.

    המנהלים מתבקשים לעיין במידעון שיפורסם באתר מנהלת יישומי  מנב"ס. המידעון מכיל את כל הפרטים והנהלים הנחוצים לביצוע התהליך, החל משלב ההיערכות לבחינה ועד לשלב הדיווח על התוצאות, וכן את נוסחי המכתבים להורים שיפורסמו בו בזמן באתר מנהלת יישומי  מנב"ס ובאתר האגף למחוננים ולמצטיינים www.education.gov.il/gifted. באחריות המנהל לשלוח אל ההורים מכתב (על פי הנוסח שבמידעון) המודיע על עריכת המבחנים וכולל הסבר על התהליך, לא יאוחר מיום רביעי, ז' בתשרי התשע"ה, 1.10.2014 ולוודא שיתקבל אישור ההורים על קריאתו. המכתב מבהיר שההשתתפות בבחינה היא זכות ולא חובה. הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייבחנו  במבחנים בשלב א' יודיעו על כך מראש בכתב להנהלת בית הספר.

כשהוריו של תלמיד חיים בנפרד יש לשלוח את המכתב לשני ההורים.

-    בית הספר  יוודא מיפוי מראש  של האוכלוסיות המיוחדות  ושל צורכיהן המיוחדים. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (לקויי למידה, הפרעות קשב ולקויות פיזיות), תלמידים בני העדה האתיופית ותלמידים עולים חדשים ייבחנו באותו מועד, בהתאם לתנאי ההיבחנות המקובלים בבית הספר לתלמידים אלו. בית הספר יכין את הדרוש עבורם כדי לקיים את המבחן במועדו.

-    מבחן שלב א' ייחשף במערכת המנב"סנט מיום שלישי, כ"ז בתשרי התשע"ה, 21.10.2014, ועד ליום המבחן, והגישה אליו תהיה באמצעות הרשאה של מנהל או סגן מנהל בלבד. באחריות מנהל בית הספר לשמור על חיסיון מוחלט של המבחן עד למועד ביצועו.

-    שימוש במבחן למטרות שונות מאלו שלמענן נועד – אסור בתכלית.

-    בתי הספר יוכלו להיעזר בהדרכה  על אופן  הטיפול בתוצאות המבחנים שתועבר באמצעות שיעור מקוון על ידי מנהלת יישומי מנב"ס. ההשתתפות בהדרכה חיונית ביותר להצלחת תהליך הסינון הראשוני. הרישום להדרכה יתבצע באתר מנהלת יישומי מנב"ס בכתובת זו: www.edu.gov.il/manbas. הודעה על מועדי ההדרכה המקוונת תישלח למנהלי בתי הספר  באמצעות יונת הדואר.

 

2.1.2 היערכות בתי הספר לאחר עריכת מבחן שלב א'

-    המבחנים יועברו וייבדקו על ידי הצוות החינוכי של בית הספר.

-    הצוות החינוכי ירכיב, על סמך הציונים במבחנים ועל סמך היכרותו עם התלמידים, רשימה של  15% מתלמידי השכבה אשר יופנו לשלב ב' של תהליך האיתור וידווח עליהם במערכת המנבסנ"ט.

-    באחריות מנהל בית הספר לעדכן את פרטי הקשר של התלמידים המומלצים ואת פרטי הוריהם במערכת המנב"סנט. מכתבי התשובה על תוצאות מבחן שלב ב' יישלחו אך ורק בהתאם לפרטי התקשרות אלה.              

כשהוריו של תלמיד חיים בנפרד יציין בית הספר בפרטי ההורים המדווחים במנב"סנט את כתובתו של ההורה הנוסף לצורך משלוח מכתב התשובה.

-    בית הספר ינחה את ההורים להגיש בקשה להיבחן בשלב ב' בתנאים מותאמים עבור התלמידים הזכאים לתנאים הללו  והופנו לשלב ב'. את הבקשה יש להגיש לרפרנט המחוזי עד יום רביעי, ט' בטבת התשע"ה, 31.12.2014 (פרטים במידעון ובאתר האגף. ראה בסעיף 3 בהודעה זו). 

-    בו בזמן ולא יאוחר מיום חמישי, ו' בחשוון התשע"ה, 30.10.2014, ישלח הצוות החינוכי לכל ההורים הודעה כתובה בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב'. נוסח ההודעה יימצא במידעון. באחריות הצוות החינוכי ומנהל בית הספר לוודא שכל ההורים קיבלו את ההודעות.

-    להורים עומדת הזכות לערער בפני הצוות החינוכי ומנהל בית הספר על ההחלטות עד יום ראשון, כ"ג בחשוון התשע"ה, 16.11.2014. תלמידים שערעורם יאושר ידווחו אף הם במערכת המנב"סנט ויוגדרו כ"מופנים למבחן בעקבות  ערעור הורים".

-    עד ליום שני, ב' בכסלו התשע"ה, 24.11.2014, יבצע המנהל במערכת המנב"סנט את פעולת  אישור המנהל. משמעות הפעולה היא שמנהל בית הספר מאשר את הרשימה הכוללת את  כל התלמידים שדווחו במערכת כמופנים למבחן שלב ב' ובכלל זה את התלמידים שערעורם התקבל. לאחר ביצוע פעולה זו יסתיים התהליך בבית הספר ורשימת התלמידים שדווחה תעבור למכונים הבוחנים. לאחר ביצוע פעולת האישור ולאחר יום שני, ב' בכסלו התשע"ה, 24.11.2014, אי אפשר יהיה לבצע שינויים או להוסיף דיווחים חדשים במערכת המנב"סנט.       

-    בכל שאלה או צורך בסיוע אפשר לפנות אל הרפרנט המחוזי. רשימת הרפרנטים במחוזות מפורסמת באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת זו: www.education.gov.il/gifted. המועד האחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא יום חמישי, י"ט בכסלו התשע"ה, 11.12.2014.

 

2.2     היערכות בתי הספר לקראת מבחני שלב ב' ולאחריהם

מבחני שלב ב' יתקיימו בחודשים ינואר-מרס 2015.

2.2.1  לקראת מבחני שלב ב' יישלחו הזימונים אל בתי הספר על ידי הגופים הבוחנים. מנהל בית הספר  יעביר  את   הזימונים  להורי התלמידים ויוודא את קבלתם.

           יש לוודא  כי  קיימת  התאמה בין  מספר התלמידים ושמותיהם כפי שדווחו  במערכת  המנב"סנט כמופנים למבחן שלב ב' לבין מכתבי הזימון שנשלחו.  אם אין  התאמה  בין  הדיווח  לבין המכתבים ישלח מנהל בית הספר  הודעה  עם  פרטי  בית  הספר למכונים הבוחנים באמצעות הדואר האלקטרוני ויפנה אל הרפרנט המחוזי.

2.2.2  לאחר המבחנים, במחצית הראשונה של חודש יוני 2015, יישלחו לכל הורי הנבחנים הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות.

הערה: במגזר היהודי תישלחנה  ההודעות אל כתובות הדואר שיימצאו במערכת המנב"סנט במועד שבו ביצע המנהל את פעולת "אישור מנהל". במגזר הלא יהודי תישלחנה התשובות לבתי הספר.

 

3.      הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, בני הקהילה האתיופית, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו בשנה שקדמה למועד המבחן  בגן חובה או במסגרת הדוברת שפה שונה מעברית

חלק מהתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים זכאים להתנהלות מיוחדת. הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה יתפרסמו במידעון במערכת יישומי המנב"ס.

 

4.      תלמיד שהוקפץ כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהוקפץ כיתה ייבחן על פי שאלון המותאם לדרגת הכיתה שאליה הוקפץ, והישגיו יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת כיתה זו, ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי. פרטים מלאים מצויים באתר האגף.

 

5.      מבחן חוזר לאחר שלב ב'

הורי התלמידים יוכלו להגיש בקשה למבחן חוזר לאחר שלב ב'. את הבקשה יש להגיש לרפרנט המחוזי עד יום רביעי, ט' בטבת התשע"ה,  31 בדצמבר בכל שנה, על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף. פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים הבאה (התשע"ו). מבחן חוזר יתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון.

 

6.      סיכום למנהלים

המנהלים נדרשים להקפיד השנה:

א.      על הפצת מכתב  ההסבר להורים המודיע על עריכת המבחנים והמהלך הצפוי (יצורף במידעון)

ב.       על ביצוע המבחנים על פי ההוראות וההנחיות שיימסרו להם

ג.       על יידוע ההורים שילדם הופנה או לא הופנה למבחן שלב ב'

ד.       על עדכון פרטים אישיים של התלמיד המופנה למבחן שלב ב'

ה.      על מתן אפשרות להורים לערער על החלטת בית הספר

ו.       על דיווח במערכת המנב"סנט על תלמידים שערעורם התקבל כ"מופנים בעקבות  ערעור הורים"  

ז.       על אי חריגה  ממכסת תלמידי השכבה המופנים למבחן שלב ב' (15%) על סמך תוצאות מבחן הסינון וחוות הדעת של הצוות החינוכי

ח.      על ביצוע פעולת "אישור מנהל" במערכת המנב"סנט לרשימת כל התלמידים שדווחו כמופנים למבחן שלב ב',  לא יאוחר מיום  שני, ב' בכסלו התשע"ה, 24.11.2014. לא תהיה אפשרות לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

 ט.     על חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' סוהילה דאו, מנהלת ענף פניות וטיפול בפרט - אגף מחוננים ומצטיינים, טל' 02-5603051, דוא"ל sohailahdo@education.gov.il, או לפלורית ארנון, דוא"ל floritar@education.gov.il, או לאלין קשטכר, דוא"ל alinka@education.gov.il, או לרפרנטים המחוזיים בהתאם לרשימה המפורסמת באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת זו: /EducationCMS/Units/Gifted/Misgarutlimud/KabalatTalmidim/MefakchimMechozihim.htm

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/1, ו' באלול התשע"ד, 01 בספטמבר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2014