education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.5 מחוננים

(תשעו) 1.5-1  ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ו
 

1.      כללי

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המנהלים, המורים והיועצים של בתי הספר היסודיים כי בקרוב יחל תהליך מבחני הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לקראת שנת הלימודים הבאה (התשע"ז). המבחנים ייערכו אך ורק על ידי הגופים החיצוניים שנבחרו במכרז על ידי משרד החינוך כבוחנים מטעם האגף. המבחנים ייערכו במגזר היהודי על ידי מכון סאלד, ובמגזר הערבי, הבדווי, הצרקסי והדרוזי על ידי מכון קרני.  

שלב א' של התהליך יתקיים בבית הספר שבו התלמיד לומד והוא באחריות מנהל המוסד החינוכי. שלב ב' יתקיים במרכזי בחינה אזוריים והוא באחריות המכונים המבצעים את מבחנים.               

להלן נהלים, הנחיות ולוח זמנים לביצוע התהליך. חשוב לפעול על פיהם באופן מדויק כדי שכל התלמידים יקבלו הזדמנות הוגנת ושווה להשתתף בתהליך הקבלה לתכניות וליהנות מהן בעתיד.

 

2.      לוח הזמנים של תהליך מבחני הקבלה

2.1     מבחני שלב א'

מטרת מבחן שלב א' לשמש תבחין אובייקטיבי בקבלת ההחלטות אילו תלמידים יופנו למבחן שלב ב'.

המבחן ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים בכיתה ב' או בכיתה ג' ביום חמישי, ט' בחשוון התשע"ו, 22.10.2015. אין לבצע מבחן זה במועד אחר.

פרטי שכבת הגיל הנבחנת בכל בית ספר יפורסמו באתר המנהלת ליישומים מתוקשבים  לפי סמל המוסד לקראת אמצע חודש ספטמבר.

2.1.1 היערכות מנהלי בתי הספר לקראת מבחן שלב א'

-    התקשורת עם בתי הספר מתקיימת באמצעים מקוונים בלבד. על המנהל לעקוב באופן קבוע אחר המידע המופץ ביונת הדואר ובאתר  המנהלת ליישומים מתוקשבים.

-    במהלך חודש ספטמבר יפורסמו ההנחיות בנוגע למבחן לבתי הספר באמצעות יונת הדואר ובאתר המנהלת. יש לשלב אותן בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבתי הספר.

    המנהלים מתבקשים לעיין במידעון שיפורסם באתר המנהלת ליישומים מתוקשבים. המידעון מכיל את כל הפרטים והנהלים הנחוצים לביצוע התהליך, החל משלב ההיערכות לבחינה ועד לשלב הדיווח על התוצאות, וכן את נוסחי המכתבים להורים. חומרים אלה יפורסמו בו בזמן באתר המנהלת ליישומים מתוקשבים  ובאתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת www.education.gov.il/gifted

     באחריות מנהל בית הספר לשלוח אל ההורים מכתב (על פי הנוסח שבמידעון) המודיע על עריכת המבחנים וכולל הסבר על התהליך, לא יאוחר מיום שישי, כ"ו בתשרי התשע"ו, 9.10.2015 ולוודא שיתקבל אישור ההורים על קריאתו. המכתב מבהיר שההשתתפות בבחינה היא זכות ולא חובה. הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייבחנו  במבחנים בשלב א' יודיעו על כך בכתב מראש להנהלת בית הספר.

כשהוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים יש לעדכן את המידע במערכת המנב"ס. מידע על אופן הדיווח מפורסם באתר מינהלת יישומים מתוקשבים, בכתובת www.edu.gov.il/manbas, בלשונית 'הנחיות עבודה בנושא הורים פרודים/גרושים', תחת תפריט מנב"ס. יש לשלוח את המכתב לשני ההורים, בהתאם לסעיף 2.3-8 בחוזר הוראות הקבע עד/7 (א), "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים".

-    על בית הספר לערוך מיפוי מראש של האוכלוסיות המיוחדות  ושל צורכיהן המיוחדים. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (בעלי לקויות למידה, הפרעות קשב ולקויות פיזיות), תלמידים בני הקהילה האתיופית ותלמידים עולים חדשים ייבחנו באותו מועד בהתאם לתנאי ההיבחנות המקובלים בבית הספר לתלמידים אלו. בית הספר יכין את הדרוש עבורם כדי לקיים את המבחן במועדו.

-    מבחן שלב א' ייחשף במערכת המנב"סנט מיום שלישי, ז' בחשוון התשע"ו, 20.10.2015, והגישה אליו תהיה באמצעות הרשאה של מנהל או סגן מנהל ראשון בלבד. באחריות מנהל בית הספר לשמור על חיסיון מוחלט של המבחן עד למועד ביצועו.

-    שימוש במבחן למטרות שונות מאלו שלמענן נועד – אסור בתכלית.

-    בתי הספר יוכלו להיעזר בהדרכה  על אופן  הטיפול בתוצאות המבחנים שתועבר באמצעות שיעור מקוון על ידי המנהלת ליישומים מתוקשבים ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ו, 7.10.2015, וביום חמישי, כ"ה בתשרי התשע"ו, 8.10.2015. ההשתתפות בהדרכה חיונית ביותר להצלחת תהליך הסינון הראשוני. הרישום להדרכה יתבצע באתר מנהלת יישומים מתוקשבים בכתובת www.edu.gov.il/manbas.

2.1.2 היערכות בתי הספר לאחר  מבחן שלב א'

-    המבחנים יועברו וייבדקו על ידי הצוות החינוכי של בית הספר.

-    הצוות החינוכי ירכיב, על סמך הציונים במבחנים ועל סמך היכרותו עם התלמידים, רשימה של 15% מתלמידי השכבה אשר יופנו לשלב ב' של תהליך האיתור וידווח עליהם במערכת המנבסנ"ט.

-    באחריות מנהל בית הספר לעדכן את כל פרטי ההתקשרות עם הורי התלמידים המומלצים במערכת המנב"סנט. מכתבי התשובה על תוצאות מבחן שלב ב' יישלחו אך ורק בהתאם לפרטי ההתקשרות האלה.              

כשהוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים יש לעדכן את פרטי הקשר של שני ההורים במערכת המנב"סנט לצורך משלוח מכתבי התשובה מהמכונים הבוחנים לשניהם.

-    בית הספר ינחה את ההורים להגיש בקשה להיבחן בשלב ב' בתנאים מותאמים עבור התלמידים הזכאים לתנאים הללו  שהופנו לשלב ב'. את הבקשה יש להגיש לרפרנט המחוזי עד יום חמישי, י"ט בטבת התשע"ו, 31.12.2015 (פרטים במידעון ובאתר האגף. ראה סעיף 3 בהודעה זו). 

-    בו בזמן, ולא יאוחר מיום חמישי, ט"ז בחשוון התשע"ו, 29.10.2015, ישלח הצוות החינוכי לכל ההורים הודעה כתובה בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב'. נוסח ההודעה יימצא במידעון. באחריות הצוות החינוכי ומנהל בית הספר לוודא שכל ההורים קיבלו את ההודעות, ובכלל זה הורים החיים בנפרד.

-    להורים עומדת הזכות לערער בפני הצוות החינוכי ומנהל בית הספר על ההחלטות עד יום ראשון, כ"ו בחשוון התשע"ו, 8.11.2015. תלמידים שערעורם יאושר ידווחו אף הם במערכת המנב"סנט ויוגדרו כ"מופנים למבחן בעקבות ערעור הורים".

-   המנהל יבצע את פעולת אישור המנהל במערכת המנב"סנט, עד ליום חמישי, ל' בחשוון התשע"ו, 12.11.2015. משמעות הפעולה היא שמנהל בית הספר מאשר את הרשימה הכוללת את כל התלמידים שדווחו במערכת כמופנים למבחן שלב ב', ובכלל זה את התלמידים שערעורם התקבל וכמו כן את  כל פרטי ההתקשרות עם הורי התלמידים. לאחר ביצוע פעולה זו יסתיים התהליך בבית הספר ורשימת התלמידים שדווחה תעבור למכונים הבוחנים.

לאחר ביצוע פעולת האישור ולאחר יום חמישי, ל' בחשוון התשע"ו, 12.11.2015, אי אפשר יהיה לבצע שינויים או להוסיף דיווחים חדשים במערכת המנב"סנט.      

-    בכל שאלה או בעת צורך בסיוע אפשר לפנות אל הרפרנט המחוזי. רשימת הרפרנטים במחוזות מפורסמת באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת:

 www.education.gov.il/gifted. המועד האחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא יום שישי, כ"ט בכסלו התשע"ו, 11.12.2015.

 

2.2     היערכות בתי הספר לקראת מבחני שלב ב' ולאחריהם

מבחני שלב ב' יתקיימו בחודשים ינואר-מרס 2016.

2.2.1  לקראת מבחני שלב ב' יישלחו הזימונים אל בתי הספר על ידי הגופים הבוחנים. מנהל בית הספר יעביר את הזימונים  להורי התלמידים ויוודא את קבלתם. אם הורי התלמיד/ה חיים בנפרד, על מנהל בית הספר לשלוח את הזימון לכתובותיהם של שני ההורים.

2.2.2 יש לוודא  כי  קיימת  התאמה בין  מספר התלמידים ושמותיהם כפי שדווחו במערכת  המנב"סנט כמופנים למבחן שלב ב' לבין מכתבי הזימון שנשלחו. אם לא קיימת התאמה  בין  הדיווח  לבין המכתבים ישלח מנהל בית הספר  הודעה  עם  פרטי  בית  הספר למכונים הבוחנים באמצעות הדואר האלקטרוני עם העתק אל הרפרנט המחוזי.

2.2.3  לאחר המבחנים, בתחילת חודש יוני 2016, יישלחו לכל הורי הנבחנים הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות.

הערה: במגזר היהודי תישלחנה  ההודעות אל כתובות הדואר שיימצאו במערכת המנב"סנט במועד שבו ביצע המנהל את פעולת "אישור מנהל".

במגזר הלא יהודי תישלחנה התשובות לבתי הספר. באחריות מנהל בית הספר להעביר להורים את התשובות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות.

 

3.      הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, בני הקהילה האתיופית, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו בשנה שקדמה למועד המבחן בגן חובה או במסגרת הדוברת שפה שונה מעברית

חלק מהתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים זכאים להתנהלות מיוחדת. הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה יתפרסמו במידעון במערכת יישומי המנב"ס.

 

4.      תלמיד שהוקפץ כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהוקפץ כיתה ייבחן על פי שאלון המותאם לדרגת הכיתה שאליה הוקפץ, והישגיו יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת כיתה זו ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי. פרטים מלאים מצויים באתר האגף.

 

5.      מבחן חוזר לאחר שלב ב'

הורי התלמידים יוכלו להגיש בקשה למבחן חוזר לאחר שלב ב'. את הבקשה יש להגיש לרפרנט המחוזי בטופס מקוון המפורסם באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בלבד עד יום חמישי, י"ט בטבת התשע"ו, 31 בדצמבר בכל שנה, על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף. פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים הבאה (התשע"ז). מבחן חוזר יתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון. על מנהל בית הספר להדגיש סעיף זה בפני הצוות החינוכי ולהנחותו להפנות הורים המבקשים להגיש בקשה למבחן חוזר לערוצי המידע הקיימים בנושא הערעורים: אתר האינטרנט של האגף למחוננים ולמצטיינים והרפרנט המחוזי.

 

6.      תפקיד המנהלים בתהליך ההיערכות למבחנים

המנהלים נדרשים להקפיד על ביצוע הפעולות האלה:

א.      משלוח כל דבר דואר האמור להגיע לתלמיד/להורים ע"פ חוזר זה גם לכתובות נוספות אם ההורים גרושים או חיים בנפרד כאמור בסעיפים 2.1.1, 2.1.2

ב.      הפצת מכתב  הסבר להורים המודיע על עריכת המבחנים והמהלך הצפוי (יצורף במידעון)

ג.       ביצוע המבחנים על פי ההוראות וההנחיות שיימסרו

ד.       יידוע ההורים בהחלטת בית הספר האם ילדם הופנה או לא הופנה למבחן שלב ב'

ה.      עדכון פרטים אישיים של התלמיד המופנה למבחן שלב ב'

ו.        מתן אפשרות להורים לערער על החלטת בית הספר

ז.       דיווח במערכת המנב"סנט על תלמידים שערעורם התקבל כ"מופנים בעקבות  ערעור הורים"  

ח.      הקפדה על אי חריגה ממכסת תלמידי השכבה המופנים למבחן שלב ב' (15%) על סמך תוצאות מבחן הסינון וחוות הדעת של הצוות החינוכי

ט.      ביצוע פעולת "אישור מנהל" במערכת המנב"סנט לרשימת כל התלמידים שדווחו כמופנים למבחן שלב ב',  לא יאוחר מיום חמישי, ל' בחשוון התשע"ו, 12.11.2015.

לא תהיה אפשרות לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.  

י.       חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' תהיה בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל.

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' סוהילה דאו, מנהלת ענף פניות וטיפול בפרט - אגף מחוננים ומצטיינים, טל' 02-5603051, דוא"ל sohailahdo@education.gov.il, או אל הגב' פלורית ארנון, דוא"ל floritar@education.gov.il, או אל הגב' אלין קשטכר, דוא"ל alinka@education.gov.il, או לרפרנטים המחוזיים בהתאם לרשימה המפורסמת באתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת זו: /EducationCMS/Units/Gifted/Misgarutlimud/KabalatTalmidim/MefakchimMechozihim.htm

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/1, י"ז באלול התשע"ה, 01 בספטמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2015