education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.5 מחוננים

(תשעז) 1.5-1  ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ז
 

1.      כללי

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המנהלים, המורים והיועצים של בתי הספר היסודיים כי בקרוב יחל תהליך מבחני הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לקראת שנת הלימודים הבאה (התשע"ח). המבחנים ייערכו אך ורק על ידי הגופים החיצוניים שנבחרו במכרז על ידי משרד החינוך כבוחנים מטעם האגף. המבחנים ייערכו במגזר היהודי על ידי מכון סאלד, ובמגזר הערבי, הבדווי, הצ'רקסי והדרוזי על ידי מכון קרני.  

שלב א' של התהליך יתקיים בבית הספר שבו התלמיד לומד והוא באחריות מנהל המוסד החינוכי. 

 שלב ב' יתקיים במרכזי בחינה אזוריים והוא באחריות המכונים המבצעים את המבחנים. במבחן זה נבחנים כ 15% מהתלמידים שהשיגו את התוצאות הגבוהות ביותר במבחן הסינון (שלב א'). 

לתכניות הייחודיות למחוננים מופנים תלמידים שהישגיהם במבחן שלב ב' הגיעו לאחוזון ארצי של כ-97.5 מכלל אוכלוסיית התלמידים בשנתון הנבחן. זהו מספר קטן מאד של תלמידים באופן יחסי לכלל שכבת הגיל.

במקומות בהם פועלות תכניות למצטיינים בתוך מרכזי העשרה למחוננים ולמצטיינים, מאותרים גם תלמידים שהישגיהם היו באחוזון ארצי של כ- 93 ולא הגיעו לאחוזון 97.5.

להלן נהלים, הנחיות ולוח זמנים לביצוע התהליך. חשוב לפעול על פיהם באופן מדויק כדי שכל התלמידים יקבלו הזדמנות הוגנת ושווה להשתתף בתהליך הקבלה לתכניות וליהנות מהן בעתיד.

 

2.      לוח הזמנים של תהליך מבחני הקבלה

2.1     מבחני שלב א'

מטרת מבחן שלב א' לשמש תבחין אובייקטיבי שיסייע לצוות בית הספר בקבלת ההחלטה אלו תלמידים יופנו למבחן שלב ב'.

המבחן ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים בכיתה ב' או בכיתה ג' ביום חמישי, ב' בחשוון התשע"ז, 3.11.2016. אין לבצע מבחן זה במועד אחר.

פרטי שכבת הגיל הנבחנת בכל בית ספר יפורסמו באתר המנהלת ליישומים מתוקשבים  לפי סמל המוסד במהלך חודש ספטמבר.

2.1.1 היערכות מנהלי בתי הספר לקראת מבחן שלב א'

-    התקשורת עם בתי הספר מתקיימת באמצעים מקוונים בלבד. על המנהל לעקוב באופן קבוע אחר המידע המופץ ביונת הדואר ובאתר  המנהלת ליישומים מתוקשבים.

-    במהלך חודש ספטמבר יפורסמו ההנחיות בנוגע למבחן לבתי הספר באמצעות יונת הדואר ובאתר המנהלת. יש לשלב אותן בלוח הזמנים ובתכנון הפעילות בבתי הספר.

    המנהלים מתבקשים לקרוא את המידעון שיפורסם באתר המנהלת ליישומים מתוקשבים. המידעון מכיל את כל הפרטים והנהלים הנחוצים לביצוע התהליך, החל משלב ההיערכות לבחינה ועד לשלב הדיווח על התוצאות וכן את נוסח המכתבים להורים. חומרים אלה יפורסמו בו בזמן באתר המנהלת ליישומים מתוקשבים  ובאתר האגף למחוננים ולמצטיינים בכתובת www.education.gov.il/gifted. באחריות מנהל בית הספר לשלוח אל ההורים מכתב (על פי הנוסח שבמידעון) המודיע על עריכת המבחנים וכולל הסבר על התהליך, לא יאוחר מיום ראשון, כ"ב באלול התשע"ו, 25.9.2016, ולוודא שיתקבל אישור ההורים על קריאתו. המכתב מבהיר שההשתתפות בבחינה היא זכות ולא חובה. הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייבחנו  במבחנים בשלב א' יודיעו על כך בכתב מראש להנהלת בית הספר.

כשהוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים יש לעדכן את המידע במערכת המנב"ס. מידע על אופן הדיווח מפורסם באתר מינהלת יישומים מתוקשבים, בכתובת www.edu.gov.il/manbas, בלשונית 'הנחיות עבודה בנושא הורים פרודים/גרושים', תחת תפריט מנב"ס. יש לשלוח את המכתב לשני ההורים, בהתאם לסעיף 2.3-8 בחוזר הוראות הקבע עד/7 (א), "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים".

-    על בית הספר לערוך מיפוי מראש של האוכלוסיות המיוחדות ושל צורכיהן המיוחדים. בקבוצה זו נכללים תלמידים בעלי צרכים מיוחדים (בעלי לקויות למידה, הפרעות קשב, הפרעות תקשורת ובעלי לקויות פיזיות), תלמידים עולים חדשים, תלמידים תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת מהשנתיים הקודמות במסגרת שאינה דוברת עברית*. תלמידים אלה ייבחנו במבחני שלב א' באותו מועד בהתאם לתנאי ההיבחנות המקובלים עבורם בבית הספר. בית הספר יכין את הדרוש עבורם כדי לקיים את המבחן במועדו.

-    מבחן שלב א' ייחשף במערכת המנב"סנט מיום שני, כ"ט בתשרי התשע"ז, 31.10.2016, והגישה אליו תהיה באמצעות הרשאה של מנהל או סגן מנהל ראשון בלבד. באחריות מנהל בית הספר לשמור על חיסיון מוחלט של המבחן עד למועד ביצועו.

-    שימוש במבחן למטרות שונות מאלו שלמענן נועד – אסור בתכלית.

-    בתי הספר יוכלו להיעזר בהדרכה  על אופן  הטיפול בתוצאות המבחנים שתועבר באמצעות שיעור מקוון על ידי המנהלת ליישומים מתוקשבים ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ז, 26.10.2016, וביום חמישי, כ"ה בתשרי התשע"ז, 27.10.2016. ההשתתפות בהדרכה חיונית  להצלחת תהליך הסינון הראשוני. הרישום להדרכה יתבצע באתר מנהלת יישומים מתוקשבים בכתובת www.edu.gov.il/manbas.

 

2.1.2 היערכות בתי הספר לאחר מבחן שלב א'

-    המבחנים יועברו וייבדקו על ידי הצוות החינוכי של בית הספר.

-    הצוות החינוכי ירכיב, על סמך הציונים במבחנים ועל סמך היכרותו עם התלמידים, רשימה של 15% מתלמידי השכבה אשר יופנו לשלב ב' של תהליך האיתור וידווח עליהם במערכת המנבסנ"ט.

-    באחריות מנהל בית הספר לעדכן את כל פרטי ההתקשרות עם הורי התלמידים המופנים לשלב ב' במערכת המנב"סנט. מכתבי התשובה על תוצאות מבחן שלב ב' יישלחו אך ורק בהתאם לפרטי ההתקשרות האלה.              

כשהוריו של תלמיד חיים בנפרד או גרושים יש לעדכן את פרטי הקשר של שני ההורים במערכת המנב"סנט לצורך משלוח מכתבי התשובה מהמכונים הבוחנים לשניהם.

-    לא יאוחר מיום חמישי, ט' בחשוון התשע"ז, 10.11.2016, ישלח הצוות החינוכי לכל ההורים הודעה כתובה בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב'. נוסח ההודעה יימצא במידעון. באחריות הצוות החינוכי ומנהל בית הספר לוודא שכל ההורים קיבלו את ההודעות, ובכלל זה הורים החיים בנפרד.

-    אם התלמידים המופנים למבחני שלב ב' נמנים עם אוכלוסיה מיוחדת (ראו ס"ק 2.1.1), ינחה בית הספר  את הוריהם להגיש בקשה להיבחן בשלב ב' בתנאים המותאמים להם. על ההורים להגיש את הבקשה לרפרנט המחוזי עד יום ראשון, י"א בכסלו התשע"ז, 11.12.2016 (פרטים במידעון ובאתר האגף. ראה סעיף 3 בהודעה זו). 

-    להורים עומדת הזכות לערער בפני הצוות החינוכי ומנהל בית הספר על ההחלטה עד יום חמישי, ט"ז בחשוון התשע"ז, 17.11.2016. תלמידים שערעורם יאושר ידווחו אף הם במערכת המנב"סנט ויוגדרו כ"מופנים למבחן בעקבות ערעור הורים".

-   המנהל יבצע את פעולת אישור המנהל במערכת המנב"סנט, עד ליום שלישי, כ"א בחשוון התשע"ז, 22.11.2016. משמעות הפעולה היא שמנהל בית הספר מאשר את הרשימה הכוללת את כל התלמידים שדווחו במערכת כמופנים למבחן שלב ב', ובכלל זה את התלמידים שערעורם התקבל, וכמו כן את  כל פרטי ההתקשרות עם בית הספר, עם המנהל ועם הורי התלמידים. לאחר ביצוע פעולה זו יסתיים התהליך בבית הספר ורשימת התלמידים שדווחה תעבור למכונים הבוחנים.

לאחר ביצוע פעולת האישור ולאחר יום שלישי, כ"א בחשוון התשע"ז, 22.11.2016, אי אפשר יהיה לבצע שינויים או להוסיף דיווחים חדשים במערכת המנב"סנט.      

-    בכל שאלה או בקשה לסיוע אפשר לפנות אל הרפרנט המחוזי. רשימת הרפרנטים במחוזות תפורסם באתר האגף למחוננים ולמצטיינים במהלך חודש ספטמבר בכתובת

     www.education.gov.il/gifted. המועד האחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא יום ראשון, י"א בכסלו התשע"ז, 11.12.2016.

 

2.2     היערכות בתי הספר לקראת מבחני שלב ב' ולאחריהם

מבחני שלב ב' יתקיימו בחודשים ינואר-מרס 2017.

2.2.1  לקראת המבחנים ישלחו הגופים הבוחנים את ההזמנות למבחן שלב ב' אל בתי הספר בדואר האלקטרוני בקבצי pdf (על פי הכתובת שהזין מנהל בית הספר בעת הפניית התלמידים לשלב ב'). מנהל בית הספר יעביר את ההזמנות במעטפה אישית להורי התלמידים ויוודא את קבלתן. אם הורי התלמיד/ה חיים בנפרד, על מנהל בית הספר לשלוח את ההזמנה לכתובותיהם של שני ההורים.

2.2.2 יש לוודא כי קיימת התאמה בין מספר התלמידים ושמותיהם כפי שדווחו במערכת המנב"סנט כמופנים למבחן שלב ב', לבין מכתבי ההזמנה שהתקבלו בדואר האלקטרוני. אם אין התאמה בין  הדיווח  לבין המכתבים - ישלח מנהל בית הספר הודעה  עם  פרטי  בית  הספר למכונים הבוחנים באמצעות הדואר האלקטרוני עם העתק אל הרפרנט המחוזי.

2.2.3  לאחר המבחנים, בתחילת חודש יוני 2017, יישלחו לכל הורי הנבחנים הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות.

הערה: במגזר היהודי תישלחנה  ההודעות אל ההורים באמצעות הדואר האלקטרוני על-פי הכתובות שיימצאו במערכת המנב"סנט במועד שבו ביצע המנהל את פעולת "אישור מנהל".

במגזר הלא יהודי תישלחנה התשובות לבתי הספר. באחריות מנהל בית הספר להעביר להורים את התשובות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות.

3.      הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד הבחינה במסגרת שאינה דוברת עברית*

התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים זכאים להתנהלות מיוחדת. הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה יתפרסמו במידעון באתר המינהלת ליישומים מתוקשבים.

 

4.      תלמיד שהוקפץ כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהוקפץ כיתה ייבחן על פי שאלון המותאם לדרגת הכיתה שאליה הוקפץ, והישגיו יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת כיתה זו ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי. פרטים מלאים מצויים באתר האגף.

 

5.      מבחן חוזר לאחר שלב ב'

הורי התלמידים יוכלו להגיש בקשה למבחן חוזר לאחר שלב ב'. את הבקשה יש להגיש לרפרנט המחוזי בטופס מקוון המפורסם באתר האגף למחוננים ולמצטיינים עד 31 בדצמבר בכל שנה, על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף. פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה לקראת מועד המבחנים הבא. מבחן חוזר יתקיים כשנה לאחר מבחן שלב ב'. על מנהל בית הספר להדגיש סעיף זה בפני הצוות החינוכי ולהנחותו להפנות את ההורים המבקשים להגיש בקשה למבחן חוזר לערוצי המידע הקיימים בנושא ערעורים: אתר האינטרנט של האגף למחוננים ולמצטיינים והרפרנט המחוזי.

 

6.      תפקיד המנהלים בתהליך ההיערכות למבחנים

המנהלים נדרשים להקפיד על ביצוע הפעולות האלה:

א.      משלוח כל דבר דואר האמור להגיע לתלמיד/להורים על-פי חוזר זה גם לכתובות נוספות אם ההורים גרושים או חיים בנפרד כאמור בסעיפים 2.1.1, 2.1.2

ב.      הפצת מכתב  הסבר להורים המודיע על עריכת המבחנים והמהלך הצפוי (יצורף במידעון)

ג.       ביצוע המבחנים על פי ההוראות וההנחיות שתצורפנה אליהם

ד.       יידוע הורי כלל הנבחנים על החלטת בית הספר האם ילדם הופנה או לא הופנה למבחן שלב ב'

ה.      עדכון הפרטים האישיים של התלמיד המופנה למבחן שלב ב'

ו.       עדכון פרטי המנהל ופרטי בית הספר

ז.       מתן אפשרות להורים לערער על החלטת בית הספר

ח.      דיווח במערכת המנב"סנט על תלמידים שערעורם התקבל כ"מופנים בעקבות  ערעור הורים"  

ט.      הקפדה על אי חריגה ממכסת תלמידי השכבה המופנים למבחן שלב ב' (15%) על סמך תוצאות מבחן הסינון וחוות הדעת של הצוות החינוכי

י.       ביצוע פעולת "אישור מנהל" במערכת המנב"סנט לרשימת כל התלמידים שדווחו כמופנים למבחן שלב ב',  לא יאוחר מיום שלישי, כ"א בחשוון התשע"ז, 22.11.2016.

לא תהיה אפשרות לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.  

יא.     חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' תהיה בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל.

 

* ב-06.10.2016 נערך שינוי ברשימת האוכלוסיות המיוחדות וברשימת האוכלוסיות הזכאיות להתנהלות מיוחדת.

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' רחלי אהרוני, רכזת בכירה, פניות וטיפול בפרט - אגף מחוננים ומצטיינים, טל' 02-5603051, דוא"ל , racheliah@education.gov.il, או אל הגב' פלורית ארנון, דוא"ל floritar@education.gov.il, או אל הגב' אלין קשטכר, דוא"ל alinka@education.gov.il, או לרפרנטים המחוזיים בהתאם לרשימה שתפורסם במהלך חודש ספטמבר באתר האגף למחוננים ולמצטיינים.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1, כ"ח באב התשע"ו, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  09/10/2016