education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.7 עולים

(תשע) 1.7-1  תכניות וכלים חדשים לעבודה עם תלמידים עולים במערכת החינוך
 

שימו לב לחוזר זה פורסם עדכון - לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן

 

במערכת החינוך לומדים תלמידים רבים שלא נולדו בישראל והעברית אינה שפת אמם. תלמידים אלה מצויים משך שנים לא מעטות במעבר בין-תרבותי משמעותי וחווים לא מעט קשיים שעתידים לחלוף. הקשיים נובעים מעצם המעבר ומהצורך להשתלב בחברה חדשה בעלת תרבות ואורחות חיים שונים מאלה שהתלמידים הורגלו בהם בארץ מוצאם. מערכת החינוך היא מקום המפגש הראשוני של העולים עם החברה הישראלית. תפקידו של בית הספר הוא לסייע בהשתלבותם של התלמידים העולים במערכת החינוך ובקהילה.

לשם כך יזם האגף לקליטת עלייה כתיבת תכנית לימודים בעברית כשפה שנייה לתלמידים עולים, סטנדרטים לקליטת תלמידים עולים בבתי הספר, מבדקים להערכת הידע של תלמידים עולים בעברית ועוד כלים מקצועיים שיסייעו לצוותי בתי הספר בקליטת התלמידים העולים ומשפחותיהם, כמפורט להלן:

1.   החוברת "סטנדרטים לתהליכי קליטה של תלמידים עולים"

ההיבטים לקליטת תלמידים עולים בבית הספר אורגנו למצרף המונה ארבעה תחומים שמהם נגזרו הסטנדרטים. תחומים אלה משקפים את הציפיות מבתי הספר להצלחה בקליטת תלמידים עולים בכל התחומים – הארגוני, הלימודי, החברתי והתרבותי – תוך התייחסות למשפחות ולקהילה. היערכות בית הספר היא גורם רב משמעות בהצלחת התהליך. החוברת מכוונות לעבודת המנהל ולעבודת צוות הניהול בתהליך קליטתם של העולים בבית הספר. מטרתה לרכז, לפרט ולארגן את תהליכי הקליטה בבתי הספר.

2.   "תיק תלמיד/ה עולה" וערכת מעבר ממרכז קליטה ליישובי הקבע

תלמידים עולים מגיעים לארץ ולבתי הספר במהלך כל שנת הלימודים. משפחות העולים המבקשות למצוא מקום מגורים ועבודה בארץ משנות לעתים את מקום מגוריהן גם במהלך שנת הלימודים. כדי לשמור על רצף בלימוד השפה ובהשתלבות התלמידים במקצועות הלימוד הופקו תיק תלמיד עולה, בשיתוף עם ראמ"ה, וערכה המלווה את התלמידים העוברים ממרכזי הקליטה ליישובי הקבע.

3.   תכנית לימודים בעברית כשפה שנייה לתלמידים עולים

תכנית הלימודים מיועדת לתלמידים עולים מכיתה א' ועד כיתה י"ב בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי מרגע הגעתם למערכת החינוך ועד להשתלבותם ההדרגתית במקצועות הלימוד בכיתות האם.

בתכנית יש התייחסות לממדיה השונים של הכשירות הלשונית: אוצר המילים, הטקסטים והלשון על רכיביה השונים.

הפרק הראשון והמרכזי של התכנית עוסק בעולמות שיח. הפרק השני עוסק בפריטי הלשון, והוא מחולק בהתאם לוותק של התלמיד בארץ ולא על פי שכבת הגיל. בפרק השלישי מפורטים הסטנדרטים-היעדים שהתלמיד צריך להגיע אליהם. שני מוספים עוסקים בקריאה ובהוראתה ובעיבוד טקסטים.

4.   ערכת מבדקים בעברית ("מבחני מדף")

המבדק בעברית לתלמידים עולים פותח ונכתב בהתאמה לתכנית הלימודים בעברית כשפה שנייה, בשיתוף עם ראמ"ה. המבדק כולל 5 פרקים – שיח דבור, הבנת הנשמע, הבנת הנקרא, קריאה וכתיבה – ומטרתו לבדוק מתי ובעזרת איזה סיוע תלמידים עולים יכולים להשתלב בהצלחה בכיתות האם בקרב בני גילם הדוברים עברית ילידית ולהשתתף בשיעורים שנלמדים בהם מקצועות הלימוד השונים, תוך כדי קבלת סיוע. התלמידים נבחנים לאחר שלמדו את השפה העברית במסגרות לימוד שונות בבתי-הספר.

יש להעביר את המבדק לא יאוחר משנה וחצי מיום עליית התלמיד לארץ. תלמיד שלא יצליח במבדק ייגש למבדק חוזר לאחר חודש לפחות ולא יותר מחצי שנה לאחר מועד ההיבחנות הראשון.

תלמידים שהם תושבים חוזרים והשפה הדבורה בביתם היא עברית יעברו את המבדק טרם שיבוצם בכיתות כדי לבדוק אפשרות לשילובם המיידי בכיתת האם בתוספת סיוע במקצועות רבי-מלל.

5.   המסמך "המלצות להתמודדות עם אתגרים פדגוגיים בעבודה עם תלמידים עולים הלומדים במערכת החינוך"

מסמך זה נועד לסייע לבתי הספר בהתמודדות מול האתגרים הפדגוגיים בעבודתם עם אוכלוסיית התלמידים העולים הלומדים בכל הכיתות ובכל מקצועות הלימוד בבתי הספר.

חומרים 1, 3 ו-5 מצויים גם באתר האגף לקליטת עלייה: www.education.gov.il/olim.

לבד מהחומרים ומהכלים שפורטו לעיל יש לאגף לקליטת עלייה תכניות נוספות, וקיימת אפשרות להקצאת שעות כוח אדם ייעודי (מדריכים, מגשרים וכו') לבתי הספר בהתאם לצרכים ולאפשרויות.


 

לשאלות ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל מפקחי/מרכזי קליטת העלייה במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/1, י"ב באלול התשס"ט, 01 בספטמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014