education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.7 עולים

(תשעב) 1.7-2  היערכות לקליטת מורים עולים בשנה"ל התשע"ג – נהלים וטפסים
 

1.      כללי

קליטת מורים עולים היא אחת ממשימותיה החשובות של מדינת ישראל בכלל ושל מערכת החינוך בפרט.

בשנת הלימודים התשע"ג ימשיך המשרד לקלוט מורים עולים שהוכשרו בקורסי התאמה של האגף לשיפור מעמד המורה, בהיקף משרה שלא יפחת ממחצית.

המשרד יקצה שעות שבועיות למשרת המורה תמורת אותו מספר של שעות שבועיות שיוקצו מתקן בית הספר או ממקור אחר עד להיקף מחצית המשרה, על פי הפירוט הזה:

–   בחינוך היסודי  יקצה המשרד עד 8 שעות שבועיות.

–   בחטיבת הביניים ובחינוך העל-יסודי יקצה המשרד  עד 6 שעות שבועיות.

                  

על פי מדיניות המשרד, המנהלים מתבקשים לתת השנה עדיפות לקליטת מורים חדשים עולי אתיופיה המסיימים את לימודיהם במכללות.
המשרד יקצה לבתי ספר שיקלטו מורים יוצאי העדה האתיופית תוספת של שעה תמורת שעה עד  להיקף של שני שלישים משרה.
יש לציין כי ההגבלה של מועד העליה ארצה (כמפורט בסעיף 3.ב להלן) לא תחול על מורים עולי אתיופיה.

 

 

2.      ההיבטים שיש להתחשב בהם בשיבוץ המורים העולים

א.      מורים עולים ישובצו בהתאם לאפשרויות, בבתי הספר שיש בהם מספר רב של תלמידים עולים וקיימת בהם מסגרת תומכת של הנהלת בית הספר.

ב.       יש לוודא כי המורה העולה ישתלב גם בהוראת תלמידים ישראלים ותיקים כדי שיוכל להתנסות בעבודה עם האוכלוסיות השונות של התלמידים בבית הספר.

ג.       מנהל בית הספר יעשה מאמץ להגדיל את היקף העסקתו של המורה העולה מתקן בית הספר, כדי לאפשר למורה להתמסר לעבודת ההוראה ללא צורך בחיפוש מקורות פרנסה נוספים.

ד.       יש להימנע משיבוץ המורה העולה בכיתות מאוכלסות מדי או בעייתיות כדי להקל על קליטתו. מוצע להעסיקו בשלב ראשון במתן שיעורי עזר ובהוראה בקבוצות ולשלבו בהדרגה בכיתות רגילות.

ה.      מנהלי בתי הספר מתבקשים ללוות את המורים העולים בשנת עבודתם הראשונה ולמנות חונך מצוות בית הספר שיתמוך בהם. הנחיות לקליטת המורה העולה יישלחו אל מנהלי בתי הספר עם אישור השעות.

 

3.      הקריטריונים להעסקת מורים עולים ופרטים נוספים

א.      תינתן עדיפות למסיימי קורסי התאמה או השתלמות מטעם האגף לשיפור מעמד המורה.

ב.       יש לקלוט מורים שעלו לארץ החל מיום שישי, ח' באלול התשס"ו, 01.09.2006, ואילך. במקרים חריגים תאושרנה שעות גם למי שעלה לפני תאריך זה. הגבלה זו לא חלה על קליטת מורים יוצאי אתיופיה.

ג.       תאושר קליטתם של מורים המועסקים בפרויקטים ייחודיים על פי מדיניות המשרד.

ד.       המשרד יקצה שעות תמורת הקצאת שעות מקבילות מתקן בית הספר או ממקור אחר.

ה.      גננות תוכלנה לקבל שעתיים שבועיות מהמשרד תמורת שעה שבועית אחת שתוקצה על ידי המפקחת. ההקצאה תינתן לשנה אחת בלבד.

ו.       מורים שעלו ארצה לאחר יום חמישי, ה' בטבת התשס"ט, 01.01.2009, ולא קיבלו כל סיוע, יוכלו לקבל שעה מן המשרד תמורת שעה מתקן בית הספר, עד היקף של שני שליש משרה.

ז.       המשרד ייתן עדיפות בחלוקת השעות לעולים שהם מפרנסים ראשיים.

ח.      לא יוקצו שעות לבית ספר שאין לו סמל מוסד מוכר מטעם המשרד.

ט.      המורה יתחיל את עבודתו רק לאחר שיקבל אישור בכתב ממנהל האגף לשיפור מעמד המורה בירושלים.

י.       יש לוודא את התאמתם של מורים המועסקים בחינוך הדתי לדרישות החינוך הממלכתי דתי.

 

4.      לתשומת לב המנהלים

א.      דין השעות הניתנות על ידי משרדנו כדין שעות תקניות לכל דבר ועניין. הקצאת השעות תקפה לשנה אחת בלבד.

ב.      מורה עולה שיפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא, תתבטל מיד הקצאת השעות עבורו ואין המחוז רשאי לנצלן למטרות אחרות. על המנהל להודיע על הפסקת עבודת המורה לממונה על קליטת מורים עולים במחוז.

ג.       אין להעסיק מורים ללא קבלת אישור בכתב ממנהל האגף לשיפור מעמד המורה.

ד.       מנהל שלא יקצה שעות במקביל לשעות שיקצה המשרד לא ייכלל בהסדר זה.

ה.      תושבים חוזרים יגישו בקשה להשלמת שכר בצירוף אישור ממשרד הקליטה המעיד על זכאותם לסיוע.

ו.       בבתי ספר מקיפים יש לציין בטופס הבקשה לשעות מורים עולים (נספח 1) את שכבת הגיל שבה יועסק המורה בחטיבת הביניים או בחטיבה העליונה באותו סמל מוסד.

ז.       יש לציין בטופס את הזרם שבית הספר שייך אליו: ממלכתי, ממלכתי-דתי או מוכר.

ח.      לאחר שנת ההוראה השנייה של המורים העולים מחויבים המנהלים שייכללו בתכנית זו להעסיק את המורים העולים ולהקצות להם שעות מתקן בית הספר.

ט.      יש להפנות את הבקשות לממונה במחוז על המורים העולים. רשימת המדריכים הממונים על המורים העולים במחוזות וזמני הקבלה שלהם מתפרסמת בנספח 3.

י.       יש להקדים ככל האפשר את הגשת הבקשות. יש לשלוח אותן לכל המאוחר עד יום ראשון, א' באלול התשע"ב, 19.8.2012.

יא.     מספר השעות המוקצות לנושא  מוגבל.

יב.     אין במילוי הבקשה משום התחייבות או הבטחת המשרד למתן שעות למורה העולה. חלוקת השעות והקצאתן מותנית במדיניות המשרד ובשיקול דעתו של מנהל האגף.

 

5.      תהליך הקליטה של מורה עולה במערכת החינוך

א.      מורה עולה שסיים קורס התאמה באחת מהמכללות יפנה אל הממונה על המורים העולים במחוז.

ב.       המורה העולה ימלא טופס בקשה לשעות, יחתום על הבקשה ויגישה למנהל בית הספר (נספח 1).

ג.       מנהל בית הספר יחתום על הטופס  ויעבירו לאישור המפקח הכולל או המקצועי.

ד.     המורה או המנהל יחזיר את הבקשה לממונה על המורים העולים במחוז.

ה.      הבקשה תועבר מהמדריך המחוזי בצירוף המלצתו אל מנהל האגף לשיפור מעמד המורה לשם אישורו.

ו.       אישור סופי של מנהל האגף יועבר לממונה על המורים העולים במחוז ולמנהלי בתי הספר. ניצול השעות יתאפשר לאחר אישור מחלקת התקן במחוז.

ז.       הממונה על המורים העולים יוודא כי מולאו כל הטפסים הנדרשים  לקליטת מורה חדש במערכת.

הערה: עבור מורים שישובצו בחינוך הממלכתי דתי יש לקבל גם את אישורה של מועצת חמ"ד.

 

6.      נוהל הדיווח לשם קבלת משכורת

א.       בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים תועברנה השעות דרך מדור התקן, והדיווח ייעשה כמקובל לגבי מורים רגילים העובדים בפיצול משרה על פי הקודים  האלה:

 

בבתי הספר שאינם כלולים ברפורמה

בבתי הספר הכלולים ברפורמה

 

יסודי

חט"ב

יסודי

חט"ב

רגיל

322

506

5730

5740

חינוך מיוחד

326

532

5731

5741

מתי"א

383

560

5732

5742

 

דיווח על גננות ייעשה על פי הקודים  האלה:

 

במוסדות שאינם כלולים ברפורמה

במוסדות הכלולים ברפורמה

גן בודד

108

8108

אשכול גנים

148

8148

 

ב.       בחינוך העל-יסודי – הבעלויות תשלמנה את שכר המורים ותקבלנה החזר דרך השכל"ם, לאחר דיווח תלת-חודשי למנהל האגף על גבי הטופס שיישלח לבתי הספר (נספח 2).

ג.       בחינוך המוכר – הרשתות או הבעלויות תשלמנה את שכרם של המורים, והאגף יעביר להן את השעות בגין המורים המועסקים.

 

נספח 1 טופס בקשה לשעות עבור מורים עולים (יש למלא בהדפסה)

נספח 2 טופס דיווח רבעוני על העסקת מורים בעל-יסודי

נספח 3 רשימת מדריכים הממונים על המורים העולים במחוזות וזמני קבלה

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הד"ר מיכאל כהן, סגן מנהל המינהל לכוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה ומנהל האגף לשיפור מעמד המורה,

טל' 02-5604706/7.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/8, ט' בניזן התשע"ב, 01 באפריל 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014