education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשעד) 2.2-1  שירותי הבריאות לתלמיד בשנה"ל התשע"ד
 

1.       הפיקוח על שירותי הבריאות לתלמיד הוא באחריות משרד הבריאות. שירותי הבריאות ניתנים על פי "סל השירותים" המתחייב מנוהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. במסגרת השירות ישמש צוות הבריאות גם כתובת להתייעצות לעובדי ההוראה.

2.       שירותי הבריאות לתלמיד ניתנים לתלמידי כיתות א'-ט' על ידי שלושה גורמים:

במחוזות צפון, חיפה, ירושלים – חברת נטלי

במחוזות מרכז ותל-אביב – חברת פמי פרימיום

במחוז דרום – משרד הבריאות.

3.       תכנון מתן שירותי הבריאות לתלמיד על-פי סל השירותים המתחייב מנוהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ייעשה בתיאום עם מנהלי בתי הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים.

4.       לקראת פתיחת שנת הלימודים יוודא מנהל בית הספר כי חדר האחות הוכן על פי הנדרש בסעיף 2.2-10 בחוזר הוראות הקבע תש"ס/1(א), "שירותי בריאות לתלמיד", וכי החדר תקין ופנוי למתן שירותים.

5.       מנהלי בתי הספר רשאים למסור לצוות הבריאות הבית ספרי (נציגי משרד הבריאות או נציגי ספק השירות מטעם משרד הבריאות שיזדהה באמצעות תעודת עובד), מידע מהמנב"ס שיכלול פרטים אלה: שם התלמיד, מספר טלפון בבית ו/או מספר טלפון נייד וכן תיקים רפואיים המצויים בבית הספר מתוקף נוהל שירותי הבריאות לתלמיד.

6.       על מנהל בית הספר להציג לצוות הבריאות הבית ספרי את טופס הצהרת ההורים על בריאות הילדים.

7.       חל איסור על ביצוע בדיקות לתלמידים שלא במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד ושלא בידי משרד הבריאות או הספק שנבחר לבצע אותם כמפורט בהודעה זו (כגון קופות החולים, גורמים פרטיים, עמותות או גורמים המופנים דרך הרשות המקומית).

8.       במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד ישתתפו תלמידי כיתות ב', ג', ד', ה', ז' ו-ט' במפגש אחד בשנה עם אחות בית הספר שיוקדש לחינוך לבריאות.

9.       במהלך שנת הלימודים התשע"ד יאסוף משרד הבריאות את כרטיסי הבריאות הישנים הנמצאים בבתי הספר. משרד הבריאות ישלח הודעה נפרדת על כך לבתי הספר.

 

 

מספרי הטלפון של ספקי שירותי הבריאות לתלמיד:

חברת נטלי: טל' 03-6076134, 1-700-504-121

חברת פמי פרמיום: טל' 03-5688599

משרד הבריאות: מוקד כל הבריאות 5400*

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות,

טל' 02-5603220/451, דוא"ל  briut@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014