education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשעג) 2.2-1  שירותי עזרה ראשונה לתלמידים
 

1.       בהתאם להוראות הקבע בחוזר תשע/3(א), סעיף 2.2-70, שירותי עזרה ראשונה לתלמידים ניתנים ללא תשלום באמצעות חברת נטלי.

בעקבות פנייה של בית הספר למוקד טלפוני שמספרו 1-700-55-00-96 ישלח המוקד מטפל לבית הספר לצורך מתן הטיפול הדרוש לתלמיד, או לחלופין יזניק אמבולנס לבית הספר.

2.       המוקד פועל בין השעות 16:00-7:30 בכל ימי הלימודים הרשמיים של המגזרים השונים.

3.       הפנייה למוקד תיעשה אך ורק  במקרים של  פגיעה או פציעה, ולא במקרה של מחלה או של בעיית בריאות אחרת.

4.       במקרים של סכנת חיים כתוצאה מפציעה, ממחלה או מבעיית בריאות חריפה יש לפנות ישירות למד"א, כמפורט בחוזר הוראות הקבע תשע/3(א), סעיף 2.2-70, "שירותי עזרה ראשונה לתלמידי בתי הספר". 

5.       המטפל הרפואי הוא הסמכות הקובעת את דחיפות הפינוי ואת אמצעי הפינוי, ואין למנהל בית הספר או למי מטעמו כל סמכות לעכב את הפינוי. אם קבע המטפל הרפואי כי אין צורך בפינוי אך להערכתו של מנהל בית הספר או מי מטעמו יש צורך בפינוי – יפונה התלמיד על פי שיקול דעתו ואחריותו של המנהל.

6.       בכל מקרה של פינוי תלמיד, בשגרה או בחירום, על בית הספר ליידע את ההורים על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על ידי מבוגר מטעם בית הספר, אלא אם אחד מהורי התלמיד הגיע ללוות את ילדו.

7.       מימון פינוי חירום: במקרה של תלמיד הנזקק לטיפול רפואי דחוף בשל בעיית בריאות שאינה פציעה, חל התשלום עבור הפינוי באמבולנס על ההורים. פינוי הנובע מפציעה ימומן על ידי המשרד באמצעות האחראים על ההסעות במחוז או על ידי חברת נטלי, כהמשך לטיפול של המטפל שהגיע לבית הספר ונתן טיפול לתלמיד.

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות,             טל' 02-5603220, דוא"ל bruit@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1, ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014