education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-71  מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך

 

חוזר זה בוטל

שימו לב לחוזר זה פורסם עדכון: לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן

מבוא

תמצית

סעיף זה בא להסדיר את הנוהל למתן טיפול וטיפול תרופתי במוסד החינוך כשאי אפשר לתת את הטיפול בבית ובאחריות ההורים. הנחיות בנושא זה פורסמו בסעיף 2.2-57 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), ועתה אנו מפרסמים אותן שוב בשל הצורך בהבהרות נוספות.

התוקף: החל מ-1 באפריל 2011.(בוטל בתאריך 1.9.11)

התחולה: כלל התלמידים במערכת החינוך.

הסטטוס: מבוטל

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 2.2-57 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א) - מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים:  סעיף 2.2-8 בחוזר הוראות הקבע נט/6(א), "הנחיות לאחות בית הספר בדבר מתן טיפול תרופתי דחוף בבית הספר" – בתוקף.

התפוצה: כלל עובדי מערכת החינוך ואגפי החינוך ברשויות המקומיות.

הגורם האחראי

א.      שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב.      בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות

ג.       מספר הטלפון: 02-5603220/3451

ד.      כתובת הדוא"ל: iritli@education.gov.il.

 

1. כללי

בריאותם הגופנית והנפשית של התלמידים משפיעה על יכולתם לתפקד מבחינה לימודית, התנהגותית וחברתית. בשנים האחרונות חל גידול בבעיות הבריאות הכרוכות באורח החיים ובהרגלים – מצב שאפשר למנוע באמצעות חינוך לבריאות כתהליך רציף ומתוכנן. למרות הירידה שחלה בתחלואת ילדים ממחלות ומזיהומים, לעתים – במצבי בריאות שונים במסגרת הטיפול הרפואי הנתון באחריות ההורים – תלמידים נדרשים לקבל טיפול במוסד החינוכי הן להשלמת הרצף הטיפולי והן במצבי חירום או מצוקה. המטרה היא לאפשר מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך כרצף טיפולי רק במקרה הצורך, והשאיפה היא שהטיפול יינתן לתלמיד ככל האפשר בשעות שבהן הוא שוהה בביתו, באחריות הוריו.

 

2. החלטה על מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי

2.1    על מתן תרופה לתלמיד במסגרת חינוכית, מכל סיבה שהיא, יחליט רק רופא, מתוך שיקולים מקצועיים של הנחיצות לתת את התרופה במהלך הלימודים, ויגבה זאת במסמך רשמי.

2.2    חל איסור מוחלט לתת לתלמיד תרופה על סמך המלצה או החלטה של צוות המוסד החינוכי או לבקשת ההורים ללא מסמך רפואי נלווה.

2.3    עובד הוראה המסכים להיעתר לבקשת ההורים ולתת טיפול תרופתי לילדם יתנה זאת בהמצאת האישור הרפואי המנחה ומסמך הבקשה הנלווה מהורי התלמיד לעובד ההוראה.

 

3. התנאים המחייבים והמסמכים הנדרשים

3.1    במקרה שמצבו הבריאותי של התלמיד מחייב מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי במהלך שעות הלימודים או במהלך פעילות מטעמו (כגון טיול או פעילות חוץ-בית-ספרית אחרת) על ההורים להמציא למוסד החינוכי שני מסמכים:

3.1.1  מסמך מהרופא המטפל המתאר את מצבו הבריאותי של התלמיד ואת מאפייניו המיוחדים ומפרט את הצורך במתן התרופה, את שם התרופה, את המינון ואת אופן הנתינה

3.1.2 מסמך ייפוי כוח מההורים לצוות החינוכי, ובו בקשתם לפעול על פי ההנחיות הרפואיות במסמך הרופא (ההורים נדרשים לציין במסמך את אמצעי התקשורת במצב חירום).

3.2    מסמך ההורים יהיה בהלימה מלאה למסמך הרופא על כל פרטיו.

3.3    באחריות ההורים להודיע למוסד החינוכי על כל שינוי שחל במצב בריאותו של ילדם או בהנחיות הרפואיות ולהמציא למוסד החינוכי אישורים מעודכנים במקרה של שינוי.

3.4    מסמכים ואישורים אלה יתויקו ויישמרו במוסד החינוכי כרשומה רפואית (10 שנים לאחר שהתלמיד עזב את בית הספר).

3.5    בהעדר מסמכים אלה לא יוכל צוות המוסד החינוכי לאפשר את מתן הטיפול הנדרש.

3.6    במקרה של ספק ובמידת הצורך יש לשקול – בשיתוף עם ההורים במידת האפשר – התייעצות עם הרופא המטפל או עם גורם רווחה באשר לאופן ההבטחה של מתן הטיפול התרופתי הנדרש.

 

4. דוגמה של טופס בקשת רופא למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי

 

טופס בקשת רופא למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי

 

5. דוגמה של טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי

 

 

טופס בקשת הורים למתן טיפול תרופתי במסגרת המוסד החינוכי


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/8(א), כ"ו באדר ב' התשע"א, 01 באפריל 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014