education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.5 עישון, סמים ואלכוהול

(תשעה) 2.5-1  היום הבין-לאומי ללא עישון במערכת החינוך
 

1.       כללי

ב-31 במאי 2015 יצוין ברחבי העולם "היום ללא עישון" המתקיים מדי שנה מאז 1987.

מטרת היום היא להעלות על סדר היום העולמי את המודעות לנזקי העישון. עישון סיגריות נחשב לאחד מדפוסי ההתנהגות המסוכנים לבריאות, אך גם הניתנים למניעה.

בפעולות ובחינוך לאורח חיים בריא ולמניעת עישון לוקחים חלק השירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י) והמחלקה לקידום בריאות במערכת החינוך, תוך שיתוף פעולה עם האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, הפורום הישראלי לצמצום העישון, משרד הבריאות - המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, שירותי בריאות כללית - המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות ומכבי שירותי בריאות.

לקראת היום הבין לאומי ללא עישון מומלץ למנהלי בתי הספר להקדיש שיעורים מיוחדים לנושא במסגרת תכנית כישורי חיים ובתחומי הדעת השונים.

 

2.       חומרי למידה

בהכנת השיעורים והפעילויות בנושא אפשר להיעזר בגופים ובאתרים האלה:

·     הדרכה וחומרי עזר אפשר לקבל מן היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, משרד החינוך, פקס 02-5603256.

·     חומרי הסברה בעברית ובערבית אפשר לקבל מן האגודה למלחמה בסרטן, מחלקת הדרכה והסברה, באמצעות פקס 03-7322780 או באמצעות דואר אלקטרוני hasbaradep@cancer.org.il. בהזמנה יש לציין את הפרטים האלה: שם המזמין (שם פרטי ומשפחה) שם המוסד, כתובת מלאה, מספר טלפון (כולל מספר נייד), חומרי ההסברה המבוקשים (בציון הכמות הדרושה ולאיזה גילים מיועד החומר). החומר יועבר באמצעות שליח לבית הספר. להזמנת הרצאות ללא תשלום בנושא נזקי עישון (גם לדוברי ערבית) יש לפנות  למחוזות:

       חיפה –  טל'  04-8511715

       צפון רבתי - 04-8511712

       מרכז – טל'  035721677

       ירושלים – טל'  02-6256721

       דרום –  טל'  08-6271228

       חברה הערבית – טל'  04-6550655.

·     שלטים ופרסומים שונים אפשר לקבל ממשרד הבריאות, המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, פקס  02-6474834. יש לציין שם בית הספר, כתובתו, מספרי טלפון (כולל הטלפון הנייד של איש הקשר בביה"ס).

·     אתר שפ"י:  www.education.gov.il/shefi

·     אתר האגודה למלחמה בסרטן:  www.cancer.org.il

·     החנות הווירטואלית של משרד הבריאות:   http://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=29

3.    תחרות נושאת פרסים לתכניות למניעת עישון

בין בתי הספר שיפעילו תכניות ייחודיות בנושא מניעת עישון תתקיים תחרות נושאת פרסים  בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל ובשיתוף שפ"י והיחידה לקידום בריאות במשרד החינוך, האגודה למלחמה בסרטן והיחידה לחינוך לבריאות במשרד הבריאות.

ועדה מקצועית תבחן את התכניות ותבחר את בתי הספר הזוכים. הפרסים לבתי ספר שיזכו בתחרות יוענקו בכנס חגיגי שיתקיים ביום ד',  ט"ז בסיוון התשע"ה, 3 ביוני 2015, ואשר יוקדש לזכרו של ד"ר מרקוס, היו"ר לשעבר של מרכז הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל.

 

התבחינים להשתתפות בתי הספר בתחרות

א.      הפעלת תכנית המקדמת אורח חיים בריא ורווחה נפשית ושוללת שימוש בטבק, תוך שיתופם של התלמידים וההורים

ב.      עבודת מערכת רציפה, עקבית ומתמשכת בנושא

ג.      שיתוף גורמים מהקהילה בתכנון התכנית ובהפעלתה

ד.      שילוב הנושא במקצועות הלימוד השונים

ה.      שילוב מנהיגות תלמידים בהפעלת התכנית

ו.       תיעוד הפעילויות בתקליטור וצירוף נספח הסבר.

המעוניינים להשתתף בתחרות  מתבקשים למלא את הטופס בנספח ולשולחו ליחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י באמצעות הפקס או הדואר האלקטרוני.

כמו כן יש לשלוח את תכנית בית הספר בדואר רגיל (לא רשום) עד יום ו', ז' בניסן התשע"ה, 27 במרס 2015, אל הגב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית למניעת עישון, רח' יהלום 22, נווה מונוסון-יהוד, מיקוד 60190.  

אפשר לשלוח גם מצגת הכוללת את תיאור הפעילות ותיעודה לדוא"ל  orlyavinoam@gmail.com.

 

נספח: טופס השתתפות בתחרות


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית למניעת עישון, היחידה למניעת שימוש לרעה בסמים, אלכוהול וטבק, אגף תכנית סיוע ומניעה, שפ"י, דוא"ל: orlyavinoam@gmail.com.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/7, י' באדר התשע"ה, 01 במרץ 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/03/2015