education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.8 זכויות תלמידים

(תשעב) 2.8-1  אמנת זכויות הילד בשפה ידידותית לתלמידים – תהליך חינוכי
 

אמנת זכויות הילד היא תוצר של תהליך בין-לאומי ממושך, שתחילתו בהצהרת ג'נבה ב-1924, המשכו בהצהרת האו"ם בדבר זכויות הילד, וסיומו באשרור אמנת זכויות הילד על ידי מדינת ישראל. משמעות ההצטרפות לאמנה היא הצהרה על מחויבות המדינה לקיים את הוראות האמנה הכוללת הגנה רחבה על ילדים והקפדה על זכויותיהם.

מערכת החינוך מחויבת ליידע את הילדים וההורים בדבר זכויות הילדים הקבועות באמנה. לשם כך ניסחה הלשכה המשפטית במשרד החינוך בשיתוף ארגון יוניסף ישראל (המשמש כזרוע של הארגון העולמי של יוניסף) כרזה של האמנה לזכויות בשפה ידידותית לתלמידים. הכרזה תודפס בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית והיא תופץ בתחילת שנת הלימודים לבתי הספר. את הכרזה יש לתלות במקום גלוי לעיני הצוות הבית ספרי ולעיני הורים ותלמידים. באמצעות תהליך הלמידה של אמנת זכויות הילד יבינו התלמידים את תחומי האחריות האישית, האזרחית והחברתית שלהם ושל אחרים בחברה.

 

עקרונות ביישום האמנה

1.       האמנה מותירה לכל מדינה את שיקול הדעת כיצד להתאים את הזכויות לתרבותה, לנורמות החברתיות שלה ולאמצעיה הכלכליים, אבל היא קובעת גם איסורים מוחלטים כמו איסור עבדות ילדים, איסור ענישה פיזית ואיסור עינויים.

2.       האמנה מאפשרת למדינה להתקדם באופן הדרגתי לקראת מימוש מלא של  זכויות הילד.

3.       האמנה מבקשת ליישם את הזכויות מנקודת מבטו של הילד כמי שמקבל את הזכויות, ולא מנקודת מבטם של המבוגרים המעניקים לו את הזכויות.

4.       האמנה היא מסמך הוליסטי ואי אפשר להחילו באופן חלקי: הזכויות הכלולות בה קשורות זו בזו  ואי אפשר לוותר על חלקן בלי לפגוע באחרות.

5.       האמנה מחייבת לידע את כלל  הילדים על זכויותיהם וליישמן באופן שוויוני. 

6.       האמנה מחייבת חינוך והסברה בקרב אנשי מקצוע במערכת הציבורית  והפרטית  שעוסקים בעניינם של ילדים.

7.       האמנה קובעת את עקרון השיתוף: לכל ילד דעה משלו, ויש לשתף אותו בקביעת גורלו תוך מתן משקל ראוי לדעתו, בהתאם לגילו ולמידת בגרותו.

8.       על המדינות החברות באמנה  לתת דין וחשבון  לאו"ם על התקדמותן ביישום האמנה.

 

לבניית תהליכים חינוכיים להטמעה של אמנת זכויות הילד/ה אפשר לפנות אל
הגב' טובה בן-ארי, מפקחת ארצית ליישום חוק זכויות התלמיד/ה,
רח' השלושה 2, תל אביב, טל' 03-6896889, פקס' 03-6896756,
  דוא"ל tovabe@education.gov.il או אלמר יוסי מיכל, מדריך ארצי,
דוא"ל: yossimichal66@gmail.com כמו כן אפשר לפנות לאתר בכתובת: www.education.gov.il/zchuyot

 


 

ללמידה והשתלמויות:
ההשתלמות להטמעת אמנת זכויות הילד אפשרית גם במסגרת אופק חדש בשני שלבים. אפשר להיוועץ גם בגב' אנדה לורבר, רכזת השתלמויות,
דוא"
ל  lorberanda1@gmail.com
למידע נוסף:
אתר יוניסף ישראל בכתובת 
www.unicef.org.il ,טל' 074-7034449, דוא"ל  info@unicef.org.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014