education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעג) 3.1-3  מענקי הקרן לעידוד יזמות חינוכיות
 

הקרן לעידוד יזמות חינוכיות (ע"ר) נוסדה בשנת 1971 על-ידי פרופ' מרסלה ברנר ז"ל ופועלת בשיתוף קרנות ובמיזם משותף עם משרד החינוך.

הקרן הוקמה כדי להעצים את המורה והמחנך בישראל תוך טיפוח יצירתיות וחדשנות בחינוך. באמצעות ליווי פדגוגי, מענקים כספיים ותמיכה רגשית לגננת, למורה או לצוות מורים, הקרן מעודדת את הוצאתם של רעיונות חינוכיים חדשניים מן הכוח אל הפועל ומסייעת ליישם אותם במערכת החינוך הישראלית. הקרן מנוהלת בהתאם להמלצות ועדת חינוך המורכבת ממנהלים ומבכירים במשרד החינוך.

מדי שנה הקרן תומכת בכ-50 יזמות בתחומים לימודיים-חינוכיים מגוונים אשר מהווים חידוש או פריצת דרך, מקדמים את המעשה החינוכי או עונים על צרכים ייחודיים של תלמידים. היזמות שהקרן מעודדת עוסקות בשיטות הוראה חדשניות, בחומרי למידה לא שגרתיים, בהפעלות חברתיות מגוונות, בגישה ייחודית לשונות ועוד.

הקרן מציעה מענקים למוסד החינוכי שבו מלמד היזם לצורך מימוש היזמה. המענקים מדורגים על-פי היקף היזמה, ושיעורם נע בין 6,500 ש"ח ל-12,000 ש"ח. כמו כן הקרן מעניקה מלגות אישיות בשווי 1,000$ למורה או לצוות שהגה את היזמה ופיתח אותה לתכנית החדשנית שזיכתה אותו במענק הקרן באותה השנה.

גננות ומורים מוזמנים להציע יזמות ולבקש מענק לקראת שנת הלימודים התשע"ד.

מועד אחרון להגשת מועמדות הוא יום חמישי, כ"ד בניסן התשע"ג, 4 באפריל 2013.

מפגשים ליזמים ולמתעניינים יתקיימו בחיפה ובירושלים במועדים האלה:

בחיפה – ביום שני, ח' באדר התשע"ג, 18 בפברואר 2013, בשעה 16:00, במרכז פסגה, דרך הים 202.

בירושלים – ביום רביעי, י' באדר התשע"ג, 20 בפברואר 2013, בשעה 16:30, בקריית מוריה, רחוב העסקן 3.

קיום המפגשים מותנה במספר הנרשמים. לפרטים ולהרשמה למפגשים אפשר לפנות  בטלפון 02-5638895, או בדוא"ל office@keren-yozmot.org.il.


 

פרטים, הנחיות וטפסים לבקשת המענק אפשר למצוא באתר האינטרנט בכתובת www.keren-yozmot.org.il.  פרטים נוספים על הקרן לעידוד יזמות חינוכיות אפשר לקבל באמצעות פנייה בדואר לת"ד 4602, ירושלים 91046, או בטל' 02-5638895, פקס' 02-5637470. בשאלות אפשר לפנות אל הגב' מירי ונד, מנהלת גף מוסדות חינוך באגף א' חינוך עי"ס, טל' 02-5603252/3.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/5, י"ט בטבת התשע"ג, 01 בינואר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014