education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעד) 3.1-6  פרסי חינוך לשנת הלימודים התשע"ה
 

1.      כללי

כבכל שנה יוענקו בשנת הלימודים התשע"ה פרסי חינוך ארציים לבתי-ספר ולגני-ילדים על תרומה ייחודית לחינוך. מוסדות החינוך שיאושרו לפרס חינוך יזכו בתעודות הערכה ובפרס כספי. גובה הפרס הוא 20,000 ש"ח לבית ספר ו-7,500 ש"ח לגן ילדים.

 

2.      הגשת המלצות לקבלת פרס חינוך מוסדי

2.1     כל החפץ בכך, בין אם הוא עובד המערכת, הורה, אדם פרטי או איש ציבור, יוכל להגיש המלצה על בית ספר או על גן ילדים כמועמד לפרס.

2.2     אפשר להמליץ על בתי ספר ועל גני ילדים מכל המגזרים.

2.3     אפשר להמליץ על מוסד רק לאחר שמלאו חמש שנים להקמתו.

2.4    המעוניינים להמליץ על מועמדים לפרס יפנו ללשכת מנהל המחוז שבתחומו נמצא המוסד המומלץ לקבלת טופס המלצה. את הטפסים המלאים יש להגיש ללשכת מנהל המחוז.

2.5     המלצות על מוסדות חינוך מן המגזרים הערבי והדרוזי יש לשלוח גם למנהל המחוז שבתחומו נמצא המוסד המומלץ וגם ללשכות הממונים על החינוך הערבי, הדרוזי והבדואי על פי לוח הזמנים שבסעיף 5.

 

3.      אמות המידה להענקת פרסי החינוך

א.      אמות המידה להענקת פרסי החינוך לגן ילדים

1)      הגן פועל במגוון אופנים ליישום מדיניות הלמידה המשמעותית על ידי קידומה: לפיתוח סקרנות ומוטיבציה ללמידה, לעידוד יצירתיות וחשיבה, להעשרת ידע ולפיתוח נורמות של התנהגות ערכית וחברתית.    

2)      ההוראה בגן אינטגרטיבית ובין-תחומית ומשלבת תכנים מכל אשכולות הליבה, תוך מתן מענה דיפרנציאלי לצורכיהם השונים של הילדים, ובכלל זה קיום מערך תמיכה לילדים בעלי צרכים ייחודיים. הלמידה בגן מתקיימת באמצעות תהליכי הוראה והערכה מגוונים וכוללת פעילות חווייתית, מעוררת סקרנות ומהנה. סביבת הגן מזמנת משחק לסוגיו השונים (סוציו-דרמתי, חברתי, לימודי, חופשי וכד') ומעודדת הבעה, יצירה ותנועה.

3)      בגן שורר אקלים של דרך ארץ, אכפתיות וכבוד הדדי. הוא מחנך לטיפוח ערכים, לקידום שיח ודיאלוג, ללקיחת אחריות, לאי-אלימות, למניעת התנהגויות עתירות סיכון, למעורבות בחיי הקהילה, להגנה על איכות הסביבה ולשמירה על בריאותם הפיזית ועל הביטחון הרגשי של הילדים.

4)      הגן מקיים הלכה למעשה את תפיסת העולם העומדת מאחורי התכנית "האחר הוא אני" ואת הפעולות החינוכיות הנגזרות מתפיסה זו לשמירה על זכויות האדם ועל השוויון בין המינים, לסובלנות ולדו-קיום.

5)      כל צוות הגן משתתף בגיבוש החזון החינוכי, בקביעת יעדי הפעולה, בתכנון החינוכי ובביצועו. הגננת וצוות הגן מודעים להיותם דוגמה אישית לילדים ולמשפחותיהם.   

6)      בגן מתקיימות פעילויות בשיתוף ההורים, ומושם בו דגש על קיום קשר עקבי ורציף עמם. כמו כן מתקיימות בו פעילויות  המעודדות מעורבות ותרומה לחיי הקהילה. 

7)      בגן מתקיימות תכניות ופעילויות ייחודיות, פרי יזמת הגננת והצוות.

8)      בגן מופעלות תכניות למעברים ברצף החינוכי, תוך קיום קשר רציף עם בתי הספר שאליהם מיועדים הילדים לעבור.

9)      צוות הגן פועל להנחלת העקרונות המצוינים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל, להעמקת הערכים המבססים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולטיפוח המורשת והזיקות התרבותיות של אוכלוסיית תלמידיו.

10)     צוות הגן שוקד על התפתחותו המקצועית.

11)     הגן מתנהל כהלכה, על-פי חוק ובהתאם לנהלים המחייבים של משרד החינוך. 

 

ב.         אמות המידה להענקת פרסי החינוך לבית ספר

1)      בית הספר פועל באופנים מגוונים ליישום מדיניות הלמידה המשמעותית על ידי קידום תהליכי הוראה-למידה והערכה, לפיתוח סביבת למידה המקדמת תפקודי לומד ברוח מדיניות זו, להבנה מעמיקה, לטיפוח כלי חשיבה ולמידה, להישגיות, לחדשנות, ליצירתיות ולמצוינות.

2)      בבית הספר מתקיים מגוון של חלופות בתהליכי הוראה, למידה והערכה בכמה תחומי דעת, כגון למידה בדרך החקר, למידה מבוססת פרויקטים, למידה שיתופית, שימוש בתיק עבודות (פורטפוליו) ועוד.

3)      בית הספר מפתח תכניות לימודים בסביבות למידה מגוונות (חוץ כיתתיות, פדגוגיה דיגיטלית, למידה רב גילית וכדומה).

4)      בית הספר נותן מענה לצרכים שונים של תלמידים ופועל להכלה, לקידום ולטיפוח של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וייחודיים וכן למניעת נשירה.

5)      בבית הספר שורר אקלים של דרך ארץ, אכפתיות וכבוד הדדי. הוא מחנך ללקיחת אחריות, לאי-אלימות, למניעת התנהגויות עתירות סיכון, למעורבות בחיי בית הספר והקהילה, לשמירה על איכות הסביבה ולבריאות.

6)       ברוח התכנית "האחר הוא אני", בית הספר מחנך להתחשבות ולאמפתיה, לקבלת האחר, לשמירה על זכויות האדם ולשוויון בין המינים, לסובלנות ולדו-קיום.

7)      בית הספר פועל לשיפור המחויבות "מסביב לשעון" של הצוות החינוכי כלפי התלמידים ומשפחותיהם ומעודד תקשורת בין מורים לתלמידים גם חופשות.

8)       בית הספר פועל לקידום תכניות של משרד החינוך כדוגמת התכנית להשאלת ספרים, התכנית לקיץ של ידידות ועוד.

9)       בית הספר פועל להנחלת העקרונות המצוינים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל, להעמקת הערכים המבססים אותה כמדינה יהודית ודמוקרטית ולטיפוח המורשת והזיקות התרבותיות של אוכלוסיית תלמידיו.

10)     המנהיגות הבית ספרית פועלת להשגת מטרות ויעדים הנגזרים מהחזון הבית-ספרי. היא מקדמת תרבות ארגונית המעודדת עבודת צוות והעצמתה, התפתחות מקצועית מתמדת של כל אחד מהשותפים לעשייה החינוכית וקשר עם ההורים ועם הקהילה.

11)     ההורים שותפים פעילים בקביעת אורח החיים ובשיפור האקלים בבית הספר.

12)    בית הספר מפתח מודלים שונים שמעודדים התפתחות אישית ומעורבות חברתית-קהילתית וכן נתינה והעצמה אישית של תלמידים ומורים.

13)     בית הספר הינו מוסד ציבורי ומקיים את הערכים השוויוניים הנובעים מכך.

14)     בית הספר מתנהל כהלכה, על-פי חוק ובהתאם לנהלים המחייבים של משרד החינוך. 

 

 

4.      הליך בחירת המועמדים לפרס

4.1    בכל מחוז תוקם ועדת פרס מחוזית בהרכב זה:

א.     מנהל המחוז (יושב ראש)

ב.     נציג פיקוח מהחמ"ד

ג.     נציג של הפיקוח הערבי והדרוזי (במחוזות הרלוונטיים)

ד.     מפקח ממחוז אחר (בתיאום עם מנהל המחוז שבו הוא עובד)

ה.     מנהל מוסד חינוכי שזכה בעבר בפרס חינוך

ו.      איש ציבור.

כל חברי הוועדה ייבחרו על ידי מנהל המחוז.

4.2     יוקמו צוותי שיפוט ארציים על פי חטיבות הגיל בהרכב זה:

א.     מנהל אגף הגיל (או מנהל האגף לחינוך מיוחד) או מי מטעמו

ב.     נציג החינוך הממלכתי דתי (בבתי הספר של הממ"ד)

ג.     נציג החינוך הערבי והדרוזי (בבתי הספר מהמגזר הערבי והדרוזי).

4.3     כל ועדת פרס מחוזית תגיש למרכזת ועדת הפרס הארצית, הגב' רויטל כרמלי-סלע, המלצות מנומקות על מוסד אחד עד שלושה מוסדות מומלצים מהמחוז, תוך שימת לב לייצוג שכבות הגיל וסוג החינוך.

4.4     הצוות הארצי יבקר בבתי הספר המועמדים לפרס ויגיש גם הוא את המלצותיו למרכזת ועדת הפרס הארצית.               

4.5     תוקם ועדה ארצית עליונה בהרכב זה:

א.     יו"ר המזכירות הפדגוגית (יו"ר)

ב.     שני נציגים מהמזכירות הפדגוגית

ג .     ראש מינהל החמ"ד או מי מטעמו

ד.     מנהלי אגפי הגיל או מי מטעמם

ה.     נציגי החינוך המיוחד

ו.      נציג של החינוך הערבי והדרוזי

ז .    חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה (שאינו עובד המוסד ולא היה בעבר עובד המשרד)

ח.     זוכה בפרס חינוך בעבר.

שלושת האחרונים ימונו על ידי יושב ראש המזכירות הפדגוגית, על דעת המנהלת הכללית של המשרד.

4.6     הוועדה הארצית העליונה תקבע את דרכי ההערכה לגבי המוסדות שהומלצו לפרס ותגיש את המלצותיה לשר החינוך ולמנהלת הכללית על יסוד ההמלצות של המחוזות, הסיורים של חבריה במוסדות המומלצים ומידע נוסף.

4.7     החלטות השר והמנהלת הכללית לגבי הזוכים בפרס הן סופיות.

 

5.      לוח הזמנים

א.      קליטת טופסי המלצה: על טופסי ההמלצה להגיע ללשכת מנהל המחוז לא יאוחר מיום חמישי, כ"ג באלול התשע"ד, 18 בספטמבר 2014. טפסים שיגיעו לאחר המועד הזה לא יטופלו.

ב.       ביקורים של ועדת שיפוט מחוזית: לאחר קבלת טופסי ההמלצה ולא יאוחר מיום חמישי, ו' בחשוון התשע"ה, 30 באוקטובר 2014, יתקיימו ביקורים של חברי ועדת השיפוט המחוזית במוסדות שהומלצו.

ג.       המלצות של הוועדות המחוזיות: הוועדות המחוזיות תסכמנה את עבודתן ותעברנה את המלצותיהן המנומקות בכתב למרכזת ועדת הפרס, הגב' רויטל כרמלי סלע, עד יום שני, י"ז בחשוון התשע"ה, 10 בנובמבר 2014.

ד.       ביקורים של ועדות השיפוט הארציות: לאחר קבלת ההמלצות של הוועדות המחוזיות  ועד יום שני, ד' באדר התשע"ה, 23 בפברואר 2015, יתמנו ועדות שיפוט ארציות על פי חטיבות הגיל, והן תערוכנה ביקורים במוסדות שהומלצו על ידי הוועדות המחוזיות.

ה.      המלצות הוועדה הארצית העליונה: במהלך החודשים מרס ואפריל 2015 תדון הוועדה הארצית העליונה במסמכים שהוגשו לה, תגבש את המלצותיה ותגיש אותן לשר החינוך ולמנהלת הכללית.

עם החלטת השר והמנהלת הכללית על מקבלי הפרס תישלחנה הודעות למוסדות הזוכים. הענקת הפרסים ותעודות ההערכה לזוכים תיערך בטקס שיתקיים בירושלים במועד שתבוא עליו הודעה.

 


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רויטל כרמלי-סלע, הממונה על פרסי ישראל, פרסי חינוך ופרסים אחרים, טל' 02-5604718/9.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/10, י"ב בסיוון התשע"ד, 10 ביוני 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014