education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעה) 3.1-1  מוסדות חינוך ניסויים, שנה"ל התשע"ו
 

1.      לוח הזמנים להגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים

1.1     הצעות בתי הספר תוגשנה על ידי מנהלי בתי הספר למנהלי המחוזות באמצעות המפקחים, ובחינוך הממ"ד – למחמ"דים, עד יום א', כ"ד באדר התשע"ה, 15.3.2015.

הצעת מוסדות על-יסודיים המבקשים שינוי במתכונת בחינות הבגרות תוגש באותו מועד, הן למחוז והן לגף לניסויים וליזמות.

1.2     הצעות של גני ילדים יש להגיש בשני עותקים: אחד להנהלת המחוז הממונה והשני לאגף לחינוך קדם-יסודי, למחלקה להפעלה פדגוגית*, עד יום א', כ"ד באדר התשע"ה, 15.3.2015.

1.3     יש לשלוח את ההצעות לניסויים בו-בזמן גם בדוא"ל לכתובת הזו: maayanto@education.gov.il.

1.4     בכל מחוז תוקם ועדה בראשות מנהל המחוז ובהשתתפות המחמ"ד ונציגי הגף לניסויים וליזמות. הוועדה תבחן בקפדנות את ההצעות, את אישור הרשויות המקומיות ואת נכונות המחוז להשתתף בהקצאת המשאבים הנדרשים. עם אישור הניסוי על הוועדה המחוזית להגיש את רשימת מוסדות החינוך המומלצים על פי סדר עדיפויות, יחד עם הצעת הניסוי המלאה ועם המלצותיה של הוועדה וטופס ההצטרפות. הצעות אלו תובאנה להחלטת הוועדה העליונה.

1.5     הצעות מנהלי המחוזות תועברנה למזכירות הפדגוגית עד יום א', י"ד באייר  התשע"ה, 3.5.2015.

1.6     החלטות הוועדה העליונה והמנכ"ל תימסרנה למחוזות החל מיום א', י"ז באב  התשע"ה, 2.8.2015.

 

2.      התחייבות המוסד הניסויי

מוסדות חינוך ניסויים שסיימו את השנה החמישית מחויבים להגיש תכנית ליישום התהליך של הפצת הידע שנרכש במהלך הניסוי במשך שנה נוספת, בתיאום עם דרישות הגף לניסויים וליזמות ובהתאם להן. התחייבות זו אינה תלויה בקבלת תקציב או שירותים נוספים מהגף. בסמכות הגף בלבד לשחרר מוסדות חינוך ממחויבות זו.

 

3.      מוסדות המצטרפים ל"אופק חדש"

מוסדות חינוך ניסויים שהצטרפו או עומדים להצטרף ל"אופק חדש" מחויבים למלא אחר ההנחיות  האלה:

-     לדווח מיד בכתב על החלטתם להצטרף לרפורמה

-     לבחור הכשרות המתאימות לצורכי הניסוי מתוך היצע ההכשרות של הגף, כפי שמופיע במערך ההכשרות של "אופק חדש" באתר המשרד, בהתאמה לתכנים המפורסמים באתרי האינטרנט של מוסדות החינוך השונים

-     לוודא את השתתפותם של מנהל בית הספר, הצוות המוביל את הניסוי וחברים נוספים מסגל ההוראה בהכשרות, לפי צורכי הניסוי ובהתאמה לתכנים המפורסמים באתר האינטרנט.

 

* בתאריך 3.11.2014 נערך תיקון במקום זה.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' זמירה פרנקל, מרכזת תכנית להרחבת אזורי בחירה מבוקרת, גף ניסויים, טל' 02-5603804, דוא"ל zmirafr@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/3, ט' בחשוון התשע"ה, 02 בנובמבר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015