education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעה) 3.1-3  מענקי הקרן לעידוד יזמות חינוכיות לשנת התשע"ו
 

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות (ע"ר) הוקמה כדי להעצים את המורה והמחנך בישראל ולטפח  יזמות, יצירתיות וחדשנות בחינוך. באמצעות תכנית ליווי והדרכה, מענקים כספיים, הכרה ותמיכה לגננת, למורה או לצוות מורים הקרן מעודדת את הוצאתם של רעיונות חינוכיים חדשניים מן הכוח אל הפועל ומסייעת ליישם אותם במערכת החינוך הישראלית. הקרן פועלת בשיתוף עם קרנות אחרות ובשיתוף עם משרד החינוך.

מדי שנה הקרן תומכת בכ-80 יזמות המופעלות בקרב מגוון גילים (מגני ילדים ועד תיכונים) בכל רחבי הארץ, עם כל האוכלוסיות ובכל תחום לימודי או חינוכי.

התמיכה תינתן ליזמות המקדמות חשיבה יצירתית וחדשנית בחינוך ותורמות לתלמידים, לצוות החינוכי ואף לקהילה הסובבת. היזמות יעסקו בהיבט הפדגוגי ובהיבט האקלימי במוסד החינוכי כאחד. על היזמות לבטא חשיבה יצירתית אודות תהליכי הלמידה, ההוראה וההערכה, כגון רב-תחומיות, רב-גיליות, שילוב כלים טכנולוגיים, שילוב מתודות מגוונות, למידה חוץ כיתתית ועוד. היזמות תשקפנה תהליכי למידה פנים מוסדיים, שיתוף צוות ואחריותיות ותהינה מותאמות לאופי התלמידים ולצורכיהם, לצוות ולבית הספר/לגן ותופעלנה במהלך כל שנת הלימודים התשע"ו.

 

תמיכת הקרן

  • תכנית ליווי: התכנית מורכבת משלושה מפגשי הדרכה בבית הספר עם מלווה מקצועי של הקרן, ומשלושה כנסי לימוד שיתקיימו במהלך השנה. הליווי יתמקד בתהליכי פיתוח של יזמה חינוכית ויישומה ובפיתוח היזם כמנהיג חינוכי. ההשתתפות של היזמ/ת במפגשי ההדרכה ובכנסים היא חובה.
  • גובה המענקים המוסדיים שיינתנו הוא עד 12,000 ש"ח למימוש היזמה.
  • קידום מקצועי: ליזמ/ת תינתן הכרה של 30 שעות לקידום מקצועי.
  • מלגה אישית: ליזמ/ת או לצוות היזמים תינתן מלגה על סך 3,700 ש"ח כהוקרה על קידום היזמה. מנהלים לא יוכלו לקבל מלגה אישית והסכום יועבר לבית הספר.

 

הגשת הבקשות

גננות, מורים וצוותים מוזמנים להציע יזמות לשנה"ל התשע"ו. הבקשות יוגשו באופן מקוון בלבד בכתובת www.keren-yozmot.org.il עד יום חמישי, כ"א באדר התשע"ה, 12.3.2015, בשעה 16:00.

מפגשים ליזמים מתעניינים יתקיימו במועדים האלה:

בבאר שבע ביום ד', כ"ג בשבט התשע"ה, 18.2.2015, בשעות 16:00- 18:00.

בתל אביב ביום ג', ה' באדר התשע"ה, 24.2.2015, בשעות 16:00- 18:00.

בחיפה ביום ה' ז', באדר התשע"ה, 26.2.2015, בשעות 18:00-16:00.

פרטים נוספים על התכנית ועל ההרשמה, הנחיות וטפסים אפשר למצוא באתר הקרן.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' תמר בר לוי רייך, מדריכה ארצית למידה משמעותית, אגף לחינוך על-יסודי, דוא"ל  tamarlr@education.gov.il וכן אל הגב' גליה פררה, מרכזת בכירה (תיאום, בקרה ותכניות עבודה), לשכת סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי, טל' 02-5604021, דוא"ל galiafe@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/6, י"ב בשבט התשע"ה, 01 בפברואר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  11/06/2015