education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעו) 3.1-3  פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות התשע"ו-2016
 

1.      כללי

גם השנה יינתן פרס חינוך יישובי לרשויות שהשקיעו השקעה ייחודית בחינוך. הפרס יהיה אחיד לכל הרשויות, ללא תלות בגודלן, וייקרא "פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות".

ועדת הפרס עדכנה את ההנחיות להענקת הפרס כדי לתת ייצוג הולם למגוון המגזרים והאוכלוסיות בשדה החינוך ברשויות.

 

2.      הגשת מועמדות לפרס

א.    בפרס יזכו השנה שש רשויות מקומיות. רשות שזכתה בפרס תוכל להגיש מועמדות חוזרת רק בתום שבע שנים ממועד קבלתו.

ב.     רשות שהגישה מועמדות לפרס ולא זכתה בו תוכל להגיש מועמדות חוזרת רק  שנתיים לאחר מועד ההגשה האחרון.

ג.     כל אחד מן המחוזות: צפון, דרום ומרכז, ימליץ על שלושה יישובים לפרס החינוך היישובי.

ד.     המחוזות תל אביב, חיפה וירושלים-מנח"י ימליצו על שני יישובים לפרס החינוך היישובי בכל מחוז.

 

3.      התבחינים להערכת פעילותה של רשות מקומית המועמדת לפרס החינוך היישובי בתחום החינוך והתרבות

        א. אחריותיות – מידת המעורבות והתמיכה האישית של ראש הרשות ושל מינהל החינוך היישובי במערכת החינוך ובביצוע של תכניות העבודה המוסדיות

        ב. קידום למידה, הוראה ודרכי הערכה המותאמים למאה ה-21 ומובילים להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות

        ג. ביצוע יזמות רשותיות לקידום החינוך המדעי, הטכנולוגי והמקצועי תוך הדגשת לימודי המתמטיקה

        ד. קידום יזמות ותכניות רשותיות לטיפוח מעורבות אישית וחברתית

        ה. טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק תחושת המוגנות של התלמידים, עידוד מיצוי יכולותיהם וקידום הסובלנות והכלת אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים (כגון עולים, ילדים ונוער בסיכון, מחוננים, תלמידי החינוך המיוחד ועוד)

         ו. קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי במהלך היממה כולה במגוון מסגרות החינוך

         ז. קידום חינוך איכותי בגילים הצעירים

        ח. ביצוע תכניות לקידומה ולפיתוחה של מנהיגות חינוכית וטיפוח המורים והעצמתם

        ט. טיפוח מעורבות הורים ושותפויות עם הקהילה לקידום מערכת החינוך.

 

4.      שלבי התחרות

שלב א' – הערכה על פי מסמכים

חברי הוועדה יעניקו ציונים לשישה תבחינים על פי המסמכים שהעבירו המחוזות למטה, המתארים את  פעילותן של הרשויות המומלצות. ציונים אלו יהוו 30% מהציון הכולל.

שלב ב' – ביקור הוועדה ברשויות

חברי הוועדה יבקרו בכל הרשויות המומלצות ויעניקו להן ציונים שיהוו 60% מהציון הכולל. סיורי ועדת הפרס ברשויות יתקיימו מנובמבר 2016 עד פברואר 2017.

שלב ג' – הערכה מסכמת של הוועדה

בעת ביקור הוועדה יציגו בפניה נציגי הרשות, והם בלבד, שלושה מששת התבחינים להערכת הפעילות שנבחרו על-ידי הרשות. הערכת הוועדה תהווה 10% מהציון הכולל.

 

הנחיות להכנת הביקור

מסגרת הזמן העומדת לכל רשות היא 3 שעות על פי הפירוט  הזה:

 

מסגרת הזמן

 

התוכן

אופן ההצגה

30-20 דקות

 

הצגת היישוב, כולל נתונים כמותיים, ע"י ראש הרשות ו/או מנהל אגף החינוך

מצגת

120 דקות

(40 דקות לכל תבחין)

 

התייחסות לשלושה תבחינים בלבד:

תיאור הפעילות וציון נתונים כמותיים

הצגת הפעילות באחת מן הדרכים: מצגת, הסבר על ידי נציג הרשות, סיור, המחשה, סרט

10 דקות

שאלות ותשובות

 

 

20 דקות

דברי סיום:

מנהל/ת המחוז,

יו"ר ועדת הפרס

 

 

הערה:

רשויות השייכות לאשכולות 2-1 במדד הטיפוח על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יזכו לתוספת של 5% בניקוד הסופי המשוקלל.

 

תהליך הגשת המועמדות

רשות, שברצונה להגיש את מועמדותה לפרס החינוך היישובי תתאר בפני מנהל/ת המחוז את פעילותה בשישה מתוך תשעת התבחינים שנבחרו כאמות מידה להענקת הפרס (ראו לעיל).

הפעילות החינוכית של הרשות תתואר באופן מפורט, ממצה ואובייקטיבי בטפסים המצורפים בלבד (נספח 1), תוך הקפדה על ההנחיות האלה:

–        יש למלא את כל הסעיפים בטופס כנדרש ולהעבירם לוועדה המחוזית. ייבדקו רק טפסים שמולאו על-פי ההנחיות.

–        הפעילות החינוכית של הרשות תתואר באופן מפורט וממצה ככל שאפשר, על גבי הטפסים המצורפים בלבד, תוך הקפדה על מילוי כל הסעיפים כנדרש, כולל נתונים מספריים וגרפיים (הטפסים יועברו ליישובים באמצעות המחוזות).

–        בכל תבחין יש לתאר עד עשר פעילויות או עשרה פרויקטים נבחרים של הרשות. כל פרויקט יתואר ב-50 מילים לכל היותר, ובהתאם לכך אורך התיאור בכל תבחין לא יעלה על 500 מילים (שנספרות על ידי מעבד התמלילים).

–        אפשר לצרף עד שלושה תיאורים גרפיים של נתונים ושתי תמונות.

–        אין לצרף מסמכים אחרים (חוברות, ספרים וכדומה).

–       יש להגיש למטה גם את טופסי ההגשה (נספח 2) ללא מסמכים נלווים אחרים.

–       יש להגיש למחוז את הטפסים שבנספח 1 ובנספח 2 ב-8 עותקים.

 

המועד האחרון לקבלת הטפסים מהיישובים במחוזות הוא יום ראשון, י"ד באייר התשע"ו,  22 במאי  2016. במטה המחוז יוקם צוות שיטפל בנושא פרס החינוך היישובי (כולל העברת טפסים ליישובים). הצוות המחוזי יהיה רשאי להחליט על אילו רשויות להמליץ בפני ועדת הפרס.

את הטפסים של הרשויות המומלצות על-ידי המחוז יש להעביר עד יום  רביעי, כ' באב  התשע"ו, 24 באוגוסט 2016, אל לשכתה של הגב' גילה נגר, המשנה למנכ"לית, בניין מחניים, רחוב שבטי ישראל 34, ירושלים, מיקוד 9510557.

 

נספח 1: טופס לתיאור פעילותה של הרשות על פי שישה תבחינים (למילוי על ידי הרשות)
נספח 2: טופס מידע ונתונים של הרשות המקומית המועמדת לפרס משרד החינוך


 

לבירורים אפשר לפנות אל הגב' אילה גילברט, רכזת ועדת הפרס, טל' 050-6282551.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/8, כ"ה באדר ב' התשע"ו, 04 באפריל 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/04/2016