education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

3.1-31  תכנית ליבה חברתית-ערכית מחייבת לשעת חינוך בכיתות א'-ו'

 
1. מבוא

1.1
תמצית

במסגרת תכנית הליבה של משרד החינוך על כל בית-ספר בחינוך היסודי להקצות במערכת השעות של כיתות א'-ו' שעת חינוך שבה יטופחו ההיבטים החברתיים-ערכיים. המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך היסודי שבמינהל הפדגוגי מופקדת על פיתוח התכנית ועל תהליך הטמעתה בקרב בתי הספר היסודיים הממלכתיים. בבתי הספר הממלכתיים-דתיים מופקד המפקח הארצי על החינוך היסודי על יישום שעת החינוך, באמצעות המנחות המחוזיות לחינוך לחיים בחברה בחמ"ד. סעיף זה מפרט את עיקרי התכנית.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007
החל מהתשס"ח ועד להטמעה המלאה בהתש"ע

ב. התחולה: 

כיתות א'-ו' בכלל מערכת החינוך


ג. הסטטוס: חדש

ד.  חוזרים קודמים בנושא

סעיף 9.4-9 בחוזר "הודעות ומידע" סז/10, "יישום הליבה החברתית-ערכית בחינוך היסודי" - בתוקף


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים

סעיף 3.1-25 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א)"תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל" - בתוקף.

 
1.3
המשנה החינוכית

הליבה החברתית-ערכית מקיפה את ההוויה הבית-ספרית בדגש על האינטראקציות החברתיות בין היחיד לקבוצה, לחברה ולסביבה, וככזו היא לב לבו של החינוך לחיים בחברה ובאה לידי ביטוי בתכנית הפעילות הכוללת של בית הספר.

 
1.4
התפוצה

מנהלי בתי-ספר, רכזי החינוך החברתי (חינוך לחיים בחברה), מחנכי בתי-הספר, המפקחים הכוללים ומנהלי המחוזות.

 
1.5
יישום ומעקב

  - המפקחים הכוללים יעריכו את יישום התפיסה החברתית-ערכית כפי שהיא באה לידי ביטוי בתכנית הפעילות הבית-ספרית.
  - המנחים המחוזיים לחינוך לחיים בחברה יעריכו את תפקוד הרכז החברתי כמוביל התפיסה החברתית-ערכית בבית הספר וכמוביל תהליכים חברתיים באירועים, בטקסים ובחברת התלמידים.
  - מנהלי בתי הספר יעריכו את יישום התפיסה החברתית-ערכית כפי שהיא באה לידי ביטוי בתכנית הפעילות הכיתתית.
  - רכזי החינוך החברתי יעריכו את יישום התפיסה החברתית כפי שהיא באה לידי ביטוי בתכנית החברתית הכוללת, באירועים בית-ספריים ובמפגשים עם קבוצות תלמידים פעילים בכיתות ובבית-הספר.
  - מחנכי הכיתות ישתתפו במפגש חודשי קבוע במסגרת חדר מורים לומד, בהנחיית הרכז החברתי, לצורך למידה, מעקב והערכה, ויובילו את התכנית בכיתותיהם.

 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

בחינוך הממ': המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי; בחינוך הממ"ד: המינהל לחינוך דתי


ב. בעל התפקיד: 

בחינוך הממ': מנהל המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי; בחינוך הדתי: המדריכה הארצית לחינוך לחיים בחברה


ג. מספר הטלפון: 

בחינוך הממ': 02-5603283/4; בחינוך הממ"ד:
02-5604188 ו-050-9971882


ד. כתובת הדוא"ל: 

בחינוך הממ': yesodi@education.gov.il; בחינוך הממ"ד rivshach@gmail.com.

 
1.7
נספחים
 

2.  יישום הליבה החברתית
2.1 כללי

החינוך לחיים בחברה נשען על הנחת יסוד המדגישה את קיומם של יחסי גומלין בין היחיד לבין החברה. הנחת יסוד זו נמצאת בבסיס הליבה החברתית-ערכית בחינוך היסודי העוסקת בטיפוח הקשרים והזיקות שבין הפרט לקבוצה, לסביבה ולחברה במעגלים הולכים ומתרחבים.

שעת החינוך היא חוליה מרכזית במכלול הפעילויות החברתיות שנועדו ליישם את הליבה החברתית-ערכית בבית הספר לצד אירועים, טקסים ופעילויות נוספות.

שעת החינוך תיושם בשעה קבועה במערכת, בכל כיתות א'-ו', ותועבר על-ידי מחנכי הכיתות.
2.2 מטרות שעת החינוך
  • טיפוח ערכים, מיומנויות והיבטים חברתיים-ערכיים תוך למידה והתנסות
  • הבניית הכיתה כקבוצה חברתית
  • טיפוח מעורבות חברתית ויישום "תפקיד לכל תלמיד/ה"
  • בירור סוגיות חברתיות-ערכיות ואקטואליות מחיי בית הספר, הקהילה והחברה.
2.3 מעגלי הליבה החברתית-ערכית

תכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך" שבפיתוח האגף לחינוך יסודי מציגה את נושאי הליבה המרכזיים המחייבים בתחום החברתי-ערכי ומדגימה אופנים שונים ליישומם מהלכה למעשה בראי חודשי השנה.

התכנית מתמקדת בנושאי הליבה המרכזיים בתחום החינוך לחיים בחברה במעגלים הולכים ומתרחבים:
  • מעגל קשרי פרט-קבוצה - בדגש על ערכים ועל מיומנויות
  • מעגל החיים הכיתתי - בדגש על הבניית הכיתה כקבוצה חברתית
  • מעגל החיים הבית-ספרי - בדגש על ריטואלים בית-ספריים
  • מעגל החיים הלאומי - בדגש על נקודות ציון בלוח השנה
  • מעגל החיים הקהילתי - בדגש על הקשר עם ההורים ועם הקהילה.
2.4 העקרונות המנחים
2.4.1 התכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך" תיושם בבתי-הספר בהתבסס על העקרונות המנחים האלה:
א. למידה תוך התנסות: למידת עולם התוכן החברתי-ערכי תיעשה לצד זימון התנסויות המתרגמות את הערכים, את המיומנויות ואת המסרים החברתיים להתנהגות הלומדים הלכה למעשה.
ב. ספיראליות: הלמידה וההתנסות תיושמנה באופן מערכתי ובהלימה לשכבת הגיל תוך יצירת רצף התפתחותי חברתי-ערכי.
ג. רלוונטיות: התכנים והפעילויות המוצעים בתכנית יותאמו לעולמם של הלומדים במטרה לאפשר להם להעלות סוגיות, דילמות ובעיות המעסיקות אותם.
ד. התאמה: המהלכים המוצעים בתכנית יותאמו לצורכיהם ההתפתחותיים, הקוגניטיביים והרגשיים של הלומדים.
ה. אינטגרטיביות: נושאי הליבה, התכנים, הפעילויות והמהלכים המוצעים בתכנית יילמדו תוך יצירת הקשרים לתכנים הנלמדים במקצועות השונים.
ו. שותפות: ההיבטים המרכזיים בתכנית יוצגו לפני קהילת בית הספר במטרה לשתף אותה בגיבוש תפיסת העולם החברתית-ערכית ובתרגומה להוויה הבית-ספרית.
י. הערכה: תוקדשנה נקודות זמן קבועות להערכת הלמידה וההתנסות לצורך הפקת לקחים ולקביעת הצעדים הנדרשים בהמשך.
ח. תיעוד: הלמידה וההתנסות תתועדנה, ותוצריהן ישולבו בסביבה הלימודים כאמצעי לשיקוף הלמידה והעשייה וללמידה רפלקטיבית.
2.4.2 צוותי בתי הספר יתכננו ויבנו את הלמידה ואת ההתנסות החברתית-ערכית תוך יצירת חיבורים למעגלי הליבה, לתכניות הלימודים במקצועות השונים ולמתרחש בהוויה הבית-ספרית: טקסים, טיולים, ערבי הורים, הפסקות פעילות, ימי שיא ועוד. בתכנון ובהבניה של הלמידה וההתנסות יש להביא לידי מימוש את העקרונות שפורטו לעיל.
2.4.3 הסילבוס המחייב לשעת חינוך בחינוך היסודי, דוגמאות יישומיות ומהלכים מפורטים ללמידה ולהתנסות בשעת חינוך ניתנים להורדה מאתר האגף לחינוך יסודי, בכתובת זו:
/EducationCMS/Units/Yesodi/
Hevra/MafteachHalev/MafteahLev.htm
2.5 המערך המסייע
2.5.1 ייערכו ימי חשיפה מרוכזים למנהלים, למדריכים ולרכזים החברתיים שיובילו את התחום ברמה ארצית, מחוזית ואזורית.
2.5.2 ייערכו מפגשי "חדר מורים לומד" לליווי ולהיוועצות בהובלת הרכז החברתי ובשיתוף המנחה לחינוך לחיים בחברה במחוז.
2.5.3 יתקיימו מפגשים פרטיים/קבוצתיים בשכבה, בכיתה ובבית הספר בהובלת הרכז החברתי.
2.5.4 יתקיימו מפגשי ליווי והדרכת רכזים חברתיים במסגרת קורסי הכשרה והתמקצעות ארציים לרכזים מומחים לחינוך לחיים בחברה.
2.5.5 יוכנו חומרי עזר מגוונים למנהלים, לרכזים ולמחנכים: ערכות עם מערכי שיעור מהלכה למעשה בראי השנה, תקליטור מרכֵז, דוגמאות יישומיות ופורום פעיל באתר האגף לחינוך יסודי שבמחלקה לחינוך לחיים בחברה.
2.5.6 יפורסמו חומרים עדכניים באתר האגף לחינוך יסודי שבמחלקה לחינוך לחיים בחברה.
2.6 הרכז לחינוך לחיים בחברה כמוביל התכנית
2.6.1 לתפקיד הרכז לחינוך לחיים בחברה (רכז חברתי) ימונה מורה בעל ידע בטיפוח היבטים חברתיים-ערכיים בחיבור לתכניות לימודים ובעל מיומנויות הנחיה והדרכה בהתאם להגדרת התפקיד המפורסמת באתר לחינוך יסודי בכתובת זו:
//EducationCMS/Units/Yesodi
.Hevra/RakazLehinuh
2.6.2 פרטי הרכז לחינוך לחיים בחברה יועברו על ידי מנהל בית הספר למפקח הכולל, יאושרו על ידו ויועברו לידיעת המנחה המחוזי לחינוך לחיים בחברה במחוז.
2.6.3 הרכז לחינוך לחיים בחברה ישתתף בתהליך הכשרה והתמקצעות ארצי תלת-שנתי המכשיר רכזים מומחים בתחום. המחזור הראשון החל בהתשס"ח. החל מהתשע"ג יוכלו רק מורים בעלי תעודת מומחה בתחום לרכז את התחום החברתי-ערכי ולקבל גמול ריכוז.
2.6.4 פרטים נוספים על תהליך ההכשרה וההתמקצעות מפורסמים באתר לחינוך יסודי.

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(א), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014