education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

3.1-32  תכנית ליבה מחייבת לשעות חינוך בכיתות ז'-י"ב לטיפוח השייכות, המימוש העצמי והמעורבות החברתית

 
1. מבוא

1.1
תמצית

תכנית הליבה של המשרד כוללת תכנית מחייבת לשעות חינוך, לעבודת המחנכים בכיתות האם שלהם. תחום החינוך החברתי-קהילתי במינהל החברה והנוער מופקד על יישום התכנית בכיתות ז'-י"ב. סעיף זה מפרט את עיקרי התכנית.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007
היישום וההטעמה של התכנית החל מקיץ התשס"ז ועד להטמעה המלאה בהתש"ע

ב. התחולה: 

כיתות ז'-י"ב בכל מערכת החינוך


ג. הסטטוס: חדש

ד.  חוזרים קודמים בנושא

    - סעיף 9.4-9 בחוזר "הודעות ומידע" סז/10, "יישום הליבה החברתית-ערכית בחינוך היסודי" - בתוקף
    - סעיף 3.1-25 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל" - בתוקף.


ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית

  - מנהלי בתי הספר אחראים ליישום תכנית הליבה.
  - מפקחי החינוך החברתי אחראים להכשרת רכזי החינוך החברתי ולמעקב אחר היישום.
  - רכזי החינוך החברתי-קהילתי אחראים להטמעת התכנית, להדרכת המחנכים ולמעקב אחר היישום.
  - מחנכי הכיתות ישתתפו בהשתלמויות ובסדנאות עבודה ליישום התכנית ולהתאמתה לכיתותיהם.

 
1.4
התפוצה

מנהלי בתי הספר העל-יסודיים, רכזי החינוך החברתי ומפקחי החינוך החברתי-קהילתי.

 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל: 

תחום החינוך החברתי-קהילתי במינהל החברה והנוער


ב. בעל התפקיד: 

מנהל תחום החינוך החברתי-קהילתי במינהל החברה והנוער


ג. מספר הטלפון:  02-5603192

ד. כתובת הדוא"ל: 

rikila@education.gov.il; malkaai@education.gov.il.

 
1.7
נספחים
 

2.  התכנית והדגשים החינוכיים
2.1 המטרות
  • טיפוחה וקידומה של עבודת המחנך עם כיתתו
  • הכשרת המחנך בדרכי הלמידה החברתית ובתכנים לשעות חינוך.
2.2 עקרונות ושיקולי דעת בבניית התכנית

תכנית הליבה לשעות חינוך מושתתת על שלושה צירים:
  א. הציר הערכי

הציר הערכי בנוי על אבני היסוד של החינוך החברתי-קהילתי: חינוך לאורח חיים דמוקרטי, סולידריות ואחריות חברתית, מנהיגות נוער, קהילתיות, זהות ציונית-יהודית-ישראלית (ובמגזרים הערבי והדרוזי: זהות ערבית-ישראלית וזהות דרוזית-ישראלית) ומחויבות למדינת ישראל.
  ב. ציר התפתחות התלמיד

במטרה להרחיב את הפרספקטיבה החברתית ואת החשיבה המוסרית ולהתייחס לעובדה שהתלמידים נמצאים בשלב ההתבגרות התכנית בנויה במעגלים הולכים ומתרחבים: פרט-קבוצה-כיתה-שכבה-בית ספר-קהילה-מדינה (לאום)-עולם.
  ג. ציר הזמן הבית ספרי

ציר הזמן הבית-ספרי מתייחס לשלושה היבטים:
  • שלבים בהתפתחות כיתה כקבוצה חברתית (היכרות, תיאום ציפיות, כתיבת חוזה, פעילות, גיבוש, התפתחות נוספת, התגברות על מכשולים, היערכות לסיום, רפלקציה והתבוננות, פרֵדה)
  • הזמן הבית-ספרי (תחילה וסיום של שנה, תחילה וסיום של שכבה, חופשות בית-ספריות וכו')
  • לוח השנה (חגים, מועדים, ימי לוח).
תכנית הליבה כוללת הצעות והדגמות לפעילויות בנושאי חגים, מועדים וימי לוח. כל בית ספר יקבע, בהתאם למטרותיו החינוכיות, אילו חגים, מועדים וימי לוח יצוינו בתכניתו החינוכית. לאלה יש להקדיש שעות חינוך במהלך השנה (בנוסף לטקסים ולאירועים בית-ספריים המופעלים במסגרת התכנית החינוכית הבית-ספרית הכוללת).

מומלץ לכוון את העיסוק בחג בהתאם לנושאים המרכזיים של השכבה ולמסרים הערכיים שבית הספר מחנך לאורם.

לאיתור הפעלות נוספות בנושא זה אפשר לערוך חיפוש באתר של מינהל החברה והנוער בעזרת מילות המפתח "חגים", "חג", "מורשת", "יהדות" ושם החג.
2.3 הציר המארגן והנושאים המרכזיים לכיתות ז'-י"ב

בכל שנה משנות הלימוד הנושאים מאורגנים סביב שני צירי מפתח - תהליכים/שלבים משמעותיים ומעגל השייכות והמעורבות - כמפורט להלן:
  2.3.1 כיתה ז'
    - תהליכים/שלבים משמעותיים: מעבר לחטיבת הביניים, שנת הבר/בת מצווה
    - מעגל השייכות והמעורבות: הכיתה כקבוצה חברתית;
בחמ"ד - תוספת: מינקות לבגרות - קבלת עול מצוות.
  2.3.2 כיתה ח'
    - תהליכים/שלבים משמעותיים: בניית עולם החברות
    - מעגל השייכות והמעורבות: בית הספר כארגון וכחברת תלמידים;
בחמ"ד - תוספת: ערבות הדדית ומעגלי צדק.
  2.3.3 כיתה ט'
    - תהליכים/שלבים משמעותיים: סיום חטיבת הביניים - פרדה מהכיתה, מהחברים ומבית הספר
    - מעגל השייכות והמעורבות: בית הספר, הקהילה והשכונה;
בחמ"ד - תוספת: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" - צניעות, אמונה ותפילה.
  2.3.4 כיתה י'
    - תהליכים/שלבים משמעותיים: מעבר לחטיבה העליונה, קבלת תעודת הזהות, בחינות הבגרות
    - מעגל השייכות והמעורבות: פעילות מתמשכת בקהילה במסגרת התכנית "מחויבות אישית";
בחמ"ד - תוספת: זהות אישית אמונית ואורח חיים של חסד ונתינה.
  2.3.5 כיתה י"א
    - תהליכים/שלבים משמעותיים: שלבים ראשונים בהכנה לקראת הגיוס לצה"ל, בחינות הבגרות;
בחמ"ד - תוספת: בנתיבי הציונות הדתית, לקראת שירות הבת
    - מעגל השייכות והמעורבות: החברה הישראלית ומדינת ישראל.
  2.3.6 כיתה י"ב
    - תהליכים/שלבים משמעותיים: לקראת הגיוס לצה"ל, בחינות הבגרות, סיום הלימודים בסיום שלב בחיים;
בחמ"ד - תוספת: לקראת שירות משמעותי
    - מעגל השייכות והמעורבות: החברה הישראלית ומדינת ישראל;
בחמ"ד - תוספת: "ראשית צמיחת גאולתנו" - משמעותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
  את הסילבוס ואת התכנית המלאה לשעות חינוך בבית הספר העל-יסודי אפשר למצוא באתר מינהל החברה והנוער http://noar.education.gov.il.
2.4 הגישה הפדגוגית והמתודית

למידה חברתית מכוונת להכשיר את התלמיד לתפקוד בחברה על מסגרותיה השונות. בנוסף לרכישת ידע בנושאים כגון סובלנות, הקשבה, מתן כבוד הדדי והתדיינות במצבי קונפליקט הצעיר מקבל הזדמנות להתנסות ביישום הנלמד במצבי אמת.

בבסיס הלמידה החברתית מונח העיקרון של "למידה מתוך התנסות", שהיא, על פי דיואי, ויגודסקי, פוירשטיין ואחרים, מתודה מרכזית להפנמת ערכים ולהתנהגות חברתית העומדת בהלימה להם. תהליך הלמידה החברתית משלב ממד קוגניטיבי וממד התנסותי חווייתי כאחד.

בהתאם לכך יש לבנות את התכנית הבית-ספרית לאור העקרונות האלה:
  א. ספיראליות: למידה והתנסות באופן מערכתי ורציף, תוך הרחבת הפרספקטיבה החברתית, מאפשרת לבסס את הערכים ואת המיומנויות באופן התפתחותי בהתאם לשכבות הגיל השונות.
  ב. רלוונטיות: התאמת הפעילויות והתכנים המוצעים בתכנית לעולמם של הלומדים מאפשרת להם להעלות סוגיות, דילמות ובעיות המעסיקות אותם.
  ג. אינטגרטיביות: יצירת קשרים בין נושאי הליבה, התכנים והפעילויות המוצעים בתכנית לבין התכנים הנלמדים במקצועות השונים מסייעת בהטמעת הערכים והמיומנויות.
  ד. שותפות: יידוע באי בית הספר על אודות נושאי הליבה, התכנים והפעילויות ושיתופם בחשיבה וביישום התכנית במסגרות שונות כמו הנהגות הורים ומורים, מועצות, ועדות ועוד מסייעים לבירור ולגיבוש של תפיסת עולם חברתית-ערכית ולתרגומה בהוויה הבית-ספרית.
  ה. יישום, סיגול והתאמה: התאמת הפעילויות החינוכיות המוצעות בתכנית לסוג האוכלוסייה, לידע הקודם שלה ועוד, תוך היכרות עם חלופות נוספות שאפשר למצוא באתר מינהל החברה והנוער, תורמת לקידום הרלוונטיות של התכנית.
  ו. חובה ובחירה

התכנית לשעות חינוך כוללת מרכיבי חובה ומרכיבי בחירה;
    1) מרכיבי החובה

מרכיבים אלו מבוססים על אבני היסוד של החינוך החברתי-קהילתי ועל הנושאים הנגזרים מהן.
    2) מרכיבי הבחירה
      - התייחסות לאירועים ולמסורות מחיי בית הספר
      - בחירה מתוך היצע פעילויות המוצעות בתכנית הליבה בנושאים השונים
  ז. הערכה מעצבת: מעצבת הקדשת נקודות זמן קבועות להערכת הלמידה וההתנסות חיונית להפקת לקחים ולקביעת הצעדים הנדרשים בהמשך.
2.5 המערך המסייע
  2.5.1 השתלמויות והדרכה

לקידום היישום וההטמעה של התכנית תתקיימנה השתלמויות לבעלי התפקידים כדלהלן:
    א. השתלמויות מחוזיות ורשותיות לרכזי החינוך החברתי המיועדים להדריך צוותי מחנכים בבית ספרם
    ב. השתלמויות מחנכים בית ספריות, רשותיות ומחוזיות
    ג. הדרכת רכזי החינוך החברתי בהטמעת תכנית הליבה של שעת החינוך בבתי הספר על ידי מפקחי החינוך החברתי-קהילתי במחוזות.
  2.5.2 חומרי עזר
    א. חוברת ותקליטור של תכנית הליבה לשעת חינוך שהוכנו על ידי מינהל החברה והנוער: בתקליטור מוצגות פעילויות חינוכיות (בטקסט מלא) ליישום הנושאים המרכזיים של כל שכבת גיל.
    ב. אתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער: באתר אפשר למצוא פעילויות חלופיות נוספות ההולמות את תכנית הליבה (בטקסט מלא).
  2.5.3 בעלי התפקידים בחינוך החברתי-קהילתי במטה ובמחוזות האחראים למערך המסייע ולהטמעת תכנית הליבה במחוזות

המחוז

השם

הכתובת

מס' הטלפון

מטה

ריקי לאופר

דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911,
rikila@education.gov.il
malkaai@education.gov.il

050-6282132
02-5603792/3

מטה חמ"ד

מיכל דה-האן ממ"ד

דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911,
michaldah@education.gov.il

050-6283192
02-5603188/69

דרום

רינה מסיקה

שד' התקווה 4, ת"ד 610, ב"ש 84893,
rinama@education.gov.il

050-6282609

 

צפון

אראלה שלו

בית הממשלה, נצרת עלית, ת"ד 530, 17105
arelash@education.gov.il

050-6282609
04-6500361

ג'מאל עבאס

ק' הממשלה, חיפה, בניין ב',
JAMELAV@education.gov.il

050-6282685

ת"א

חנה שוורץ

השלושה 2, תל-אביב 61092,
chanash@education.gov.il

050-6282987

חיפה

גילה בורנשטיין

פל-ים 15א', חיפה 33095,
gilabo@education.gov.il

050-6283218

ירושלים

יפה צדקיהו

כנפי נשרים 22, ג' שאול, י-ם,
yafati@education.gov.il

050-6282454

מרכז

תמר שלמה

השלושה 2, תל-אביב 61092,
tamarshl@education.gov.il

050-6283435

המגזר הערבי

עלי הייכל

בניין לב העסקים 1, נצרת עלית 17000,
noelma@education.gov.il

050-6282384
04-6477426

החינוך התיישבותי

ענת זמל

רח' השלושה 2, ת"א, יד אליהו 61092,
anatz@kfar-olami.org.il

052-6888328
04-6270659

רשת אורט

חנן בסיס

שד' דוד המלך 39, ת"א,
hananb@admin.ort.org.il

050-5738628
09-7454690

רשת עמל

רות כהן קורבנליק

קהילת קייב 15, ת"א, ת"ד 24104, מ' ,69410 ruthk@amalnet.k12.il

054-9933427
08-9421491

רשת אמית

עדנה טיקטין

המכבים 28, פתח תקווה,
ednat@amit.org.il

052-6070762
03-9123162


 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(א), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014