education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

3.1-38  נוהלי הפעלת השעות הפרטניות בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ברפורמת "אופק חדש"

 

חוזר זה מבוטל

סעיף זה מבוטל

1.

מבוא

1.1

תמצית

בסעיף זה מובאות הנחיות להפעלת השעות הפרטניות בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בהתאם לרפורמת "אופק חדש". הסעיף מחליף את סעיף 35–3.1 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א) שעסק באותו נושא בחינוך היסודי בלבד.

1.2

מטרת הפרסום

א.

התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2010  (בוטל בתאריך 1.5.12)

ב.

התחולה: בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ב"אופק חדש" בחינוך הממלכתי הרשמי בכל הזרמים

ג.

הסטטוס: החלפה

ד.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 35–3.1 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "נוהלי הפעלת השעות הפרטניות בבתי הספר היסודיים ברפורמת 'אופק חדש' "מבוטל

ה.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-

סעיף 33–3.1 בחוזר הוראות הקבע סט/1(א), "התחדשות תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה בבית הספר העל-יסודי"בתוקף

-

סעיף 27–3.1 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), "נוהלי עבודה של בתי ספר יסודיים על פי סטנדרטים"בתוקף

-

סעיף 8–3.1 בחוזר הוראות הקבע תשס/7(ב), "מבנה הלימודים, עקרונות ההוראה וארגון מערכת השעות בבית הספר היסודי"בתוקף.

1.3

המשנה החינוכית

השעות הפרטניות מזמנות הזדמנות להפעלת הוראה ממוקדת בפרט, ומטרתם המרכזית היא לקדם את ההישגים הלימודיים. ההנחה היא שההוראה הממוקדת בפרט מאפשרת מימוש טוב יותר של מטרות החינוך והגעת כל התלמידים להישגים הנדרשים.

1.4

התפוצה: המנהלים, המורים והמפקחים בכלל מערכת החינוך ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

1.5

יישום ומעקב: המפקחים הכוללים יעקבו אחר יישום הנהלים.

1.6

הגורם האחראי

א.

שם היחידה: האגף לחינוך יסודי והאגף לחינוך על-יסודי

ב.

בעל התפקיד: מנהל האגף לחינוך יסודי ומנהל האגף לחינוך על יסודי

ג.

מספרי הטלפון: – 02-5603284

מספרי הטלפון: – 02-5603261

ד.

כתובת הדוא"ל: – zahavash1@educatio.gov.il,

כתובת הדוא"ל:yaffapa@education.gov.il.

2.

רקע

בשנת התשס"ח החלה במערכת החינוך הרפורמה "אופק חדש". הרפורמה מכירה בצורך במגוון מסגרות של ארגון לומדים (כיתה, הוראה פרטנית – מורה-תלמיד וקבוצה קטנה עם מורה) כדי להשיג את מטרות החינוך וההוראה. כמו כן הרפורמה מכירה במורכבות של מקצוע ההוראה ובצורך להתפתחות מקצועית מתמדת בו.

במוקד הרפורמה "אופק חדש" עומדים קידום ההוראה-למידה ופיתוח ההיבט החברתי-ערכי והרגשי באמצעות שני צירים עיקריים:

א.

הוראה-למידה ממוקדת בפרט באמצעות "השעות הפרטניות"

ב.

חיזוק הפרופסיה באמצעות התפתחות מקצועית והקצאת זמן לעובדי ההוראה לביצוע משימות שונות בבית הספר, בנוסף להוראה בכיתה.

סעיף זה עוסק בציר הראשון בלבד: בהוראה-למידה ממוקדת בפרט באמצעות השעות הפרטניות.

3.

השעות הפרטניות

3.1

כללי

א.

על פי הרפורמה תורכב משרת עובדי ההוראה בבית הספר משעות הוראה בכיתה, משעות פרטניות ומשעות שהייה. כל עובד הוראה מחויב ללמד בשעות הפרטניות תלמידים כיחידים או/ו בקבוצה בת 2–5 תלמידים.

ב.

בשעות הפרטניות יושם דגש על הוראה הממוקדת בפרט.

3.2

הנחות היסוד של ההוראה הממוקדת בפרט

א.

כל לומד הוא אחד, יחיד ומיוחד.

ב.

הלמידה היא תהליך אישי מודע ומושכל המתרחש בהקשר חברתי בתוך יחסי גומלין עם מבוגרים משמעותיים ועם בני קבוצת השווים.

ג.

להתנסות בקבוצה יש מטרות אקדמיות, חברתיות ורגשיות.

3.3

מאפייני ההוראה הממוקדת בפרט

א.

ארגון ההוראה בסביבה לימודית עשירה, מאתגרת ותומכת כאחת, המאפשרת לכל תלמיד להתקדם על פני הרצף הלימודי-חינוכי הן בכיתתו, הן במעבר מכיתה לכיתה והן במעברים בין שלבי החינוך (משלב החינוך הקדם-יסודי לחינוך היסודי ומהחינוך היסודי לחינוך העל-יסודי)

ב.

העמקת ההיכרות של המורים עם תלמידיהם

ג.

התאמת ההוראה-הלמידה לתלמידים באופן שיוכלו להתפתח בהיבטים השונים – השכלי (הקוגניטיבי), הרגשי (האפקטיבי), החברתי-ערכי, החושי-תנועתי (הסנסו-מוטורי) והמרחבי – ולהגיע להישגים הנדרשים

ד.

מעקב טוב יותר אחר התקדמות התלמידים ומתן משוב איכותי לצורך קידומם

ה.

פיתוח יחסי גומלין קרובים ואיכותיים יותר בין המורה לתלמיד וכן בין התלמידים לבין עצמם במסגרת הקבוצה

ו.

מתן אפשרות לכל תלמיד לבוא לידי ביטוי ולחוש תחושות שייכות, הערכה וקבלה.

3.4

התוצאות המצופות

א.

זימון מפגש פורה וקשר קרוב יותר בין המורה לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם

ב.

שיפור של הישגי התלמידים, תפקודם ורווחתם והבאת כל התלמידים להישגים הנדרשים כפי שנקבעו בתכניות הלימודים הארציות

ג.

בחינוך היסודי – יישום המדיניות שפורסמה בסעיף 27–3.1 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), "נוהלי עבודה של בתי ספר יסודיים על פי סטנדרטים"

ד.

שינוי האקלים הבית-ספרי, ירידה ברמת האלימות בבית הספר והידוק הקשר בין התלמידים למורים

ה.

חיזוק תחושת השייכות של התלמידים לבית הספר ויחס חיובי כלפיו.

3.5

כללים להפעלת השעות הפרטניות

א.

השיעור הפרטני נועד לזמן לכלל התלמידים הזדמנויות למידה מגוונות העונות על הצרכים שזוהו במיפוי שערך בית הספר. חלוקת השעות הפרטניות תיעשה באופן שיינתן מענה מתאים לצרכים שזוהו במיפוי ובהתחשב במכלול המשאבים העומדים לרשות בית הספר. כל התלמידים זכאים ללמוד במסגרת השעות הפרטניות. יחד עם זאת, ברור כי בפרק זמן נתון לא יוכלו ללמוד אלא רק חלק מתלמידי בית הספר.

ב.

השעות הפרטניות תוקדשנה לקידום הישגי התלמידים, תפקודם ורווחתם הלימודית והחברתית.

ג.

כל השעות הפרטניות תתמקדנה בתחום הלימודי ותבוצענה על ידי המורים המתמחים בתחום הנלמד; זאת למעט מחנכי הכיתות, אשר יקדישו 2 מתוך סך השעות הפרטניות שלהם, שעות ניהול הכיתה, לשיחות אישיות עם תלמידי כיתת החינוך כיחידים או בקבוצה (עד 5 תלמידים) בתחום החברתי והערכי-רגשי.

ד.

מורי השילוב ילמדו בשעות הפרטניות אך ורק תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, הזכאים לתכנית השילוב, ויחד עם זאת יוכלו ילדים אלו לקבל שעות פרטניות גם ממורים אחרים.

ה.

כל מורי בית הספר יהיו שותפים בתכנון ובהפעלה של ההוראה-הלמידה בשעות הפרטניות.

ו.

השעות הפרטניות הן תוספת של משאב לימודי-חינוכי-חברתי ואינן באות במקום השעות המחייבות את המורים ואת התלמידים. אפשרות נוספת היא שיבוץ השעות כשעות רוחב שבהן כלל תלמידי הכיתה מפוצלים לשיעורים פרטניים; זאת למעט מורות במשרת אם בבתי ספר יסודיים, וכן למעט בתי ספר הפועלים על פי חוק יוח"א 5 ימים בשבוע כמפורט ב-ז' להלן.

ז.

לבתי הספר הפועלים על פי חוק יוח"א שבהם הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע תינתנה השעות הפרטניות במקביל לשעות הלימודים הרגילות. מורות-אם בבתי ספר יסודיים תוכלנה ללמד 2 מתוך 5 השעות הפרטניות לכל היותר במקביל לשעות הלימודים, ושאר השעות הפרטניות תינתנה כשעות אורך. במקרים שבהם השעות הפרטניות משובצות כשעות רוחביות חובה שהשיעור הפרטני יינתן באותו תחום הדעת הנלמד באותה השעה בכיתה. מובן מאליו שהשיעור יינתן על ידי מורה מאותו תחום הדעת.

ח.

בבתי ספר שתלמידיהם מגיעים בהסעות יש לתאם את מערך ההיסעים בהתאם למערכת השעות הבית-ספרית הכוללת את השעות הפרטניות.

ט.

את מערכת השעות יש להעביר לאישור הפיקוח על בית הספר.

י.

הלמידה בקבוצה הקטנה תתקיים במגוון הרכבים לימודיים וחברתיים כדי למנוע תיוג על נזקיו ולאפשר למידת עמיתים ברמה גבוהה לכל התלמידים.

יא.

בית הספר יבחן לפחות פעם ברבעון את שיבוץ התלמידים בקבוצות השונות ויעדכן את חלוקת השעות לאור הערכה מעצבת.

יב.

המורים יתעדו את ההוראה-למידה בשעות הפרטניות (התכנית, הביצוע והתוצאות) ברמת התלמיד הבודד וברמת הקבוצה הקטנה. התיעוד ישמש להערכה מעצבת ולבקרה.

יג.

תכנית הפעילות/העבודה של בית הספר תכלול במערכת שעות ההוראה גם את השעות הפרטניות ואת שיבוץ המורים בהן.

3.6

תפקידי מנהל בית הספר

א.

על המנהל לאפשר את השתתפות המורים בקבלת ההחלטות וביישומן בנוגע להפעלת השעות הפרטניות. קבלת ההחלטות תיעשה על סמך –

-

העקרונות והכללים שנקבעו בחוזר זה;

-

איגום כל המשאבים העומדים לרשות בית הספר למתן מענה לתלמידים השונים;

-

תפיסת העולם החינוכית של בית הספר;

-

הקדימויות והיעדים של בית הספר;

-

נתוני הצוות ותחומי העניין שלהם;

-

נתוני כל התלמידים, צורכיהם ותחומי העניין שלהם.

ב.

על המנהל לנהל את הבקרה ואת המעקב אחר ביצוע תכנית העבודה של השעות הפרטניות.

ג.

לקיים הערכה מעצבת כדי להבטיח ניצול מיטבי של השעות.

ד.

עליו להעמיד לרשות המורים הזדמנויות לקידום הוראה ממוקדת בפרט באמצעות למידה פנים-בית-ספרית וחוץ-בית-ספרית, עבודת צוות ופעולת בית הספר כארגון לומד.

ה.

עליו ליידע את ההורים בנוגע למדיניות בנושא "השעות הפרטניות".

3.7

תפקידי עובד ההוראה

על עובד ההוראה להכין תכנית עבודה לשעות הפרטניות ולהביאה לאישור מנהל בית הספר. התכנית תכלול את מטרות השיעורים ואת משך המפגשים ותתייחס לנקודות האלה:

א.

על עובד ההוראה להפעיל הוראה ממוקדת בפרט המסייעת לכל התלמידים לצמוח אינטלקטואלית, רגשית וחברתית ולסגל לעצמם כשירויות למידה נדרשות.

ב.

עליו לקבל נתונים על צורכי התלמידים בתחומים הלימודיים, החברתיים והרגשיים ולהשתמש בנתונים אלה כבסיס של תכנון ההוראה-הלמידה של השעות הפרטניות.

ג.

עליו לקיים דיאלוג מיטבי עם כל ילד וילדה, במטרה לספק לכל אחד ואחת מהם תמיכה רגשית עקבית ומכילה בצורה טובה יותר.

ד.

עליו ליצור אקלים חינוכי-לימודי מיטבי בקבוצה הקטנה המאפשר לכל תלמיד שייכות, קבלה ומסוגלות עצמית.

ה.

עליו להתאים את שיטות ההוראה לצורכי התלמידים בהתאם למטרות שהוא מבקש להשיג.

ו.

עליו לשלב הערכה בתהליך ההוראה-למידה כחלק מובנה, לשתף את התלמידים בפיתוח קריטריונים להערכה ולספק להם משוב בהיר המקדם את המשך למידתם.

ז.

עליו ליידע את ההורים בתכנית העבודה.

 

המינהל הפדגוגי הכין את האוגדן "לגעת באופק", הכולל המלצות שימושיות
ליישום נכון של משאבי "אופק חדש", ושלח אותו לבתי הספר.
מומלץ לעיין באוגדן ולהשתמש בו.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/8(א), כ"ג בניסן התש"ע, 07 באפריל 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014