education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.10 רישום והעברות תלמידים

(תשעב) 3.10-1  הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשע"ג
 

1.      מועד הרישום

1.1     הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים יתקיים מיום רביעי, א' בשבט התשע"ב (25 בינואר 2012), ועד יום שלישי כ"א בשבט התשע"ב, (14 בפברואר 2012) ועד בכלל.

1.2     רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע, בהתאם לצורכי המקום ובהתחשב בנוחות הקהל, כמה ימי רישום לגני ילדים ולבתי-ספר בתקופת הרישום הנ"ל, ובלבד שלא תקבע פחות משישה ימי רישום בסך הכול, ובשניים מתוך ימים אלה יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בימים שמחוץ לתקופת הרישום הנ"ל.

1.3     מועדי רישום אלה מחייבים את כל הילדים בגיל 5 ו-6 וכן בגיל 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999, ובצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א-2001.

1.4     הרישום לגילאי 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים),  התשנ"ט-1999, ובצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א-2001, מתקיים ברשות המקומית בלבד, פרט לרשויות הנכללות בניסוי של רישום באינטרנט (ראה ב-1.7 להלן). הורה המבקש לרשום את ילדו לגן מוכר שאינו רשמי - יבצע את הרישום ברשות המקומית, בצירוף אישור מהבעלות (דוגמת הטופס לרישום ראה בנספח ד' של החוברת "רישום לגני ילדים, התשע"ג" המפורסמת באינטרנט באתר:

CMS.education.gov.il/educationcms/units/MinhalPedagogi/Agafim/Irgun

1.5     בימים המפורטים לעיל אפשר לערוך גם את הרישום לגנים של ילדים בגיל טרום-חובה שאינם נכללים בצו, אך רשות החינוך המקומית רשאית לערוך את הרישום לגני ילדים אלה גם בימים שמחוץ לתקופת הרישום הנ"ל.

1.6     על הרשויות לפעול על פי תקנות הרישום ולעשות את כל הסידורים כדי לסיים את רישום התלמידים במועד שנקבע על-ידן. הורים שלא יתייצבו במועד יופעל לגביהם הליך תזכורת ושיבוץ כפי שבא לביטוי בתקנות הרישום.

          עם סיום מועד הרישום תידרשנה הרשויות לדווח למחלקת התקן במחוזות על הנתונים הסופיים בכיתות א' ולאגף אמח"י במשרד  החינוך  על הרישום לכיתות הגן.

1.7     להלן הנחיות לרישום לגני ילדים באינטרנט במסגרת הניסוי:

1.7.1 רשות חינוך מקומית שקיבלה היתר מהמינהל הפדגוגי יכולה לקיים, בנוסף על אמצעי הרישום המפורטים בתקנות, רישום באתר האינטרנט שלה.

1.7.2 באתר האינטרנט או בכל אתר שיש לו קישור לאתר האינטרנט,  לא יהיו תעמולה, ייעוץ או פעולת הסברה שמטרתם לשכנע רושם לרשום או להימנע מלרשום תלמיד למוסד שבו ניתן חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי.

1.7.3 הרישום באינטרנט ייעשה בכל רשות, לתושביה בלבד. מי שאינו רשום ברשות לא יופיע באתר האינטרנט, והרישום לגביו ייעשה על ידי הנוהל הרגיל. ההורים יוכלו לרשום את ילדיהם אך ורק על פי אזורי הרישום שאושרו על ידי הרשות המקומית, ועל המערכת הממוחשבת של ספקי המידע של הרשות להשתלב בתכנות המיפוי הבין-יישובי שנקבע על ידי מינהל הפיתוח.

1.7.4 הרישום שלא באמצעות האינטרנט יהיה בתוקף ויבטל כל רישום שונה באתר האינטרנט.

1.7.5 הרישום באינטרנט הוא רק שלב ראשון בתהליך הרישום, והרשות המקומית תשלח אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט לכתובת הרושם וכן אישור על שיבוץ הילד.

1.7.6 לשם קביעת דרגת שכר הלימוד על ההורה להעביר את המסמכים על פי ההוראות המפורטות בהרחבה בחוברת "רישום לגני ילדים, התשע"ג" ועל פי ההוראות בסעיף 6.4 להלן.

1.8     אין לבצע רישום באמצעות שליחת טופסי הרישום לבתי ההורים בדואר.

 

2.       החייבים ברישום

2.1     לכיתה א'

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשע"ג הם: א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) עד ל' בכסלו התשס"ז (21 בדצמבר 2006).

הורי ילדים שנולדו מ-א' בטבת התשס"ז (22 בדצמבר 2006) ימלאו טפסים המיועדים לגני חובה.

במקרים מיוחדים, אם הורים אלה ירצו לרשום את ילדם לבית-ספר, הם יוכלו למלא, בנוסף על טופס הרישום לגן חובה, גם טופס העברה לבית-ספר. אם יימצא מאוחר יותר, על פי הקריטריונים המקובלים (המלצת גננת, בדיקת רופא המשפחה וחוות דעת של השירות הפסיכולוגי), כי הילד מתאים ללמוד בכיתה א', תשתמש הרשות המקומית בטופס העברה לצורך דיווח על הרישום.

2.2     לגנים (גילאי 5 ו-4-3)

תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשע"ג הם:

–     גילאי 5: א' בטבת התשס"ז (22 בדצמבר 2006)

      עד כ"ט בכסלו התשס"ח 9 בדצמבר 2007)

–     גילאי 4 (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התשס"ח (10 בדצמבר 2007)

       עד ל' בכסלו התשס"ט (27 בדצמבר 2008)

–     גילאי 3 (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התשס"ט (28 בדצמבר 2008)

       עד ל' בכסלו התש"ע (17 בדצמבר 2009).

התאריכים שצוינו לגילאי 3 ו-4 תקפים גם לילדים שאינם נכללים ביישובים ובאזורים שנכללו בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999, ובצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א- 2001,  והמעוניינים להירשם לגנים על פי סעיף 5.2 להלן.
 

3.       תלמיד שלא נרשם במועד

3.1     רשות החינוך המקומית תשלח להורי תלמיד שלא נרשם בזמן הודעה בכתב שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד בתוך 7 ימים מיום מסירת ההודעה.

3.2     לא מילאו ההורים אחר האמור בהודעה או התברר שאין לתלמיד הורים – תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים או את בית הספר שבו ילמד התלמיד במקום הקרוב ביותר למקום מגוריו.

3.3     הגיעה רשות החינוך המקומית להסדר אחר עם ההורים, ישובץ התלמיד בגן הילדים או בבית הספר על פי ההסדר שנקבע.

3.4     רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בעניין גן הילדים או בית הספר שבו שובץ ילדם ובעניין חובת הלימוד הסדיר שלו באותו מוסד.

 

4.       מועדי ההעברה לנרשמים לבתי ספר ולגני חובה (לגילאי 5 ו-6 ולגילאי 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגנ"י), התשנ"ט-1999)

4.1     מועדי ההעברה הם, על פי התקנות, בין התאריכים א' באדר  התשע"ב (24 בפברואר 2012) ל-כ"א באדר התשע"ב  (15 במרס 2012).

          מועד הרישום הורים רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או את בתם –

–     ממוסד רשמי אחד למשנהו;

–     ממוסד רשמי למוסד פרטי;

–     ממוסד רשמי למוסד פטור;

–     ממוסד רשמי למוסד מיוחד;

–     ממוסד פרטי למוסד רשמי;

–     ממוסד פטור למוסד רשמי.

4.2     העברות תלמידים בין מוסדות חינוך יכולות להתבצע גם מחוץ למועד הרישום (בתנאי שהתלמידים משובצים כתלמידים במוסד חינוך), כפי שיפורט להלן:

          הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את בתם –

–     ממוסד רשמי למוסד מיוחד;

–     ממוסד פרטי למוסד רשמי;

–     ממוסד רשמי אחד למשנהו, מטעמים חינוכיים אלה:

  •        אי התאמת התלמיד לחברת הילדים;
  •        קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו;
  •        בעיות הסתגלות;

–    ממוסד רשמי אחד למשנהו, משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית;

–     ממוסד רשמי אחד למשנהו, בשל מחלת התלמיד;

–     ממוסד פרטי אחד למשנהו.

4.3     העברות תלמידים לאחר מועד הרישום ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים

          על פי התיקון לתקנות הרישום שנתקבל בתאריך ה' בטבת התשס"א  (31 בדצמבר 2000) אפשר להעביר תלמידים גם ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים, בתנאי שהבקשה להעברה היא מטעמים חינוכיים והיא מוגשת לרשות המקומית.

          אם דחתה הרשות המקומית את בקשת ההורים, אפשר להגיש ערעור למנהל המחוז בתוך 7 ימים.

          לא אישר מנהל המחוז את ההעברה, רשאים ההורים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי בתוך 7 ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה. החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.

 

5.      טפסים ונוהל

5.1     לכיתות א' ולגני ילדים

5.1.1    טופסי הרישום בצירוף חוברת הדרכה לנרשמים לגני ילדים וחוברת הרישום לכיתות א' תפורסם באינטרנט באתר זה:

CMS.education.gov.il/educationcms/units/MinhalPedagogi/Agafim/Irgun

5.1.2    משרד החינוך ימשיך את ההסדר שהיה קיים בשנים קודמות ברשויות המקומיות:

א.      טופסי הרישום בצירוף דפי ההדרכה לנרשמים יחולקו ברשויות המקומיות לקראת הרישום באמצעות ספקי השירות שהרשות בחרה לעבוד איתם.

ב.       ספקי השירות שהרשות בחרה יהיו בקשר עם כל הרשויות המקומיות החל מתחילת תקופת הרישום,  ויקבעו עם כל רשות מקומית את נוהלי איסוף החומר והעברתו.

5.1.3    הרשויות המקומיות מתבקשות לעשות כל מאמץ כדי למנוע שיבוש בהתארגנות במערכת מוסדות החינוך לקראת השנה הבאה.

5.2     לגילאי 4-3

          הרשויות המקומיות והבעלויות מתבקשות לפרסם במכתבים המופנים להורים לקראת מועד הרישום ועל לוחות המודעות בעת הרישום, את תוכן הצהרת המבקש כפי שמופיע בטופס הרישום לגילאי 4-3, כדי למנוע תלונות של הורים בדבר אי-ידיעת תוכן ההצהרה שהם חותמים עליה (הצהרת המבקש מופיעה בנספח א' להלן).

 

6.       שכר הלימוד בגני ילדים לגילאי 4-3

6.1     בשנת הלימודים התשע"ג יפעיל משרד החינוך שכר לימוד מדורג בגנים לגילאי 4-3, כפי שהיה נהוג אשתקד. הסדר זה יחול על גני הילדים שבבעלות רשויות החינוך המקומיות, על ארגוני נשים ועל בעלויות אחרות, פרט לגנים הכלולים בקבוצות האלה:

6.1.1 בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט- 1999, בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשס"א- 2001 ובצו ניהול מועצות מקומיות (יו"ש) התשמ"א 1981

6.1.2 בישובים ששר החינוך החליט להרחיבם (יישובי אשכול 3 על פי דירוג הלמ"ס)

6.1.3 גני ילדים ביישובי עוטף עזה בהתאם להנחיות בחוברת "רישום לגני ילדים, התשע"ג" המפורסמת כאמור באתר האינטרנט כתבות המפורטת בסעיף 5.1.1

6.1.4  גני ילדים במגזר הדרוזי: בהתבסס על החלטות הממשלה בדבר התכנית הרב-שנתית לפיתוח יישובי המגזר הדרוזי, ימשיך המשרד בשנת הלימודים התשע"ג להשתתף בתשלום שכר הלימוד לגילאי 3 שאינם במסגרת הצווים מכוח חוק לימוד חובה, בהתאם לטבלה 3 בחוברת "רישום לגני ילדים, התשע"ג" המפורסמת באתר האינטרנט בכתובת המפורטת בסעיף 5.1.1.

6.2     שכר הלימוד המדורג שיחול על ההורה ייקבע לפי העיקרון של ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו לנפש (לרבות קצבת ילדים). גובה שכר הלימוד יפורסם במועד מאוחר יותר, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי. גובה שכר הלימוד יכול להשתנות במהלך שנת הלימודים  בהתאם לשינויים במשק.

6.3    ההכנסה לנפש הקובעת לצורך מתן הנחה בשכר לימוד לשנת הלימודים התשע"ג היא עד 2,280 ש"ח לחודש ברוטו. ההכנסה תחושב על פי שלושת תלושי המשכורת של אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2011. לוח דרגות ההנחה להתשע"ג מצורף בנספח ב' להלן.

6.4    פרטים על ההכנסה (לגילאי 4-3 שאינם נכללים בחוק)

–     החליט ההורה לבצע רישום ללא מסמכים – תודיע הרשות על קביעת דרגה מרבית.

–     הורים יכולים להמציא מסמכים לקביעת דרגה או לשינויה עד י' בניסן התשע"ב (29 במרס 2012), ובמקרים חריגים עד ט"ו במרחשוון התשע"ג (31 באוקטובר 2012).

–     הורים שלא ימציאו מסמכים עד י"ג באלול התשע"ב (31 באוגוסט 2012) תהיה הדרגה המרבית לגביהם הדרגה הסופית.

–     בהיעדר מסמכי הכנסה ההורה אינו יכול להגיש ערעור על שינוי במעמדו של אחד ההורים או שניהם.

–     לאחר ט"ו במרחשוון התשע"ג (31 באוקטובר 2012) לא יתקבלו מסמכים נוספים לקביעה או לשינוי של דרגה, אלא בגין מאורעות מיוחדים שאירעו לאחר מועד זה, וזאת בתנאי שהמסמכים הקודמים הוגשו לפני ט"ו במרחשוון התשע"ג (31 באוקטובר 2012).

6.5    השתתפות משרד החינוך בגין דרגות הנחה בגנים תהיה בשיעור של 75% מן ההפרש שבין דרגת שכר הלימוד לבין התשלום שייקבע להשתתפות ההורים. 

6.6    הקריטריונים לזכאות לדרגות הנחה מפורטים בחוברת "הרישום לגני הילדים, התשע"ג".

6.7    בטופס הרישום לגני ילדים לגילאי 4-3 תיכלל בקשה להנחה בשכר הלימוד בחינוך המיוחד כמפורט להלן:

–     קוד 9, דרגה 11 – 100% הנחה: ילד חריג הלומד במוסד לחינוך מיוחד על פי החלטת ועדת השמה יהיה פטור משכר לימוד כאמור בחוק החינוך המיוחד התשמ"ח-1998 על פי אישור ועדת ההשמה.

       בכל היישובים, ובכלל זה המועצות האזוריות, יש לדווח על דרגה 11, קוד 9, על ילדי החינוך המיוחד המשובצים בגני החינוך המיוחד.

–     קוד 2, דרגה 1 – 90% הנחה: תלמידים שאובחנו כמתאימים לחינוך מיוחד (בעלי לקויות קשות) ושובצו בגנים רגילים או משולבים יקבלו הנחה זו על סמך  אישור מהביטוח הלאומי המעיד על הלקות הקשה.

6.8    רשות חינוך מקומית המעוניינת מסיבות כלשהן לתת הנחות מעבר לדרגת התשלום שנקבעה (עד 4 דרגות) תישא בהפרש בין דרגת התשלום המתחייבת על-פי לוח דרגות ההנחה של משרד החינוך לבין דרגת ההנחה שנקבעה על-ידי הרשות. במקרה זה תדווח הרשות למשרד החינוך על דרגת ההנחה המקורית (על פי לוח הדרגות של משרד החינוך), ולא על דרגת ההנחה המיוחדת שניתנה על-ידה.

          במקרים שבהם אושרה הנחה מיוחדת מסיבות כלשהן על ידי ועדת הערעורים המרכזית, יישא משרדנו בחלקו היחסי כאמור בסעיף 6.7 לעיל.

          הרשות מתבקשת להגיש ערעורים על דרגות הנחה למקרים מיוחדים שאירעו לאחר ט"ו במרחשוון התשע"ג (31 באוקטובר 2012), ועד י"ח באדר התשע"ג (28 בפברואר 2013). לא תטופלנה בקשות להנחה  וערעורים  שיוגשו אחרי מועד זה.

6.9    אם בעקבות החלטת הממשלה ישתנו הקריטריונים  לגבי תשלומי הורים לגילאי 3-4 יעודכנו ההנחיות בהתאם. 

          הרשויות המקומיות מתבקשות להיערך מבעוד מועד ולקבוע את כל ההסדרים המקומיים לביצוע הרישום בזמן ובדייקנות.

7.       נספחים

נספח א' הצהרת המבקש הנחה בשכר לימוד

נספח ב' לוח דרגות ההנחה – התשע"ג


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל  

האגף לארגון מוסדות החינוך, טל' 02-5604000.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/4, ה' בכסלו התשע"ב, 01 בדצמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014