education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשעא) 3.11-1  תשלומי הורים לשנה"ל התשע"א
 

1.   כללי

מטרתו של סעיף זה היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים פורסמו בסעיף 9–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". כמו כן פורסמו תיקונים לחוזר זה בסעיף 10–3.11 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 11–3.11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), ופורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 12–3.11 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

בשל המצב הכלכלי במשק אנו מנחים את בתי הספר לפעול להפצת המידע הנוגע לתקציב המלגות בקרב התלמידים וההורים בחוזר התשלומים המוסדי שיישלח להורים. הנחיות הנוגעות להקצאת תקציב למלגות לתלמידים פורסמו בסעיף 60–3.7 בחוזר "הודעות ומידע" תשע/3(א), "הקצאת תקציב למלגות לאבזרי לימוד לתלמידים". המנהלים מונחים לפעול להקצאת תקציב המלגות בהתאם להנחיות אלה.

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות הקבע בנושא "תשלומי הורים":

 • התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ועבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם, ועמם נמנים ביטוח תאונות אישיות לתלמידים וביטוח מקיף של בריאות השן ברשויות שבהן השירות הזה ניתן. כל שאר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבור שירות זה.
 • אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי-תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתפם.
 • על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. הפרסום ייעשה בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר.
 • אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.
 • התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
 • אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.
 • תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה בכתב של ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו תכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
 • כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.
 • חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק".
 • על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.
 • ההנחיות הנוגעות לתשלום עבור תכנית לימודים נוספת תורנית הובאו בחוזר "הודעות ומידע" סט/9, סעיף 2–3.11.

        

2.   הסכומים המרביים המותרים לגבייה

אלה הסכומים המרביים המותרים לגבייה בשנת הלימודים התשע"א (הסכומים בטבלה נקובים בשקלים).

 

2.1  תשלומי החובה והרשות

_______
* כיתה המסיימת שלב חינוך. 

 

הסברים לטבלה

1.    הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.

2.    גבייה עבור השאלת ספרי לימוד אפשרית רק במוסדות חינוך שמתקיים בהם מפעל השאלה של ספרי לימוד.

3.   ארגון ההורים הארצי: ארגון ההורים הארצי נמצא בתהליכי הבראה בהוראת בית המשפט. המען להעברת הכספים הנגבים עבורו יפורסם על ידי משרד החינוך.

4.   הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת בטבלה הבאה. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי ההורים.

5.   בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר – צומת הערבה, ניתן להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של יום אחד .

6.   בכיתות בשכבות ח'-י"א בהן מתקיימים לימודי של"ח, ניתן לגבות סכום בן 150 ₪ בשנה נוסף על הגבייה לטיולים, לקיום גיחות וסיורים רכובים בהיקף של 3 בשנה.

7.   בגני ילדים במסגרת חטיבה צעירה ייגבו סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה עבור מסיבת סיום.

 

שכבת הגיל

תכנית הטיולים

הגבייה המוצעת

קדם יסודי

2 הקפצות + סיורים באזור הגן ע"י הגננות

60

כיתות א'-ב'

יום טיול אחד + סיורים נוספים בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

101

כיתות ג'-ד'

יום טיול ארוך אחד + סיורים נוספים בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

126

כיתה ה'

שני ימי טיול בודדים + יום סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

252

כיתה ו'

שני ימי טיול (כולל לינה) + יום סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

387

כיתות ז'-ט'

טיול בן יומיים (כולל לינה) + סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

387

כיתות י'-י"א

טיול בן יומיים (כולל לינה) + יום טיול נוסף

513

כיתה י"ב

3 ימי טיול (כולל לינה)

616

 

אין לחרוג מהעלות המותרת לגבייה. בית ספר שביכולתו לקיים מספר רב יותר של ימי סיור באותה העלות מורשה לעשות כן.

 

שיעורי ההשתתפות של הורים בעלות ההזנה על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד

להלן טבלה המפרטת את שיעורי ההשתתפות של הורים בעלות ההזנה על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד התשס"ח-2008

 

הכנסה לנפש לחודש ₪

השתתפות הורים בעלות ארוחה  ₪ 

0 – 1,273

0

1,274 – 1,378

0

1,379 – 1,493

0.5

1,494 – 1,604

2

1,605 – 1,744

2

1,745 – 1,829

3

1,830 – 1,941

3

1,942 – 2,127

4.2

2,128 – 2,171

4.7

2,172 ומעלה

5.5

 

מותר לגבות תשלום אך ורק לפי מספר הימים בהם התקיימה הזנה בפועל.

2.2  תשלום עבור תל"ן

התשלום המפורט בזה הוא עבור שעה שבועית לתלמיד לאורך שנת הלימודים.  המספר המרבי של שעות תל"ן שבועיות מותרות לתלמיד לא יעלה על 15% מהיקף השעות השבועיות המתוקצבות על ידי המשרד לכיתתו.

 

שלב חינוך

עלות שעה תל"ן בש"ח

קדם יסודי

119

יסודי

116

חט"ב

133

חט"ע

149

 

2.3        תשלום עבור רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד

קדם-יסודי

יסודי

על-יסודי

125

250

450

 

3.   אישור חוזר התשלומים המוסדי

את חוזר התשלומים המוסדי יש לאשר אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק", כפי שפורסם בחוזר "הודעות ומידע" סו/7, סעיף 3–3.11. כתובתה של מערכת "אפיק" באינטרנט היא www.education.gov.il/afik.

ההודעה אודות התשלומים הנשלחת אל ההורים בכתב תהיה זהה בסעיפי הגבייה ובסכומים הנגבים לפורמט שאושר באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק". אין להשתמש בפורמט אחר.

תמיכה בשימוש במערכת "אפיק" אפשר לקבל באמצעות הרפרנטים המחוזיים בנושא תשלומי הורים (ראה להלן את מספרי הטלפון שלהם).

 

4.   חשבון נפרד לתשלומים שנגבו מההורים

את הכספים הנגבים מהורי התלמידים יש לנהל בחשבון נפרד שתפתח הרשות המקומית/הבעלות על המוסד, ובו יוסמכו לחתום מנהל המוסד החינוכי, נציג הרשות/הבעלות ונציג ההורים. זאת על פי תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס"ד–2004 וההנחיות המפורטות המתפרסמות בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), סעיף 50–3.7, "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד–2004".

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות אל הרפרנטים המחוזיים בנושא תשלומי הורים:

המחוז

שם הרפרנט

מס' הטלפון

מס' הפקס'

מנח"י

המפקח על המוסד החינוכי

 

 

ירושלים

רויטל דותן

02-5601502

02-5601810

צפון

יפורסם

יפורסם

04-6500307

חיפה

חיים יעקב

04-8632455

04-8632458

מרכז

יסודי: יפורסם

חט"ב-עי"ס: אביבה עטרי

יפורסם
03-6896589/91/9

יפורסם
03-6896765

תל-אביב

חנה לוז-און

03-6896379

03-6896751

דרום

ניר שמואלי

08-6263007

08-6263009

החינוך ההתיישבותי

מירי אנג'לקוביץ

03-6898874

03-6898876

החינוך המוכר

שוש איפרגן

02-5602984

02-5602979עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כ"ב באלול התש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014