education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשעא) 3.11-2  האיסור לעכב מתן תעודת בגרות בשל חוב הורים - רענון סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)
 

לאחרונה הגיעו לידיעת המשרד כמה מקרים שבהם עוכב מתן תעודת בגרות לבוגר בית ספר בשל חוב של הוריו בגין תשלומי הורים. לעניין זה אנו מבקשים לשוב ולרענן את הנוהל המפורט בסעיף קטן 11.2 בחוזר הוראות הקבע סג/3 (א), סעיף 3.11-9 "תשלומי הורים".

 

אמצעים שאין לנקוט נגד תלמיד או בוגר

1.       אין להוציא תלמיד מהכיתה או להרחיקו מהלימודים בגין אי-תשלום

2.       אין למנוע מתלמיד לגשת לבחינות פנימיות בבית הספר, לבחינות הבגרות או לבחינות גמר בגין אי-תשלום חובות כספיים לבית הספר

3.       אין לעכב כניסת ילדים לגן או לבית הספר בגין אי-תשלום מיסים ואגרות עירוניות

4.       אין למנוע מסירת תעודת שליש או מחצית, תעודת סוף שנה או תעודת גמר בגין אי- תשלום

5.       אין לעכב מתן תעודת בגרות בגין אי-תשלום חובות כספיים לבית הספר.

אם הורים הביעו הסכמתם לקבל שירות או לרכוש מוצרים אך לא שילמו עבורם (ולא עקב בעיה כלכלית), וילדיהם קיבלו את השירות או את המוצרים, אפשר להיעזר ברשות המקומית או בבעלות על מוסד החינוך כדי לנקוט הליכי גבייה על פי דין.

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר חגית מאיר, מפקחת-מתאמת, המינהל הפדגוגי, טל' 02-5604028, פקס' 02-5604036.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/6, כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014