education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשעג) 3.11-2  תשלומי הורים לארגון ההורים הארצי
 

ארגון הורים ארצי הוא עמותה המייצגת הורים לתלמידים במערכת החינוך ברחבי הארץ.

פעולת העמותה ממומנת בין השאר מגבייה בסך 1.5 ש"ח לתלמיד במסגרת תשלומי רשות של ההורים, כפי שאושר על ידי ועדת החינוך של הכנסת.

בעבר הוקפאה הגבייה עבור ארגון הורים ארצי, אך החל משנה"ל התשע"ג היא מתחדשת לאחר קיום בחירות כדין ובחירת נציגי הארגון ומוסדותיו.

בתי הספר הגובים עבור ארגון הורים ארצי מתבקשים לפעול כדלקמן:

- להעביר את סכום הגבייה לחשבון הבנק של ארגון הורים ארצי, המתנהל בבנק לאומי (סמל בנק 10) בסניף כיכר רבין, תל אביב (סמל סניף 816), לחשבון מספר 210300/21 או לשלוח המחאה לכתובת: ארגון ההורים הארצי, ת.ד 561 רמת גן, מיקוד 5210501.

- להעביר לצורך בקרה אישור בכתב על העברת הכספים, הכולל את שם בית הספר, מספר התלמידים בבית הספר, מספר התלמידים שבגינם מועבר התשלום וסך התשלום, אל:

   -    מר עמי יפה, פקס' 03-6969899, דוא"ל Ami@A-yaffe.co.il

   -    רו"ח מר משה יסקין, פקס' 03-5616696,דוא"ל  moshe@yeskin.co.il.


 

בדבר פרטים טכניים הנוגעים להפקדת הכספים אפשר לפנות אל רו"ח מר משה יסקין, רח' המסגר 55, תל-אביב, טל' 03-5616695.
כמו כן אפשר לפנות אל חברי הנהלת הארגון:

קובי שטיינברג, יו"ר הארגון,
מר עמי יפה, ס. יו"ר, תל אביב, טל'  03-6969889,
הגב' דגנית גרינבוים, חברת ועדת כספים, אלפי מנשה, טל'  052-8548888.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/5, י"ט בטבת התשע"ג, 01 בינואר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  12/07/2015