education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.13 ביטוח

3.13-3  דיווח על תאונות תלמידים

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה

 

תוקף ההוראה: החל מ-8 במאי 2016

תאריך הפרסום: ל' בניסן התשע"ו, 8 במאי 2016

התחולה: כלל מערכת החינוך.

תמצית ההוראה

חוזר זה עוסק בחובת הדיווח ובאמצעי הדיווח על תאונות של תלמידי מוסדות החינוך .

תמצית השינויים

חוזר זה מחייב את כלל מוסדות החינוך לדווח על תאונות תלמידים במנב"סנט בלבד. זאת בשונה מהחוזר הקודם שבו מוסדות רשת אורט לא היו מחויבים בכך משום שלא הייתה להם גישה למנב"סנט. כמו כן הוסף בחוזר זה נוהל הפצת הדוח וניתן קישור ל"טופס בקשה לקבלת היתר מסירת עותק מדוח תאונה".

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זו מבטלת

- סעיף   3.13-2   בחוזר הוראות הקבע עג/1(א), "דיווח על תאונות תלמידים"

- סעיף 3.13-1 בחוזר הוראות הקבע סד/1(א), "ביטוח תאונות אישיות – תנאי מינימום מחייבים לפוליסת ביטוח לתלמידים"

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך, הגננות, המפקחים הכוללים, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות ובבעלויות.

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: המחלקה לביטוח

ב.     בעל התפקיד: מנהל המחלקה לביטוח

ג.     מספר הטלפון: 02-5602276

ד.     כתובת הדוא"ל:  bituach@education.gov.il

ה.    כתובת אתר המחלקה לביטוח במשרדנו: .http://www.edu.gov.il/bituach

 

תוכן העניינים

1.         כללי

2.         חובת הדיווח

3.         אמצעי הדיווח.

 

1.     כללי

1.1     מטרת הדיווח על תאונה  היא לתעד תאונה  שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של מוסד החינוך או מטעמו, לרבות בגן הילדים. במקרה של תאונה כזו ייתכן שמשרד החינוך ו/או הרשות המקומית ו/או הבעלות  על המוסד  או עובדיהם יהיו  בין הנתבעים  בתביעה שתוגש נגדם בגין אותה תאונה. במקרה כזה הדיווח על פרטי התאונה יידרש לשם בחינת אופן התרחשותה על ידי הגורמים הרלוונטיים אשר ברשימת תפוצת הדוח.

1.2     הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת "ענבל", חברה לביטוח בע"ם (להלן "ענבל"), מכסה את חבותם של משרד החינוך ועובדיו בלבד בגין תביעות תלמידים. במקרים שבהם נטענת לכאורה אחריות של משרד החינוך ועובדיו לגרימת נזק גופני כתוצאה מתאונה, התלמידים או הוריהם זכאים לפנות ישירות ל"ענבל", בכתב בלבד, בדרישה לקבלת פיצויים. משום כך עובדי משרד החינוך - המנהלים ועובדי ההוראה - מתבקשים לשתף פעולה עם "ענבל" ולמסור את המידע הדרוש לעורכי הדין או לחוקרים מטעמה, בכפיפות להצגת אישור המעיד על היותם מיופי כוח של חברת "ענבל" בעניין הפנייה או התביעה הספציפית המטופלת על ידי "ענבל".

מידע מורחב על "כיסוי חבות" מובא באתר המחלקה לביטוח, http://www.edu.gov.il/bituach

 

2.     חובת הדיווח

2.1     על מנהל המוסד החינוכי, ובכלל זה מנהלת גן/גננת, חלה החובה לדווח על כל תאונה שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של המוסד החינוכי שנדרש טיפול רפואי בעקבותיה, ובכלל זה מקרה שאירע מחוץ לכותלי המוסד, כגון בסיור לימודי, בטיול, ביום ספורט, בפעילות של"ח ובפעילות לימודית במוסד אחר. כמו כן יש לדווח על תאונה שאירעה בפעילויות מיוחדות, שאינן במסגרת הפעילות הרגילה של המוסד החינוכי, בתנאי שמדובר בפעילות מטעם המוסד המאושרת על ידי משרד החינוך ואשר אושרה  על ידי הפיקוח על המוסד, כגון פעילות בתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית" וכדומה.

2.2     בכל אחד מהמקרים שלהלן יש לדווח מיד לאחראי על הבטיחות במחוז או למנהל המחוז, לפני מילוי הדוח:

-     אם אירע חלילה מקרה מוות.

-     אם הפציעה אנושה, או נגרם נזק גופני חמור, כגון קטיעת איבר.  

-     אם הגורם לתאונה הוא מפגע בטיחותי מסוכן.

-     אם יותר מתלמיד אחד נפגע בו-זמנית  מאותה הסיבה.

2.3     אין צורך לדווח על תאונות המתרחשות בפעילויות שאינן חלק מהפעילות הרשמית של המוסד החינוכי, כגון בקייטנות, בחוגי העשרה לנוער או בפעילות קהילתית כגון במועדוני נוער ובמתנ"סים, גם אם הן מתקיימות במוסד החינוכי.

2.4     אין צורך לדווח על תאונות  תלמידים המתרחשות בדרך לבית הספר או בדרך הביתה.

 

3.     אמצעי הדיווח 

3.1     דיווח באמצעות המנב"סנט

3.1.1  דיווח על אירוע תאונתי לתלמיד משולב כחלק מ"מודול  אירועים חריגים" במנב"סנט. הדיווח במערכת המנב"סנט נועד להפיק דוח ממוכן בנוסח אחיד המאפשר תקינות ושלמות של  הנתונים.  

3.1.2  כל מוסדות החינוך בפיקוח משרד החינוך, מכיתה א' ועד כיתות י"ג-י"ד, מחויבים  לדווח על תאונות תלמידים באמצעות מערכת המנב"סנט בלבד.

 

3.1.3  להדרכה על אופן הדיווח במנב"סנט יש לפנות למינהלת ליישומים מתוקשבים באמצעות מוקד התמיכה הטלפוני 03-6906600 או באמצעות הדוא"ל:

Moked-manbas@manbas.k12.il

בכל פנייה למוקד באמצעות הדוא"ל יש לציין את סמל המוסד, את שם הפונה ואת מס' הזהות שלו לצורך תמיכה מותאמת ומהירה.

להדרכה על אופן הדיווח במנב"סנט אפשר לצפות בסרטון הדרכה או להיעזר במצגת ההדרכה   בנושא "דיווח אירועים חריגים במנב"סנט" באתר מוקד התמיכה.

 

3.2     דיווח באמצעות טופס ידני 

רק גני ילדים שאין להם גישה למנב"ס ידווחו באמצעות טופס הדיווח הידני, וזאת על גבי הדוח המעודכן בלבד. עליהם לפעול על פי ההנחיות המצורפות  בדוח ולהפיצו על פי רשימת התפוצה המופיעה בו. גרסה עדכנית ותקפה של הדוח אפשר למצוא ב-"דו"ח תאונה ידני", הנמצא באתר המחלקה לביטוח.

 

3.3      נוהל הפצת דוח התאונה המדווח במנב"סנט

3.3.1     דיווח ראשוני על תאונה יישלח תוך שבעה ימים מיום התאונה. פרק זמן זה ניתן כדי  לאסוף את מרב הפרטים והידיעות על מצבו הראשוני של הנפגע ועל נסיבות המקרה.

3.3.2     במקרה שהתלמיד נעדר מהלימודים מחמת תאונה, ימולא ויישלח דוח משלים ל"ענבל" בלבד, מיד עם שוב התלמיד ללימודים ו/או עם קבלת המסמכים הרפואיים.

3.3.3     לאחר סיום מילוי הדוח יש להדפיסו, להחתים את מנהל המוסד החינוכי ולהפיצו בדואר על פי רשימת התפוצה שלהלן (על המעטפה יש לציין "דוח על תאונה"):

-     מקור: לקרן הפנימית לביטוחי ממשלה בהנהלת "ענבל", חברה לביטוח בע"מ, רח' ערבה 3, קריית שדה התעופה 70100, ת"ד 282

-    העתק 1: למפקח המוסד החינוכי

-    העתק 2: למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית/לבעלים של המוסד החינוכי

-    העתק 3: לתיק התאונות במוסד החינוכי.

3.3.4     משום צנעת הפרט אין למסור העתק או צילום של הדוח לאף גורם, למעט המכותבים בתפוצה, אלא אם כן ניתן לכך היתר מהיועץ המשפטי המחוזי של המשרד. הנהלת המוסד תסייע למבקשים בקבלת העתק. באמצעות הטופס "בקשה לקבלת היתר מסירת עותק מדוח תאונה" הנמצא באתר המחלקה לביטוח.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/9(ב), ל' בניסן התשע"ו, 08 במאי 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  20/02/2019