education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשע) 3.5-18  ימי הלימוד המחייבים – שנת הלימודים התשע"א
 

1.

הקדמה

מחקרי הלמידה ומחקרי הערכה בין-לאומיים מצביעים על תפקידו של הזמן כמשאב מרכזי במערכת החינוך. למשאב הזמן, קרי שעות הלימוד השבועיות, יש חשיבות רבה וקשר ישיר עם ההישגים הלימודיים. במערכת החינוך מתעוררת לעתים בעייתיות באשר לאופן הניצול היעיל של כלל המשאבים המועברים לבתי הספר לטובת קיום מערך הלימודים הנדרש ולטובת שיפור ההישגיים הלימודיים.
מטרת סעיף זה היא להביא להסדרה ברורה של מסגרת הזמן המרבית לקיום פעילויות חינוכיות חוץ-כיתתיות באופן שיתאפשר ניצול יעיל של משאב הזמן.

מודגש בזאת כי הדברים המובאים בסעיף זה חלים על שנת התשע"א בלבד.

 

בשאלות או בהבהרות יש לפנות אל מנהלות אגפי הגיל:
- בחינוך היסודי: לגב' זהבה שמש, מ"מ מנהלת האגף לחינוך יסודי,
דוא"ל zahavash1@education.gov.il
- בחינוך העל יסודי: לגב' יפה פס, מנהלת האגף לחינוך על-יסודי,
דוא"ל
yaffapa@education.gov.il

 


בשנת הלימודים התשע"א יש להקצות שעות על פי המתחייב בתכנית הליבה ובהתאם ליעדים שהוגדרו בתכנית העבודה של המשרד. קיום תכניות הלימודים ושעות הלימוד המחייבות, וכן ניצול הימים בצורה יעילה, הם באחריותו של מנהל בית ספר, בליווי ובפיקוח של המפקח הכולל.

2.

ימי הלימוד המחייבים

ההוראה הבית-ספרית באה לידי ביטוי בשעות ההוראה של תחומי הדעת השונים ובפעילויות החברתיות שבתוך בית הספר ומחוצה לו. נמצא שאחוז גבוה משעות ההוראה הללו אינן מנוצלות להוראה וללמידה של תחומי הדעת בשל "אבדן ימי לימוד" רבים הנובע מסיבות שונות, ביניהן ריבוי של פעילויות שאינן פעילויות הוראה ולמידה של תחומי דעת במשך יום הלימודים ותכנון מערך לוח הבחינות הבית ספרי.

תכניות הלימודים ו"דרישות המינימום" נבנו על פי מספר ימי הלימוד המחייבים. אי מיצוי מרבי של סך ימי הלימודים ושעות ההוראה פוגם בלמידה. כדי להביא למיצוי מיטבי ומרבי של מספר ימי הלימוד שמערכת החינוך מקצה למוסדות החינוך במדינה יש לפעול בדרכים האלה:
2.1
  פעילויות שאינן הוראה בתחומי הדעת והמבוצעות בביה"ס ו/או מחוץ לו
א. פרק הזמן המרבי שייועד לפעילויות שאינן הוראה בתחומי הדעת והמבוצעות בבית הספר ו/או מחוץ לו לא יעלה על 10% מימי הלימוד בשנה. ימי הציון הממלכתיים, טיולים וכל הפעילויות החינוכיות-החברתיות ייכללו במכסה זו.
ב. במקרה של פעילות המתבצעת בחלק מיום הלימודים יש לספור את שעות הפעילות. שעות אלה יצטברו לאורך השנה לשעות פעילות נוספות מסוג זה וייכללו במסגרת המכסה.
ג.
1. לאירועי הספורט, ובכלל זה תחרויות בית הספר, אין לשחרר כיתות
לימוד במהלך שעות הלימודים, אלא בסיום יום הלימודים.
2. אפשר לשחרר תלמידים בודדים מכיתות לאירוע רשות בלבד, וזאת באישור מנהל בית הספר ומנהל המחוז ובתנאי שהדבר אינו פוגע במהלך הסדיר של הלימודים בכיתות ובבית הספר וכן בתנאי שהתלמידים יתחייבו להשלים את חומר הלימוד שהחסירו.
3. אפשר לכוון את קיומם של אירועי ספורט בשבוע החינוך הגופני המחוזי.
ד. בכיתות א'-י"א חובה ללמד לפחות 90% משעות ההוראה שנקבעו על פי תכנית הליבה, ובכיתה י"ב חובה ללמד 85% משעות אלה.
ה. תכנון הטיולים השנתיים לשכבות הגיל השונות בחינוך העל-יסודי יהיה בראייה תלת-שנתית. יש להביא בחשבון ביטול שיעורים בשכבות שונות בגין היעדרות מורים. חובה לקיים לימודים למחרת החזרה מהטיול השנתי.
2.2 קיצור יום לימודים – אין לקצר את יום הלימודים ולשחרר תלמידים לצורך הכנה לקראת בחינה.
2.3 ימי חופשה לפני בחינות מתכונת
מטרתה של בחינת המתכונת היא לאפשר התנסות לפני ההתמודדות עם בחינת הבגרות. אפשר לתת יום חופשה אחד לצורך למידה עצמית לפני בחינת המתכונת ("המגן").
2.4 ימי חופשה לפני בחינות בגרות
אפשר לתת שני ימי חופשה לכל היותר לפני כל בחינת בגרות.
2.5 סיום שנה"ל בחטיבה העליונה
בשל בחינות הבגרות המתקיימות לפני סיום שנת הלימודים על החטיבות העליונות ועל בתי הספר התיכוניים להיערך באופן שימי הלימודים ושעות הלימוד ימוצו במידה המרבית, כמפורט להלן:
א. הלימודים בחטיבה העליונה ובתיכונים יתקיימו עד י"ח בסיוון התשע"א, 20.06.2011.
ב. לגבי שכבות י'-י"ב יש לקיים את הלימודים כסדרם על פי המערכת הרגילה עד י"א באייר התשע"א, 15.5.2011. החל מ-י"ב באייר התשע"א, 16.05.2011, יתקיימו הלימודים על פי מערכות חלופיות שתיבנינה מראש עבור תלמידים הניגשים לבחינות הבגרות ועבור תלמידים שאינם ניגשים לבחינות.
ג. לתלמידים הניגשים לבחינות בגרות תיבנה המערכת בהתאם למועדי בחינות הבגרות: התלמידים יחויבו בתקופה זו להשתתף בשיעורים שנקבעו, בשיעורי התגבור ובשיעורי ההכנה לבחינות הבגרות בהתאם למערכת החדשה.
ד. תלמידים שאינם ניגשים לבחינות הבגרות יחויבו ללמוד על פי המערכת החלופית שתיבנה עבורם.

3.

מיכסת ימי הלימוד וליבת שעות הלימוד השבועיות המחייבים בהתשע"א

3.1 בתי ספר יסודיים
א. ליבת שעות הלימוד השבועיות המחייבות בשנה"ל התשע"א
הטבלה שלהלן מפרטת את הקצאת שעות הלימוד בשנת הלימודים התשע"א, לפי סעיף 3.1-22 בחוזר הוראות הקבע סד/1 (א) – "תכנית יסוד (ליבה) לחינוך היסודי במדינת ישראל", ובהתאם ליעדים שהוגדרו לשנת הלימודים התשע"א".

 

ליבת שעות הלימוד השבועיות המחייבות

המקצוע/שכבת הגיל

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

עברית / חינוך לשוני (ספרות, לשון והבעה)

10

8

10-8*

8-6*

6

6

מתמטיקה

6

6

6

6

6

6

אנגלית

 

 

 

4

4

4

מדע וטכנולוגיה

3

3

3

3

3

3

מולדת חברה ואזרחות

 

2

2

2

 

 

גיאוגרפיה

 

 

 

 

2

2

היסטוריה

 

 

 

 

 

2

תנ"ך

 

2

2

2

2

2

חינוך גופני

2

2

2

2

2

2

אמנויות (מוזיקה/אמנות פלסטית/תיאטרון)

2

2

2

2

2

2

שעת חינוך:

מפתח הל"ב / חינוך לאמונה

1

1

1

1

1

1

כישורי חיים

1

1

1

1

1

1

זה"ב

1

 

 

 

1

 

ס"כ שעות הליבה המחייבות

26

27

27-29

31-29

30

31

ס"כ שעות האורך שהוקצו לביה"ס

29

29

31

31

32

32

___________
*  בשנת הלימודים התשע"א יוקצו לחינוך הלשוני בכיתות ג' לפחות 8 שעות לכלל הכיתה, ובכיתה ד' לפחות 6 שעות לכלל הכיתה.

הערות
  • בחינוך הממלכתי-הדתי: בבתי הספר הממלכתיים-הדתיים קיימת החובה ללמד מקצועות קודש, כולל תפילה, בהיקף של 40% מאורך יום הלימודים, בתנאי שיילמדו כל מקצועות הליבה.
  • במגזר הערבי: בנוסף למפורט בטבלה לעיל, ובתנאי שיילמדו כל מקצועות הליבה, יילמדו בבתי הספר במגזר הערבי גם המקצועות האלה: השפה העברית למגזר הערבי תילמד בכיתות ג'-ו' בהיקף של 4 שעות שבועיות; לימודי דת ומורשת יילמדו בכיתות ב'-ו' בהיקף של שעתיים שבועיות.
  • במגזר הדרוזי: בנוסף למפורט בטבלה לעיל, ובתנאי שיילמדו כל מקצועות הליבה, תילמד בבתי הספר במגזר הדרוזי גם השפה העברית למגזר הדרוזי בהיקף של שעתיים שבועיות בכיתה א', בהיקף של 3 שעות שבועיות בכיתה ב' ובהיקף של 4 שעות שבועיות בכיתות ג'-ו'. כמו כן יילמדו לימודי דת ומורשת למגזר הדרוזי בהיקף של שעתיים שבועיות בכיתות א'-ו'.
 
ב. פירוט מספר ימי הלימוד המחייבים בבתי הספר היסודיים בשנה"ל התשע"א

בתי ספר יסודיים המלמדים 6 ימים בשבוע

שכבת הגיל

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ימי הלימוד (בניכוי חופשות)

219

219

219

219

219

219

פעילויות חוץ-כיתתיות מותרות

שכבת הגיל

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ס"כ ימי הפעילויות החוץ-כיתתיות

22

22

22

22

22

22

ס"כ ימי הלימוד הסדירים

197

197

197

197

197

197

 
  בתי ספר יסודיים המלמדים 5 ימים בשבוע

שכבת הגיל

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ימי הלימוד (בניכוי חופשות)

183

183

183

183

183

183

פעילויות חוץ-כיתתיות מותרות

שכבת הגיל

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ס"כ ימי הפעילויות החוץ-כיתתיות

18

18

18

18

18

18

ס"כ ימי הלימוד הסדירים

165

165

165

165

165

165

3.2 חטיבות הביניים
א. ליבת שעות הלימוד השבועיות המחייבות בשנה"ל התשע"א
תכנית היסוד (הליבה) לחטיבות הביניים בחינוך העל-יסודי מפורטת בחוזר הוראות הקבע ס"ט8(א) סעיף 31-36 ובחוזר הודעות ומידע ס"ט/9 סעיף 3.1-3.

בשנת הלימודים התשע"א תתווספנה שעות הוראה ליישום היעדים במקצועות מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה, שפת-אם עברית ושפת-אם ערבית, ויש להקפיד ללמד על פי ההנחיות שתינתנה לצורך זה.
ב. פירוט מספר ימי הלימוד המחייבים בחטיבות הביניים בשנה"ל התשע"א

חטיבות הביניים המלמדות 6 ימים בשבוע

שכבת הגיל

ז'

ח'

ט'

ימי הלימוד (בניכוי חופשות)

209

209

209

פעילות חוץ-בית ספרית

ימי פעילות חינוכית מחוץ לכיתה (10%)

21

21

21

ס"כ ימי הלימוד הסדירים

188

188

188

 
  חטיבות הביניים המלמדות 5 ימים בשבוע

שכבת הגיל

ז'

ח'

ט'

ימי הלימוד (בניכוי חופשות)

174

174

174

פעילות חוץ-בית ספרית

ימי פעילות חינוכית מחוץ לכיתה (10%)

17

17

17

ס"כ ימי הלימוד הסדירים

157

157

157

3.3 חטיבות עליונות
א. ליבת שעות הלימוד השבועיות המחייבות בשנה"ל התשע"א
בכיתות י'-י"א חובה ללמד לפחות 90% משעות ההוראה שנקבעו על פי תכנית הליבה (על פי ההנחיות לתעודת בגרות). בכיתה י"ב חובה ללמד 85% משעות אלה.

ב. ימי הלימוד המחייבים בחטיבות העליונות בשנה"ל התשע"א
מצ"ב טבלאות המפרטות את מספר ימי הלימוד המחייבים ואת מספר הימים המותרים לפעילות חוץ-כיתתית או להיעדרות בשל מבחנים.
  חטיבות עליונות המלמדות 6 ימים בשבוע

שכבת הגיל

י'

י"א

י"ב

ימי הלימוד (בניכוי חופשות)

209

209

209

פעילות חוץ-בית ספרית

ימי פעילות חינוכית מחוץ לכיתה (10%)

21

21

21

היעדרות בשל מבחנים

היעדרות בשל מבחנים

בהתאם להנחיות שפורטו בחוזר זה

 
  חטיבות עליונות המלמדות 5 ימים בשבוע

שכבת הגיל

י'

י"א

י"ב

ימי הלימוד (בניכוי חופשות)

174

174

174

פעילות חוץ-בית ספרית

ימי פעילות חינוכית מחוץ לכיתה (10%)

17

17

17

היעדרות בשל מבחנים

היעדרות בשל מבחנים

בהתאם להנחיות שפורטו בחוזר זהעדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/10, י"ט בסיוון התש"ע, 01 ביוני 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014