education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעב) 3.5-8  לוח החופשות והחגים במגזר הדרוזי בשנת הלימודים התשע"ג
 

1.      פתיחת שנת הלימודים התשע"ג, 2012-2013

שנת הלימודים התשע"ג תיפתח בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים ביום שני, ט' באלול התשע"ב, 27.08.2012.

 

2.      חופשות רשמיות

2.1     חופשת החורף

          בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תימשך החופשה שישה עשר ימים, החל מיום שני, י"א בטבת התשע"ג, 24.12.2012, עד יום שלישי, כ"ו בטבת התשע"ג, 8.1.2013, ועד בכלל.

          בבתי הספר העל-יסודיים תימשך החופשה תשעה עשר ימים, החל מיום שישי, ח' בטבת התשע"ג, 21.12.2012, עד יום שלישי, כ"ו בטבת התשע"ג, 8.1.2013, ועד בכלל.

 

2.2     חופשת האביב

          החופשה תימשך שישה עשר ימים, החל מיום שישי, י"א בניסן התשע"ג, 22.03.2013, עד יום שבת, כ"ו בניסן התשע"ג, 6.4.2013, ועד בכלל.

 

2.3     יום הכיפורים - לבתי הספר העל-יסודיים בלבד

          יום רביעי, י' בתשרי התשע"ג, 26.9.2012.

 

2.4     יום העצמאות

          יום שלישי, ‏ו' באייר התשע"ג, 16.4.2013.

2.5     חופשת הקיץ

          בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שני, כ"ג בתמוז התשע"ג, 1.7.2013.

          בבתי הספר העל-יסודיים תחל חופשת הקיץ ביום שישי, י"ג בתמוז התשע"ג, 21.6.2013.

 

פתיחת שנה"ל התשע"ד תתקיים ביום שלישי, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013, בכל מוסדות החינוך.

 

3.      החגים

3.1     החגים הדרוזיים (למורים ולתלמידים הדרוזים)

-    חג הנביא סבלאן: יום אחד, יום שני, כ"ג באלול התשע"ב, 10.9.2012.

-    חג אלאדחא (הקרבן): שמונה ימים, מיום שלישי,‏ ז' בחשוון התשע"ג, 23.10.2012, עד יום שלישי, י"ד בחשוון התשע"ג, 30.10.2012, ועד בכלל.

-    חג הנביא אלחדר: יומיים, יום חמישי, י"ג בשבט התשע"ג, 24.1.2013, עד יום שישי, י"ד בשבט התשע"ג, 25.1.2013.

-    חג הנביא שועייב: שבעה ימים, מיום שלישי, ‏י"ג באייר התשע"ג, 23.4.2013, עד ‏יום שני, י"ט באייר התשע"ג, 29.4.2013, ועד בכלל.

 

3.2     החגים המוסלמיים (למורים ולתלמידים המוסלמים)

-    חג אלפיטר: שלושה ימים, החל מהיום ה-30 לתחילת הרמדאן (כנראה ביום ל' באב התשע"ב, ה-18.8.2012). החג חל בחופשת הקיץ.

-    חג אלאדחא (הקרבן): ארבעה ימים (כנראה מיום רביעי, ח' בחשוון התשע"ג, 24.10.2012,  עד יום שבת, י"א בחשוון התשע"ג, 27.10.12, ועד בכלל).

-    ראש השנה ההיג'רית 1434: יום אחד, ב-30 די-אלחג'א (כנראה ביום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ג, 14.11.2012).

-    יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד, ב-12 ברביע אלאואל (כנראה ביום חמישי, י"ג בשבט התשע"ג, 24.1.2013).

3.3     החגים היהודיים (למורים היהודים)

-    ראש השנה: בימים  שני  ושלישי,  א'  ו-ב'  בתשרי  התשע"ג,  17-18.9.2012.

-    יום הכיפורים: יום רביעי, י' בתשרי התשע"ג, 26.9.2012.

-    סוכות: מיום שני, ט"ו בתשרי התשע"ג, 1.10.2012, עד יום ראשון, כ"א בתשרי התשע"ג, 7.10.2012.

-    פסח (חל בחופשת האביב): מיום שלישי, ט"ו בניסן התשע"ג, 26.3.2013,  עד יום שני, כ"א בניסן התשע"ג, 1.4.2013. 

-    שבועות: יום רביעי, ו' בסיוון התשע"ג, 15.5.2013.

 

4.      החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצרים)

החג

קתולים, פרוטסטנטים ומרונים

אורתודוקסים

חג המולד

24-26.12.2012, י"א-י"ג בטבת התשע"ג, (חופשת חורף)

6-8.1.2013, כ"ד-כ"ו בטבת התשע"ג,  (חופשת חורף)

ראש השנה

1.1.2013, י"ט בטבת התשע"ג, (חופשת חורף)

14.1.2013, ג' בשבט התשע"ג 

חג ההתגלות

6.1.2013, כ"ד בטבת התשע"ג,  (חופשת חורף)

19.1.2013, ח' בשבט התשע"ג 

יום הבשורה

25.3.2013, י"ד בניסן התשע"ג, (חופשת אביב)

7.4.2013, כ"ז בניסן התשע"ג 

חג הדקלים

24.3.2013, י"ג בניסן התשע"ג, (חופשת אביב)

28.4.2013, י"ח באייר התשע"ג 

יום שישי הגדול

29.3.2013, י"ח בניסן התשע"ג,  (חופשת אביב)

3.5.2013, כ"ג באייר התשע"ג 

פסחא

מ-31.3.2013, כ' בניסן התשע"ג, עד 2.4.2013, כ"ב בניסן התשע"ג, (חופשת אביב)

מ-5.5.2013, כ"ה באייר התשע"ג, עד 7.5.2013, כ"ז באייר התשע"ג 

עלייה השמיימה

9.5.2013, כ"ט באייר התשע"ג 

13.6.2013, ה' בתמוז התשע"ג 

שבועות

19-20.5.2013, י'-י"א בסיוון התשע"ג 

23-24.6.2013, ט"ו-ט"ז בתמוז התשע"ג 

 

הערות

1.      מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת הלימודים על  פי לוח החופשות והחגים שהובא לעיל.

2.       -   סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע יהיה:

  • בבתי הספר היסודיים 220 ימי לימוד
  • בבתי הספר העל-יסודיים 211 ימי לימוד.

-    סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע יהיה:

  • בבתי הספר היסודיים 184 ימי לימוד   
  • בבתי הספר העל-יסודיים  176 ימי לימוד.

3.       כל הצעה לשינוי בלוח חופשות זה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית התלמידים, מסיק זיתים) חייבת אישור מראש של הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי ושל מינהלת המחוז.

4.       איחוד חגים נעשה בבתי ספר שבהם אחוז התלמידים מעדה  אחרת הוא לפחות 25%.

-   הצעות לאיחוד חגים יישלחו לממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי ע"י הרשות המקומית לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי מורים, הסתדרות המורים וארגון המורים).

-   לאחר אישור התכנית לאיחוד החגים, יש לפעול על פיה בלבד, מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא חופשות וחגים. כל היעדרות של מורה מעבר לאישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.

5.       החזרת ימי מסיק הזיתים תהיה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב בלבד, ולא על חשבון ימי החופשה השבועית וימי חופשות החגים.

6.       אין לקצר יום לימודים עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות.


 

בשאלות אפשר לפנות אל לשכת הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי, 

טל' 04-8632500, פקס' 04-8632501.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/10(ב), י"א בתמוז התשע"ב, 01 ביולי 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014