education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעה) 3.5-3  לוח החופשות והחגים בבתי הספר הדרוזיים לשנה"ל התשע"ו
 

1.   פתיחת שנת הלימודים התשע"ו, 2015-2016

שנת הלימודים התשע"ו (2015-2016) תיפתח ביום שלישי, 1.9.2015, י"ז באלול התשע"ה.

 

2. סך ימי הלימודים

·    סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 6 ימים בשבוע יהיה:

      * בבתי הספר היסודיים - לפחות 219 ימי לימוד 

*  בבתי הספר העל-יסודיים - לפחות 209 ימי לימוד.

·     סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם 5 ימים בשבוע יהיה:    
* בבתי הספר היסודיים - לפחות 184 ימי לימוד

* בבתי הספר העל-יסודיים - לפחות 176 ימי לימוד.

 

ביצוע מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשע"ו הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

 

3.   חופשות רשמיות

3.1  חופשת החורף

17 יום, החל מיום חמישי, 24.12.2015, י"ב בטבת התשע"ו, עד יום שישי, 8.1.2016, כ"ז בטבת התשע"ו, ועד בכלל.

בבתי הספר העל-יסודיים המלמדים 6 ימים בשבוע, חופשת החורף תהיה בת 18 יום, החל מיום רביעי, 23.12.15, י"ג בטבת התשע"ו, עד יום שישי, 8.1.2016, כ"ז בטבת התשע"ו, ועד בכלל.

3.2  חופשת האביב

15 ימים, החל מיום שישי, 25.3.2016, ט"ו באדר ב' התשע"ו, עד יום שישי, 8.4.2016, כ"ט באדר ב' התשע"ו, ועד בכלל.

3.3  יום העצמאות

       יום חמישי, 12.5.2016, ד' באייר התשע"ו.

3.4  חופשת הקיץ

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שישי, 1.7.2016, כ"ה בסיוון התשע"ו.

בבתי הספר העל-יסודיים תחל חופשת הקיץ ביום שלישי, 21.6.2016, ט"ו בסיוון התשע"ו.

 

4.   החגים

4.1  החגים הדרוזיים

–       חג הנביא סבלאן: יום אחד, יום חמישי, 10.9.2015, כ"ו באלול התשע"ה.

              חג אלאדחה (הקרבן): 6 ימים, מיום שני,‏ 21.9.2015, ח' בתשרי התשע"ו, עד יום שבת, 26.9.2015, י"ג בתשרי התשע"ו, ועד בכלל.

              חג הנביא אלחדר: יום אחד, יום שני, 25.1.2016, ט"ו בשבט התשע"ו.

              חג הנביא שועיב: 5 ימים, מיום ראשון, 24.4.2016, ט"ז בניסן התשע"ו, עד ‏יום שישי, 29.4.2016, כ"א בניסן באייר התשע"ו, ועד בכלל.

 

4.2  החגים המוסלמיים (למורים ולתלמידים המוסלמים)

          חג אלפטר: 3 ימים, החל מהיום ה-30 לתחילת רמדאן (כנראה יום שישי, 17.7.2015). חל בחופשת הקיץ.

       –     חג אלאדחא (חג הקרבן): 4 ימים (כנראה מיום שלישי, 22.9.2015, עד יום שישי, 25.9.2015, ועד בכלל).

-               ראש השנה ההיג'רית 1437: יום אחד, ב-30 די-אלחג'א (כנראה יום ראשון, 15.11.2015).

-               יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד, ב-12 ברביע אלאואל (כנראה יום ראשון, 24.1.2016).

-               

4.3  החגים היהודיים (למורים היהודים)

–    ראש השנה: 2 ימים, ימי ראשון ושני, כ"ט באלול התשע"ה ו-א' בתשרי התשע"ו,  13-14.9.2015.

       –   יום הכיפורים: יום אחד, יום רביעי, י' בתשרי התשע"ו, 23.9.2015.

–    סוכות: היום הראשון של החג, יום שני, ט"ו בתשרי התשע"ו, 28.9.2015, והיום האחרון של החג, יום שני, כ"ב בתשרי התשע"ו, 5.10.2015.

–    פסח: 2 ימים, היום הראשון של החג, יום שבת, ט"ו בניסן התשע"ו, 23.4.2016, והיום האחרון של החג, יום שישי, כ"א בניסן התשע"ו, 29.4.2016. 

       –    שבועות: יום שלישי, ט"ז באייר התשע"ו, 24.5.2016.

 

5.   החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצרים)

החג

קתולים, פרוטסטנטים ומרונים

אורתודוקסים

חג הצלב

14.9.2015, א' בתשרי התשע"ו

27.9.2015, י"ד בתשרי התשע"ו

חג המולד

24-26.12.2015, י"ב-י"ד בטבת התשע"ו (חופשת חורף)

6-8.1.2016, כ"ה-כ"ז בטבת התשע"ו (חופשת חורף) 

ראש השנה

1.1.2016, כ' בטבת התשע"ו (חופשת חורף)

14.1.2016 , ד' בשבט התשע"ו 

חג ההתגלות

6.1.2016, כ"ה בטבת התשע"ו (חופשת חורף)

19.1.2016, ט' בשבט  התשע"ו

יום הבשורה

25.3.2016, ט"ו באדר התשע"ו*

7.4.2016, כ"ח באדר ב' התשע"ו 

חג הדקלים

20.3.2016, י' באדר ב' התשע"ו (חופשת אביב)

24.4.2016, ט"ז בניסן התשע"ו  (חופשת אביב)

יום שישי הגדול

25.3.2016, ט"ו באדר ב' התשע"ו (חופשת אביב)

29.4.2016, כ"א בניסן, התשע"ו 

פסחא

החל מ- 27.3.2016, י"ז באדר ב' התשע"ו, עד 29.3.2016, י"ט באדר ב' התשע"ו (חופשת אביב)

 החל מ- 1.5.2016, כ"ג בניסן התשע"ו, עד 3.5.2016, כ"ה בניסן התשע"ו

העלייה השמיימה

5.5.2016, כ"ז בניסן התשע"ו

9.6.2016, ג' בסיוון התשע"ו

שבועות

15-16.5.2016, ו'-ז' בסיוון התשע"ו

19-20.6.2016, י"ג-י"ד בסיוון  התשע"ו 

 

* אם יום הבשורה חל באחד מימות חג הפסחא, תידחה החופשה ליום א' שלאחר הפסחא, 3.4.2016, כ"ה באדר ב' התשע"ו.

 

6. הערות

  א.   מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת הלימודים על פי לוח החופשות והחגים שהובא לעיל.

  ב.   אין לבצע שינויים בלוח החופשות. במקרים חריגים בלבד יש לפנות למנכ"לית המשרד באמצעות מנהל המחוז.

   ג.   איחוד חגים נעשה בבתי ספר שבהם שאחוז התלמידים מעדה אחרת הוא לפחות 25%.

·    הצעות לאיחוד חגים יישלחו לממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי על ידי הרשות המקומית, לאחר הסכמה של כל הגורמים ביישוב (רשות מקומית, מפקח היישוב, מנהלי בתי הספר, נציגי מורים, הסתדרות וארגון המורים).

·     בהצעת תכנית איחוד החגים יש להקפיד על מספר ימי הלימוד על פי ס"ק 2 בהודעה זו.

·     לאחר אישור תכנית איחוד החגים, יש לפעול על פיה בלבד מאחר שהיא מחליפה כל הנחיה אחרת בנושא של חופשות וחגים. כל היעדרות של מורה בנוסף על האישור הנ"ל תהווה היעדרות לא חוקית ותנוכה משכרו.

  ד.   החזרת ימי מסיק הזיתים תהיה על חשבון ימי חופשות החורף והאביב בלבד, ולא על חשבון ימי החופשה השבועית וימי חופשות החגים.

  ה.   אין לקצר יום לימודים עבור פעילויות חינוכיות בית ספריות.


 

בשאלות אפשר לפנות ללשכת הממונה על החינוך הדרוזי וצ'רקסי, טל' 04-8632500, פקס' 04-8632501.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/8, י"ב בניסן התשע"ה, 01 באפריל 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/04/2015