education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעו) 3.5-5  לוח החופשות בחינוך החרדי בשנה"ל התשע"ז
 

1.      לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות

לוח החופשות בגנים ובבתי הספר היסודיים לבנות זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי, למעט השינויים להלן:

חנוכה: מיום שלישי, כ"ז בכסלו התשע"ז, 27 בדצמבר 2016, עד יום ראשון,  ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017. הלימודים יתחדשו ביום שני, ד' בטבת התשע"ז, 2 בינואר 2017.

פסח: מיום שישי, ד' בניסן התשע"ז, 31 במרס 2017, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ז, 18 באפריל 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן  התשע"ז, 19 באפריל  2017, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

 

2.      לוח החופשות בבתי הספר העל-יסודיים לבנות

         לוח החופשות בבתי הספר העל-יסודיים לבנות זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי,  למעט השינויים להלן:

ראש השנה: *מיום שישי, כ"ז באלול התשע"ו, 30 בספטמבר 2016, עד יום שלישי, ב' בתשרי התשע"ז, 4 באוקטובר 2016.

צום גדליה: *יום רביעי, ג' בתשרי התשע"ז, 5 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ד' בתשרי התשע"ז, 6 באוקטובר 2016.

יום הכיפורים וסוכות: *מיום שני, ח' בתשרי התשע"ז, 10 באוקטובר 2016, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ז, 25 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ז, 26 באוקטובר 2016.

פורים: * מיום חמישי, י"א באדר התשע"ז, 9 במרס 2017, עד יום שני, ט"ו באדר התשע"ז, 13 במרס 2017. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשע"ז, 14 במרס 2017.

פסח: *מיום שלישי, א' בניסן התשע"ז, 28 במרס 2017, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ז, 18 באפריל 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן  התשע"ז, 19 באפריל 2017.

שבועות: *מיום שני, ד' בסיוון התשע"ז, 29 במאי 2017, עד יום חמישי, ז' בסיוון התשע"ז, 1 ביוני 2017. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התשע"ז, 2 ביוני 2017.

פגרת הקיץ: מיום רביעי, י"א בתמוז התשע"ז, 5 ביולי 2017.

פתיחת שנת הלימודים התשע"ח: יום רביעי, ח' באלול התשע"ז, 30 באוגוסט 2017.

*הערה: הימים כ"ז באלול התשע"ו, 30 בספטמבר 2016; ג' בתשרי התשע"ז, 5 באוקטובר 2016; ח' בתשרי התשע"ז, 10 באוקטובר 2016; י"א-י"ב באדר התשע"ז, 10-9 במרס 2017 ו-ד' בסיוון התשע"ז, 29 במאי 2017 צוינו כימי חופשה, אולם בתי הספר יכולים לבחור ללמד בהם. בתי ספר שאינם מנצלים ימים אלו לחופשה יצאו לפגרת הקיץ ביום שלישי, ג' בתמוז התשע"ז, 27 ביוני 2017.

 

3.      לוח החופשות בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים לבנים במעמד פטור ותרבותי ייחודי

לוח החופשות בגנים ובבתי הספר לבנים זהה ללוח החופשות במגזר היהודי הכללי, למעט השינויים להלן :

פתיחת שנת הלימודים התשע"ז: יום ראשון, א' באלול התשע"ו, 4 בספטמבר 2016.

יום הכיפורים וסוכות בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים: מיום שלישי, ט' בתשרי התשע"ז, 11 באוקטובר 2016, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ז, 25 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ז, 26 באוקטובר 2016.

יום הכיפורים וסוכות בבתי הספר העל-יסודיים (בישיבות): מיום שלישי, ט' בתשרי התשע"ז, 11 באוקטובר 2016, עד יום שני, כ"ט בתשרי התשע"ז, 31 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ל' בתשרי התשע"ז, 1 בנובמבר 2016.

חנוכה: אין חופשה.

פסח בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים: מיום שני, ז' בניסן התשע"ז, 3 באפריל 2017, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ז, 18 באפריל 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ז, 19 באפריל 2017.

פסח בבתי הספר העל-יסודיים (בישיבות): מיום שלישי, א' בניסן התשע"ז, 28 במרס 2017, עד יום שלישי, כ"ט בניסן התשע"ז, 25 באפריל 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ל' בניסן התשע"ז, 26 באפריל 2017.

שבועות בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים: מיום שלישי, ה' בסיוון התשע"ז, 30 במאי 2017, עד יום רביעי, ו' בסיוון התשע"ז, 31 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ז' בסיוון התשע"ז, 1 ביוני 2017.

שבועות בבתי הספר העל יסודיים (בישיבות): אין חופשה.

פגרת הקיץ: מיום שני, ח' באב התשע"ז,31 ביולי 2017, עד יום שלישי, ל' באב התשע"ז, 22 באוגוסט 2017.

פתיחת שנת הלימודים התשע"ח: יום רביעי, א' באלול  תשע"ז, 23 באוגוסט 2017.

חופשת המפקחים: מיום שני, ח' באב התשע"ז, 31 ביולי 2017, עד יום שני, כ"ט באב התשע"ז, 21 באוגוסט 2017.

על כל שינוי בלוח החופשות יש לקבל אישור מהמפקח הישיר על המוסד החינוכי, בכפיפות לימי הלימוד המחייבים במערכת הכללית.


 

לבירורים אפשר לפנות אל המחוז החרדי, טל' 02-5601711.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/11, ו' בתמוז התשע"ו, 12 ביולי 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  17/07/2016