education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.6 טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6-12  שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה

 

תוקף ההוראה: החל מ- 1.9.2016.

תאריך הפרסום: כ"ח באב התשע"ו, 1 בספטמבר 2016

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: חדש.

 

תמצית ההוראה

חוזר זה עוסק בהסדרת השימוש באמצעי קצה (מחשבים ניידים, מחשבי לוח וכדומה) בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה במוסדות החינוך וכולל הנחיות להטמעת הפעלתם, בדגש על נושאים אלו:

-    שמירה על העיקרון של שוויון ההזדמנויות והבטחת הזמינות השווה של אמצעי הקצה לכל התלמידים בכיתות המשתתפות בתכנית לפני תחילת הפעילות

-    שמירה על איזון בין למידה מתוקשבת ובין שימוש בחומרי למידה פיזיים, על פי שיקול דעת מקצועי של צוות בית הספר ועל פי ההנחיות בחוזר זה

-    הסדרת הלמידה באמצעות ספרים דיגיטליים בבתי ספר המשתתפים בתכנית להשאלת ספרי לימוד

-    תשלומי ההורים: יידוע ההורים במידע הרלוונטי, ובכלל זה התשלומים הכרוכים בהצטרפות לתכנית.

 

יודגש שהחוזר אינו עוסק במקצועות מדעי המחשב, הטכנולוגיה והרובוטיקה.

 

הוראות תקפות בנושאים קשורים

—     סעיף 3.1-18 בחוזר הוראות הקבע עו/12(א), "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי"

סעיף 3.6-11 בחוזר הוראות הקבע עג/10(ג), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות"

—     סעיף 3.6-13 בחוזר הודעות עב/7, "הנחיות להתאמה בין אמצעי קצה לתלמידים לבין התשתיות הפיזיות והפדגוגיות בבתי הספר"

—     סעיף 3.6-2 בחוזר הוראות הקבע סב/5(א), "תקן מומלץ ליישום תשתיות לתקשוב בתי ספר"

—     סעיף 3.6-3 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א), "שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית ספריים"

—     סעיף 3.6-4 בחוזר הוראות הקבע סד/3(א), "שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית ספריים – תיקון לסעיף 3.6-3 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א)"

—     סעיף 6.3-18 בחוזר הוראות הקבע עו/9(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד", סעיף קטן 4.11

—     סעיף 2.1-12 בחוזר הוראות הקבע עה/8(ב) "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון", סעיף קטן 3.3, "אתיקה ומוגנות ברשת"

—     סעיף 6.1-1 בחוזר הודעות עג/8, "שימוש ברשתות החברתיות ובקהילות שיתופיות ברשת במערכת החינוך"

—     סעיף 9.4-10 בחוזר הוראות הקבע עב/4(א), "אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט"

—     סעיף 2.2-58 בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), "הימנעות מחשיפה לקרינה מרשת החשמל".

 

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: המינהל לתקשוב, לטכנולוגיה ולמערכות מידע

ב.     בעלי התפקידים

1.     לענייני הדרכה, הטמעה ופדגוגיה: מנהל האגף לטכנולוגיות מידע, טל'       03-6896818, דוא"ל: ronida@education.gov.il

2.     לענייני הצטיידות, תחזוקה ובקרה: מנהל אגף התשתיות, טל' 02-5603811,  דוא"ל: sammyca@education.gov.il


 

תוכן העניינים

1.     מבוא

2.     הנחיות לשילוב אמצעי קצה במוסדות חינוך

3.     תשלומים

4.     נספחים

  נספח א: דגמי הפעלה של מרחבי הוראה ולמידה מתוקשבים בשילוב אמצעי קצה

  נספח ב: המלצות לשימוש מיטבי ובטוח במכשירי קצה אישיים

  נספח ג: מידע אודות אמצעי קצה ותשתיות נדרשות

  נספח ד: מכתב להורים.

 

 

1.     מבוא

חוזר זה עוסק בהסדרת השימוש של מורים ותלמידים באמצעי קצה כגון מחשבים ניידים ונייחים, מחשבי לוח (טאבלט) וכד' בתהליכי הוראה, למידה והערכה (הל"ה). אמצעי הקצה מזמנים תהליכי הל"ה משמעותיים וחדשניים בסביבות טכנולוגיות עתירות ידע המתקיימים בכיתה ומחוצה לה ומסייעים בהקניית  אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בקרב מורים ותלמידים. אוריינות זו מחייבת רכישה של מיומנויות תקשוביות, קריאה, כתיבה וכישורי למידה בסביבה הדיגיטלית - מיומנויות בסיס שהן חיוניות בעידן הנוכחי - לצד ושמירה וטיפוח של המיומנויות ה"ותיקות", ובעיקר מיומנויות חברתיות, קריאה בספר וכתיבה על גבי דף הנייר.

מגמה חדשה זו בחינוך רותמת את הטכנולוגיה לתהליכים פדגוגיים, ובכוחה להשביח אותם בכך שהיא מאפשרת מנעד רחב ומגוון של מתודולוגיות הוראה ולמידה, כמו פיתוח יכולות ללמידה עצמית, שיתופיות ותקשורת בין לומדים,  התאמה אישית לאפיוני הלומד ולצרכיו (פרסונליזציה), הנעה ללמידה, שילוב מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, יצירתיות, מיומנויות חקר ופתרון בעיות ועבודת צוות.

למידה באמצעות אמצעי קצה מזמנת למורה גמישות פדגוגית לפעול במודלים חדשניים להשבחת ההוראה ולפיתוח תפקודי הלומד בכל זמן ובכל מקום.

מוסדות החינוך המשלבים אמצעי קצה בתהליכי הל"ה עומדים בחזית הקדמה הטכנולוגית בחינוך בארץ ובעולם. יש בעשייתם החינוכית כדי לקדם חדשנות פדגוגית בחינוך, להעצים את הלמידה המשמעותית בדרכים נוספות ולפתח לומדים עצמאיים אשר ייטיבו בעתיד לתפקד במציאות דינמית ומשתנה, בהלימה לצרכים במאה ה-21.

חשוב שהצוות החינוכי במוסדות אלה ידון עם התלמידים ועם הוריהם על היתרונות בלמידה באמצעות כלים מתוקשבים. יחד עם זאת חשוב לעורר את מודעותם לצורך באיזון בין שימוש בכלים מתוקשבים לבין פעילויות שונות אחרות, כגון יצירת קשרים חברתיים, פעילות גופנית, קריאת ספרים ועוד.

 

2.     הנחיות לשילוב אמצעי קצה במוסדות חינוך

2.1     כללי

בית ספר המשלב אמצעי קצה באופן מערכתי בתחומי הדעת הנלמדים (בכל הכיתות או בשכבת גיל או בכיתה מסוימת) מחויב ואחראי לוודא את ביצוען של הפעולות האלה:

2.1.1    הודעה לפיקוח ולבעלות החינוך (רשות מקומית/בעלות אחרת): בית הספר, באישור המפקח הכולל, יודיע בכתב הן לרשות המקומית/לבעלות החינוך, והן למפקח הכולל של בית הספר ולמפקח/למדריך התקשוב המחוזי של משרד החינוך על כוונתו ליישם באופן מערכתי שילוב של אמצעי קצה אישי בתהליכי הלמידה. 

2.1.2    הכשרת צוות המורים: בית הספר יוודא שמורים המשלבים אמצעי קצה בהוראה ובלמידה עברו הכשרה ומקבלים ליווי והדרכה מקצועית מצוותי הדרכה במשרד החינוך. הכשרת המורים תהיה בהתאם להנחיות בנוגע לפיתוח המקצועי המופיעות באתר "הענן החינוכי" של משרד החינוך.

2.1.3    יידוע ההורים: בית הספר יידע את הורי התלמידים שילמדו באמצעות אמצעי קצה בכל המידע הרלוונטי, לרבות מידע בנוגע לתשלומים (אם יידרשו), בהתאם למפורט בחוזר זה ובנספחיו.

 

2.2     זמן השימוש באמצעי קצה לצורכי הוראה ולמידה

למען הסר ספק מובהר כי ההנחיות המפורטות בסעיף זה מתייחסות לזמן השימוש באמצעי הקצה ולא לזמן החשיפה לרשת אלחוטית (wi-fi). בכל מקרה שבו נעשה שימוש גם ברשת האלחוטית יש להקפיד שלא לחרוג מהזמן המותר לשימוש ברשת האלחוטית כפי שהוגדר בסעיף 3.6-11 של חוזר הוראות הקבע עג/10(ג), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות", ובנספח שלו, "התקנת רשת חוטית ורשת אלחוטית בבתי הספר ושימוש בהן".

2.2.1    זמן הוראה בשילוב עמדת מורה מקוונת

מסגרת זמן זו מיועדת להצגת תוכן לימודי בפרקי זמן משתנים במהלך השיעור, על פי שיקול  הדעת הפדגוגי  והמקצועי  של המורה. זמן הוראה בשילוב עמדת מורה מקוונת לא יימדד כזמן למידה של התלמיד בשילוב אמצעי קצה.

2.2.2    זמן למידה בשילוב אמצעי קצה בידי התלמיד

להלן פירוט זמן הלמידה (הכוונה היא לזמן נטו בדקות /שעות) של תלמיד לצורך ביצוע מטלות לימודיות בשילוב אמצעי הקצה או להשתתפות מרחוק בשיעורים ברשת:

א.    זמן הלמידה היומי של תלמידים בשילוב אמצעי קצה בבית הספר בכיתות א'-ג' לא יעלה על 20% מזמן הלמידה ובכיתות ד'-ו' לא יעלה על 30% מזמן הלמידה. באירועי למידה מיוחדים, שיאושרו על-ידי מנהל בית הספר לכיתות ד'-ו', אפשר יהיה להרחיב את זמן הלמידה בסביבה דיגיטלית עד 40%. בכיתות ז'-י"ב יהיה זמן הלמידה בהתאם לצורכי התלמידים ובהתבסס על צורכי הצוות החינוכי, תוך שמירה על איזון בין למידה מתוקשבת לבין למידה בחומרי למידה פיזיים, וכן תוך הקפדה על ההנחיות הנוגעות להפעלת רשת WIFI בבתי הספר.

ב.     זמן הלמידה היומי של תלמידים בשילוב אמצעי קצה לאחר שעות הלימודים בכיתות א'-ג' לא יעלה על שעה מזמן הלמידה ובכיתות ד'-ו' לא יעלה על שעתיים מזמן הלמידה. בכיתות ז'-י"ב יהיה זמן הלמידה בהתאם לצורכי התלמידים ובהתבסס על צורכי ההוראה של הצוות החינוכי, תוך שמירה על איזון בין למידה מתוקשבת לבין למידה בחומרי למידה פיזיים.

ג.     יש לוודא שבית הספר יישם תכנית מותאמת גיל להקניית ידע בנושא קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו, בהתאם להנחיות בסעיף 3.6-11 של חוזר הוראות הקבע עג/10(ג), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות".

ד.     יש לוודא שהתלמיד קיבל הדרכה והוא מודע להנחיות לשימוש בטוח ברשת ובאמצעי הקצה (ראה ב- 2.4.2 להלן).

 

2.3     סוג אמצעי הקצה

פעילות פדגוגית תתבצע באמצעות מחשב או מחשב לוח (טאבלט). בשלב זה לא תאושר פעילות פדגוגית באמצעות אמצעי קצה אחר (כגון טלפון סלולרי חכם וכדומה) עד שתושלם בחינת הנושא על ידי המשרד ויפורסמו הנחיות מתאימות.

 

2.4     הנחיות בריאות ובטיחות

2.4.1    כללי: השימוש באמצעי קצה וחיבורם לרשת האינטרנט מעורר דיון ציבורי בנושא ההשלכות הבריאותיות על התלמידים, ועל צוותי ההוראה להיות ערים להנחיות המשרד בנושא זה.

           משרד החינוך ער לרחשי הציבור ומייחס חשיבות רבה לסוגיה, ובשל כך הקים ועדה מקצועית בין-משרדית, הכוללת אנשי מקצוע של משרדי החינוך, הבריאות, איכות הסביבה והתקשורת. הוועדה מתכנסת פעם בכמה חודשים כדי לבחון מחקרים חדשים ושינויים בתחום זה, והוראות חוזר המנכ"ל בנושא מתעדכנות בהתאם, על פי הצורך.

2.4.2    הנחיות בריאות: בית הספר יוודא שמומשו ההנחיות ביחס להשלכות הבריאותיות והבטיחותיות של השימוש באמצעי קצה כפי שהוגדרו בחוזר הוראות הקבע עג/10(ג), סעיף 3.6-11​, הכוללות, בין היתר, הנחיות בנוגע להתקנת הרשת בבית הספר, שימוש ברשת קווית בלבד כאשר אין צורך בהפעלת רשת אלחוטית, חובת ההתקנה של נקודת גישה קווית בעמדת המורה, הגבלת שעות השימוש ברשת האלחוטית בהתאם לשכבת הגיל ועוד.

2.4.3    הנחיות לגלישה בטוחה ברשת: כדי לוודא הקניית נורמות התנהגות ראויות, מניעת מצבי סיכון  והתמודדות עם מצבי חיים מורכבים ברשת יפעל בית הספר לפי ההנחיות האלה:

א.    בכל מוסד חינוכי יפעל צוות מוביל המופקד על קידום התכנית "חיים ברשת" (בהתאם לסעיף 2.1-15 בחוזר הוראות הקבע עה/8(ב), ס"ק 3.3, "אתיקה ומוגנות ברשת"). מידע  נוסף אודות הצוות, מטרותיו וחוזרי מנכ"ל רלוונטים נוספים מוצגים באתר "הענן החינוכי" של משרד החינוך.

        על הצוות המוביל לבנות תכנית התערבות בית-ספרית בנושא ההתנהלות המיטבית ומניעת פגיעה ברשת. תכנית זו  תהיה חלק בלתי נפרד מהתכנית להקניית כישורי חיים ולמניעת אלימות כאורח חיים במרחבי החיים השונים: פנים-אל-פנים, כמו גם במרחב הווירטואלי. התכנית תכלול מפגש הכשרה לצוות החינוכי וכן פעילויות וסדנאות לכל שכבת גיל בהתאמה למגזרים השונים. יש לקיים פעילויות אלה במהלך השנה בדגש על שלושה מועדים מרכזיים במהלך השנה: בתחילת שנת הלימודים, במהלך השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת ולקראת היציאה לחופשת הקיץ.

ב.     יש להחתים בתחילת כל שנה את הורי התלמידים על טופס הסכמה שבו הם מאשרים לפרסם את תמונות ילדם באתר הבית-ספרי, על פי ההנחיות בסעיף 3.6-3 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א), "שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית-ספריים", ובסעיף 3.6-4 בחוזר הוראות הקבע סד/3(א) שפורסם בו תיקון לסעיף 3.6-3.

        להנחיות נוספות ולמגוון פעילויות יש להיכנס לאריח "גלישה בטוחה ברשת" באתר "הענן החינוכי" ולעיין בחוזר הוראות הקבע עה/8(ב), סעיף 2.1-15, ס"ק 3.3. המלצות לשימוש מיטבי ובטוח במכשירי קצה אישיים ראה בנספח ב בחוזר זה.

 

2.5     הבטחת השוויון והזמינות של אמצעי הקצה בלמידה לכל התלמידים

בהינתן  משימה לימודית עם אמצעי קצה שהתלמידים אמורים לבצע על הצוות החינוכי לוודא טרם התחלת הפעילות שלכל התלמידים יש גישה לאמצעי הקצה, וכן לחיבור לאינטרנט (אם נדרש), בכל סוגי הפעילות הלימודית המתקיימת, לרבות לצורך ביצוע משימות למידה לאחר שעות הלימודים.

יש לוודא כי אמצעי הקצה יהיו זמינים ללמידה באופן שוויוני עבור כלל התלמידים בהתאם לפעילות המתבצעת; לדוגמה: כאשר מתבצעת פעילות בזוגות יהיה אמצעי קצה לכל זוג, כאשר מתבצעת פעילות פרטנית יהיה אמצעי קצה לכל תלמיד וכד'.

בית הספר יוודא כי יש ברשותו כמות מספקת של אמצעי קצה אשר יאפשרו לכל התלמידים השתתפות שווה בפעילות הלימודית המתבצעת בו, בכל צורת הצטיידות שתיבחר: גם במקרה שבו אמצעי הקצה נרכשים ללא השתתפות הורים וגם במקרה שבו יש השתתפות הורים ובית הספר יספק אמצעי קצה לשימוש התלמידים שלא רכשו אותם.

בית ספר שיחליט לאפשר לתלמידים המעוניינים בכך לשאול את אמצעי הקצה למשך שנת הלימודים תמורת תשלום לא יגבה בגין ההשאלה סכום שיעלה על 300 ש"ח לשנה, כמפורט ב- 3.1.2 להלן.

 

2.6     למידה באמצעות ספרים דיגיטליים בבית ספר המשתתף בתכנית "השאלת ספרי לימוד"

2.6.1    בית ספר המשתתף בתכנית "השאלת ספרי לימוד" (ראה סעיף 6.3-18 בחוזר הוראות הקבע עו/9(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד", ס"ק 4.11) יכול במקביל לבצע מעבר ללמידה באמצעות ספרים דיגיטליים בחלק ממקצועות הלימוד. כדי להקל על תשלומי ההורים על בית הספר ליישם את המעבר באופן הזה:

           בית הספר יכול לעשות שימוש בתוכן דיגיטלי ובספרים דיגיטליים שהמשרד מאפשר גישה אליהם בשני ערוצים עיקריים ללא עלות מצד בית הספר. טרם קבלת ההחלטה על שימוש בספר דיגיטלי על בית הספר לבחון, בין היתר, גם את הספרים הדיגיטליים המוצעים בשני הערוצים ולעשות בהם שימוש אם יימצא כי הם מתאימים עבורו. אלה שני הערוצים:

א.    משרד החינוך רכש את הזכויות לשימוש בספרי לימוד דיגיטליים לשימושם של בתי הספר. את רשימת הספרים אפשר למצוא באתר "משרד החינוך, הקטלוג החינוכי".

ב.     המשרד מממן חבילת תוכן דיגיטלי הכוללת גם ספרים דיגיטליים לשימושם של בתי ספר הכלולים בתכנית התקשוב באמצעות מכרז. אם בית הספר נכלל בתכנית, באפשרותו לעשות שימוש בספרים ובתוכן הדיגיטלי המוצע במסגרת החבילה, בתנאי שספרים ותכנים אלו נכללים במכרז. פירוט בנוגע לספרים ולתכנים שיופיעו במכרז אפשר יהיה למצוא באתר "משרד החינוך, הקטלוג החינוכי".

2.6.2    בכל כיתה שמבוצע בה מעבר ללימוד בספרים דיגיטליים באחד או ביותר ממקצועות הלימוד יופחת החלק היחסי של הספרים המוחלפים מתשלום ההורים בגין השאלת הספרים. לדוגמה, אם בכיתה מסוימת נדרשים 10 ספרי לימוד לשנת הלימודים, והתשלום בגין השאלתם הוא 280 ש"ח, ובית הספר מחליט כי שניים מתוכם יוחלפו בספרים דיגיטליים - יש להפחית 20%  מגובה התשלום שההורים משלמים בגין השאלת ספרי הלימוד, וההורים ישלמו בפועל 224 ש"ח בגין השאלת 8 ספרי לימוד.

2.6.3    במקרה שבית הספר בחר ספרים דיגיטליים אשר בגין רישיון השימוש בהם נדרש תשלום, ובית הספר סבור כי התשלום יכביד את הנטל עליו או על ההורים, אפשר לפנות בבקשת סיוע מיוחד, במידת הצורך, בהתאם להנחיות קול קורא להשאלת ספרי לימוד, כפי שיפורסם על ידי משרד החינוך לפני פתיחת שנת הלימודים (בסביבות החודשים מאי-יוני).

 

3.     תשלומים

בית ספר המשלב אמצעי קצה באופן הכרוך בתשלום על ידי ההורים מחויב ואחראי לוודא ביצוע של הפעולות המפורטות בפרק זה ועמידה בתנאיו. בבתי ספר ששילוב אמצעי הקצה מתבצע ללא תשלום הורים אין צורך ביישום פרק זה.

 

3.1     הנחיות כלליות בנוגע לתשלומים

3.1.1    רכישת אמצעי קצה: במסגרת ההליך של קבלת הסכמת ההורים, כמפורט בסעיף קטן 3.2 להלן, בית הספר רשאי להציע רכישה מרוכזת של אמצעי קצה כדי לחסוך בהוצאות רכישתם. גבייה בגין מוצר זה חייבת לקבל את האישור בכתב של כל הורי התלמידים המעוניינים לרכוש את המוצר בצורה מרוכזת, והיא תתבצע רק לאחר קבלת אישורו של המפקח הכולל לביצוע רכישה מרוכזת. אין לחייב תלמידים להזדקק לשירותים אלה ואין לחייב את ההורים ברכישתם.

           התשלום שייגבה מההורים בגין אמצעי קצה לא יעלה על סכום שמעל 667 ש"ח לשנת לימודים, למשך שלוש שנים (כלומר, לא יעלה על 2,000 ש"ח לכל שלוש שנים). הסכום יכלול גם ביטוח, עלות השימוש בפלטפורמה אם יש כזו ומע"ם. בית הספר יעביר להורים בכתב מידע והנחיות בדבר אופן בקשת מלגה/סיוע לרכישה.

3.1.2    השאלת אמצעי קצה: השאלת אמצעי קצה לתלמיד כמפורט  ב-2.5 לעיל תבוצע למשך שנת הלימודים בתמורה לתשלום שלא יעלה על 300 ש"ח לשנה. התשלום יכלול גם ביטוח, עלות השימוש בפלטפורמה אם יש כזו ומע"ם.

3.1.3   בתי ספר הנמצאים במסגרת "דגם מתקדם" בתכנית התקשוב של משרד החינוך (ראה הגדרת "דגם מתקדם" בנספח א להלן): במסגרת הפעלת הדגם המתקדם בתכנית התקשוב של משרד החינוך הקצה המשרד לבתי הספר שאושרה השתתפותם בתכנית מענק חד-פעמי לצורך סיוע בהצטיידות ראשונה. בית הספר רשאי להשתמש בסכום שהוקצה בכל דרך שתסייע לרכישת אמצעי הקצה; לדוגמה: שימוש בחלק מהסכום או בכולו לצורך רכישה של  אמצעי קצה עבור תלמידים שידם אינה משגת, מתן הנחה לכלל ההורים ברכישה מרוכזת של אמצעי הקצה או רכישת אמצעי קצה שיהיו בבעלות בית הספר וישמשו את התלמידים. יודגש כי אסור להשתמש לצרכים אחרים בסכום הכסף שהוקצה על ידי משרד החינוך למטרה זו.

 

3.2     בתי ספר שנדרשת בהם השתתפות הורים לצורך הצטיידות

במקרה של הצטיידות שבמסגרתה נדרשת השתתפות הורים, על בית הספר לוודא את קבלת הסכמתם של ההורים לתשלום באופן הזה: על בית הספר לוודא כי ניתנה הסכמה בכתב של 70% לפחות מהורי התלמידים המשתתפים בתכנית, באמצעות הטופס "השתתפות בתכנית התקשוב בדגם מתקדם" המובא במכתב להורים (ראה בנספח ד להלן). חישוב אחוזי ההסכמה יבוצע בהתאם לאופן הפעלת התכנית; לדוגמה: אם התכנית מופעלת ברמה שכבתית תידרש הסכמת של 70% לפחות מהורי התלמידים הלומדים בשכבה, ואם התכנית מופעלת ברמה כיתתית תידרש הסכמה של 70% לפחות מהורי תלמידי הכיתה.

 

3.3  למען הסר ספק, על חריגה מהוראות סעיף זה יחולו ההוראות בעניין פיקוח ואכיפה בסעיף 3.11-18 בחוזר הוראות הקבע עו/12(א), "גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי".

 


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1(א), כ"ח באב תשע"ו, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  23/02/2019