education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשסח) 3.7-3  נוהל ביקורי ניחומים למשפחתו של תלמיד שנהרג במסגרת פעילות של מערכת החינוך או בנסיבות אחרות
 

1.  רקע

בעקבות פניות ובקשות של משפחות שאיבדו את יקיריהן ולא זכו לתשומת לב ולביקורים הראויים, וכן בעקבות המלצות שעלו מדוחות סיכום של ועדות בדיקה, החליט המשרד לקבוע נוהל לביקורי ניחומים במקרה של אסון שבו נהרג תלמיד במערכת החינוך. נוהל זה יוכנס לחוזר הוראות הקבע המעודכן בנושא בטיחות.


2.  במקרה של תלמיד שנהרג או נפטר במסגרת פעילות של מערכת החינוך מומלץ
     לנהוג כדלקמן:

2.1 בהלוויה ישתתפו מנהל המחוז או נציגו, מנהל בית הספר, מחנך, תלמידים בהתאם לגילם, ובמידת האפשר יועץ בית הספר.
2.2 במהלך השבעה יבקרו ביקור ניחומים המפקח, מנהל בית הספר ותלמידים (במידת האפשר).
2.3 באזכרה של השלושים ישתתפו מנהל בית הספר או המחנך ותלמידים (במידת האפשר).


3.  במקרה של תלמיד שנהרג או נפטר שלא במסגרת מערכת החינוך אלא
     בנסיבות אחרות מומלץ לנהוג כדלקמן:

3.1 בהלוויה ישתתפו מנהל בית הספר, המחנך ותלמידים בהתאם לגילם.
3.2 במהלך השבעה יבקרו ביקורי ניחומים מנהל בית הספר ותלמידים (במידת האפשר).
3.3 באזכרה של השלושים ישתתפו מנהל בית הספר או המחנך ותלמידים (במידת האפשר).


4.  המבקרים - נציגי המטה, המחוז ובית הספר - יקבלו פירוט מדויק ככל האפשר
     על האירוע וכן פרטים על המשפחה בטרם השתתפותם בהלוויה או בניחום
     האבלים. מומלץ להגיש בעת הביקור מכתב תנחומים עם לוגו של המוסד, המחוז
     או המטה.5.  במסגרת הביקורים ישוחחו המבקרים עם ההורים ויבדקו אתם אם הם
     זקוקים לסיוע של רשויות הרווחה ולסיוע פסיכולוגי (של היועץ החינוכי).


בשאלות אפשר לפנות אל הממונה על הבטיחות במשרד, מר רותם זהבי,
טל' 02-5603001.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014