education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשסח) 7–3.7  חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס"ח–2007
 

חוזר זה מבוטל. כדי להגיע לחוזר התקף לחץ כאן.

בתאריך ט"ז בטבת התשס"ח, 25 בדצמבר 2007, התקבלה בכנסת הצעת חוק על איסור פעילות מסחרית במוסדות החינוך, וזו לשונה:

"חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס"ח–2007

הגדרות

1.    בחוק זה –

'מוסד חינוך': מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949 וכן בית ספר או גן ילדים שבו מתחנכים תלמידים באופן שיטתי, שניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי או חינוך מיוחד, ושחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969;

'מפרסם': מי שמטעמו נעשית הפרסומת, מי שמביא את דבר הפרסומת לפרסום וגורם בכך לפרסומה, מי שמפיץ פרסומת או מי שמחליט בפועל על הפרסום;

'עוסק': מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן;

'פרסומת': לרבות פרסום שממומן או שנתמך בידי גורם מסחרי הקשור לנושא הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או כל טובת הנאה אחרת או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור;

'השר': שר החינוך.

פעולות אסורות

2.    מנהל מוסד חינוך לא יאפשר ביצוע של פעולות אלה מטעם עוסק או מפרסם בשטח מוסד החינוך:

       (1)    כניסה לשם פרסום, שיווק, קידום מכירות או הצגת מוצר או שירות מסחרי לכל מטרה שהיא, בשעות שבהן מתקיימת פעילות מוסד החינוך;

       (2)    הצגת פרסומות בכל דרך;

       (3)    חלוקת חומר פרסומי או מתנות, עריכת הגרלות או החתמת תלמידים על מסמכים, בשעות שבהן מתקיימת פעילות מוסד החינוך;

       (4)    שימוש בעזרי לימוד לשם פרסום או קידום מכירות;

       (5)    קבלת פרטים מזהים מתלמידים, שלהם או של בני משפחתם.

איסור מסירה של פרטים

3.    מי שהגיעו אליו, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו במוסד חינוך, פרטי מידע על תלמידים או על בני משפחתם, לא ימסרם לעוסק או למפרסם; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת סודיות לפי כל דין.

אישור מיוחד

4.    על אף האמור בסעיף 2, רשאי המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהוא הסמיכו לכך, לפי פנייה של מנהל מוסד חינוך או של אדם אחר, לתת אישור מיוחד, מטעמים שיירשמו, לביצוע פעולה מהפעולות המנויות באותו סעיף; אישור כאמור יכול שיהא לעניין מסוים או באופן כללי לסוגי עניינים לתקופה שתיקבע.

שמירת דינים

5.    הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

דיווח לכנסת

6.    המנהל הכללי של משרד החינוך ימסור לוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, מדי שנה, לא יאוחר מיום א' בכסלו, דין וחשבון על אישורים שניתנו לפי הוראות סעיף 4, בשנה שקדמה למועד הדיווח.

ביצוע ותקנות

7.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין דרכי הפיקוח על קיום הוראותיו.

תחילה

8.    תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו. "

החוק מטיל על מנהל המוסד החינוכי את מלוא האחריות לאיסור פעילות מסחרית במוסד החינוכי, אלא אם כן הוא קיבל אישור לכך מהוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית. מנהלי מוסדות החינוך מחויבים לפעול בהתאם לחוק ולהוראות בחוזר הוראות הקבע סו/8(א), סעיף 53–3.7, "הנחיות בנושא של אישור השילוב של פרסומת מסחרית".

 

 

חוזר זה בוטל


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, יו"ר הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית, טל' 02-5603220 ו-02-5603451.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/8(א), כ"ה באדר ב' התשס"ח, 01 באפריל 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014