education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשסט) 6–3.7  מלגות למימון פער העלות של יציאת תלמידים משולבים לפעילות חוץ-בית-ספרית – הוראת שעה
 

העיקרון המנחה את המימון של פעילות חוץ-בית-ספרית כגון טיולים, סיורים, יציאה למוזיאון וכו' הוא גבייה במסגרת תשלומי ההורים.

בשל עלותם הגבוהה של אוטובוסים מונגשים תקנית, הנובעת בין היתר מזמינותם הנמוכה, הוחלט כי משרד החינוך יוכל לעזור לבתי הספר בהפחתת עלות היציאה לפעילות חוץ-בית-ספרית באמצעות מלגה שתכסה את פערי המחיר כדי לסייע ככל האפשר לתלמידים המשולבים.

בית ספר שיש בו תלמידים משולבים הזקוקים להסעה באוטובוס נגיש כדי שיוכלו לצאת עם כל בני כיתתם לפעילות יוכל לפנות בבקשה לקבל מלגה לכיסוי הפער בין עלות אוטובוס רגיל לעלות אוטובוס מונגש.

מובהר בזאת כי עלות היציאה לפעילות באוטובוס מונגש לכל ילד המשתתף בפעילות, בין אם הוא ילד רגיל או בעל מוגבלות, תהיה זהה, ובכל מקרה לא תעלה על עלות היציאה לפעילות באוטובוס רגיל.

הוראת שעה זו תבוטל עם כניסתן לתוקף של תקנות שתחייבנה חברות תחבורה להנגיש נפח מסוים מצי הרכב שלהן ולהביא להשוואת העלות של שכירת רכב רגיל ורכב נגיש.

 


 

בקשות למלגה יש להפנות אל מר דוד פלבר, מערך הסיוע במלגות,
משרד החינוך, ירושלים 91911.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/5, ה' בטבת התשס"ט, 01 בינואר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014