education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשסט) 7–3.7  תשלומים עבור תלמידי חוץ, התשס"ט – תיקון טעות בסעיף 3–3.7 בחוזר "הודעות ומידע" סט/3
 

בסעיף קטן 2 של סעיף 3–3.7 בחוזר "הודעות ומידע" סט/3 נפלה טעות בטבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד, ב"רמה הבסיסית", בקטגוריה II(א): התעריף בגין חוק החינוך המיוחד הוא 5,276 ש"ח לתלמיד, והתעריף במסגרות שמתקיים בהן גם חוק שבוע לימודים בן 41 שעות הוא 5,705 ש"ח לתלמיד. טבלה זו חוזרת בנספח א,  וגם שם נפלה אותה טעות. להלן הטבלה המתוקנת:

טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד – שנת הלימודים התשס"ט

 

א.       הרמה הבסיסית

הקטגוריות התעריף בגין חוק
החינוך המיוחד
התעריף במסגרות
שמתקיים בהן גם
חוק שבוע לימודים בן
41 שעות
קטגוריה I: בכיתות מיוחדות של החינוך הרגיל, לבעלי משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב, חשד לפיגור קל, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות A.D(H).D.; ללקויי למידה ר"ב A.D.(H).D.; למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה; ללקויי חושים, ובכלל זה תלמידים בחטיבה העליונה המתוקצבים באמצעות מסלול 07 ומסלול 07 משופר

4,282 ש"ח לתלמיד*

4,727 ש"ח לתלמיד*

קטגוריה II(א): בבתי"ס ובגני ילדים של החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות A.D.(H).D.; ללקויי למידה ר"ב/A.D.(H).D.; למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)

5,276 ש"ח לתלמיד*

5,705 ש"ח לתלמיד*

קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של החינוך המיוחד, לתלמידים לקויי חושים 6,579 ש"ח לתלמיד 6,579 ש"ח לתלמיד
קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות, למשותקי מוחין ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור קשה/עמוק/סיעודי (למעט בעלי הפרעות נפשיות קשות ואוטיסטים/P.D.D.) 9,137 ש"ח לתלמיד 9,137 ש"ח לתלמיד
קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות, לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות ואוטיסטים/P.D.D. 8,020ש"ח לתלמיד 8,020 ש"ח לתלמיד

 

לתשומת לב: בגרסה הממוחשבת של החוזר הטעות תוקנה.

____________

* התעריף כולל מימון של הסייעות בהקצאה אוטומטית במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/5, ה' בטבת התשס"ט, 01 בינואר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014