education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשעא) 3.7-1  איסור השילוב של פרסומת מסחרית במוסדות חינוך
 

1.    סעיף 57–3.7 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "האיסור הכללי לשלב פרסומת מסחרית במוסדות  החינוך והתנאים לקבלת היתר במקרים מסוימים", מפרט את ההנחיות בנושא של איסור שילוב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך. ההנחיות כוללות איסור על כל פרסומת, בכל אמצעי, לרבות הכנסת פרסומות לתאי אחסון (לוקרים) המוצבים בבתי הספר על ידי ספקים שונים.

2.    על מנהל המוסד החינוכי ליידע את הצוות ואת התלמידים על האיסור שחל על פרסום של חברה מסחרית בין כותלי בית הספר ולהזמין אותם לדווח על כל חריגה מהוראה זו. כמו כן על מנהל המוסד החינוכי להבהיר לספקים השונים שהמוסד החינוכי מנהל אתם קשרים עסקיים כי חל איסור על פרסום מסחרי בדרך גלויה או סמויה במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו ובעשותם כך הם עוברים עברה על פי התקנות  להגנת הצרכן פרסומת ודרכי שיווק מכוונות לקטינים, התשנ"א, 1991.


 

בכל שאלה  אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, יו"ר הוועדה לאיסור שילוב פרסומת מסחרית, טל' 02-5603220 ו-02-5603451,
דוא"ל
iritli@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כ"ב באלול התש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014