education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשעא) 3.7-3  "תשלומים עבור תלמידי חוץ" – שנת הלימודים התשע"א
 

1.         שינוי הוראות הקבע

1.1  במהלך שנת הלימודים התשס"ו בוצעה בדיקה של התעריפים והמרכיבים של התשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד; בעקבות הבדיקה שונו הוראות הקבע שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סג/4(א), סעיף 3.7-28, ובחוזר הוראות הקבע סד/6(א), סעיף 3.7-44. במהלך שנת הלימודים התשע"א תיערך בדיקה מחודשת של התעריפים והמרכיבים של התשלום, ותוצאותיה ייבחנו על ידי ועדת ההיגוי בנושא תלמידי חוץ.  

1.2        להלן עיקרי השינויים:

א.   רשות/בעלות קולטת תוכל לפנות למשרד החינוך לצורך ביצוע קיזוז עבור "תלמיד חוץ בחינוך המיוחד" בכל שנת לימודים החל מתום שנת הלימודים, 1 ביולי, ולא יאוחר מסוף חודש דצמבר בשנת הלימודים שלאחריה.

ב.    תעריף הרמה הבסיסית כולל השלמת 30% מעלות הסייעת הכיתתית בכיתה לחינוך  מיוחד, על בסיס ההקצאה האוטומטית. 

ג.    אפשר לדרוש גם החזר בגין 30% מעלות סייעת תגבור מוסדית שהם חלקה של הרשות  המקומית במימון משרת הסייעת במוסד החינוכי.

ד.   1)    אפשר לדרוש החזר כספי בגין תפעולם של מגמות/תחומי הלימוד שלהלן, בתנאי שמספר שעות הלימוד בכל מגמה/תחום לא יפחת מ-5 ש"ש: תיירות, ספרות, אופנה והנדסת טקסטיל, מדעי התזונה, אמנות הבישול והאפייה, מדעי הים, סיוע לימודי באמצעות בעלי-חיים, חממה טיפולית, נגרות, צילום, מכונאות רכב ואמנות שימושית.

2)    מספר שעות ההוראה המוקדשות למגמה או לתחום מקצועי לא יעלה על 30% מתקן שעות ההוראה הנלמדות בכיתה.

3)    שעות המגמה/התחום יתבססו על מערכת השעות הכיתתית, בתנאי שהתלמיד למד במגמה זו או בתחום זה.

ה.   אפשר לדרוש תשלום בגין תפעול שוטף של ברכת שחייה טיפולית הנמצאת בתחומי המוסד החינוכי  אך ורק אם היא מקוּרה והפעילות בה מתרחשת לאורך כל שנת הלימודים, כחלק מתכנית הלימודים הכיתתית והאישית של התלמיד כפי שהיא מדווחת במערכת השעות של הכיתה.

       ברכות השחייה הטיפוליות מחולקות לשתי רמות, על פי גודלן:

–       רמה א': ברכה קטנה עד בינונית

–       רמה ב': ברכה גדולה עד גדולה מאוד.

 

2.         פירוט התעריפים

2.1            תעריפי החיוב בחינוך הרגיל

       התעריפים מבוססים על שיעורי תשלום שנקבעו בתקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים  ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס"ה–2005:

                 –       לגני ילדים (חובה) ולחינוך היסודי:  643 ש"ח לתלמיד לשנה

                 –       לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה: 721 ש"ח לתלמיד לשנה.

2.2            תעריפי החיוב בחינוך המיוחד

      להלן נפרט את תעריפי התשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"א. התעריפים שיפורטו היו בתוקף עד ז' בתשרי התשע"א (15.9.10). ממועד זה הסכומים צמודים להתייקרויות במשק לפי מדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום. הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה מדד חודש מאי 2010 שהתפרסם ב-ג' בתמוז התש"ע  (15.6.10).

 

טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד – שנת הלימודים התשע"א

א.   הרמה הבסיסית

הקטגוריות

התעריף בגין חוק החינוך המיוחד

התעריף במסגרות שמתקיים בהן גם חוק שבוע לימודים בן 41 שעות **

טופס תשלומים

קטגוריה I: בכיתות מיוחדות של החינוך הרגיל, לבעלי משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב, חשד לפיגור קל, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/; A.D(H).D. ללקויי למידה ר"ב/ A.D.(H).D. ; למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה; ללקויי חושים, ובכלל זה תלמידים בחטיבה העליונה המתוקצבים באמצעות מסלול 07 ומסלול 07 משופר

4,348 ש"ח לתלמיד*

4,799 ש"ח לתלמיד *

 

 

ראה בנספח 1

קטגוריה II(א): בבתי"ס של החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/ A.D.(H).D.; ללקויי למידה ר"ב/A.D.(H).D.; למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)

5,802 ש"ח לתלמיד *

6,382 ש"ח לתלמיד *

 

 

ראה בנספח 2

 

בגני ילדים של החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות / A.D.(H).D.; ללקויי למידה ר"ב /A.D.(H).D. ; למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה

3,126 ש"ח  לתלמיד

3,438 ש"ח לתלמיד

באשכולות גנים

3,513 ש"ח לתלמיד

3,863 ש"ח לתלמיד

קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של החינוך המיוחד ובכיתות החינוך המיוחד, לתלמידים לקויי חושים

6,603 ש"ח לתלמיד

6,603 ש"ח לתלמיד

ראה בנספח 3

קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות החינוך המיוחד, למשותקי מוחין ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור קשה/עמוק/סיעודי

9,154 ש"ח לתלמיד

9,154 ש"ח לתלמיד

ראה בנספח 4

קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות החינוך המיוחד, לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות; אוטיסטים/P.D.D.

8,044 ש"ח לתלמיד

8044 ש"ח לתלמיד

ראה בנספח 5

____________

*   התעריף כולל מימון של הסייעות בהקצאה אוטומטית במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.

 **  אפשר לגבות  תעריף בגין חוק שבוע לימודים בן 41 שעות רק אם קיים אישור לכך בתקן השעות של המוסד.

 

ב.    פסיכולוג

קטגוריה I

קטגוריה II(א)

קטגוריה II(ב)

קטגוריה III(א)

קטגוריה III(ב)

246 ש"ח לתלמיד

246 ש"ח לתלמיד

246 ש"ח לתלמיד

246 ש"ח לתלמיד

246 ש"ח לתלמיד

הערה: בעלות על מוסד חינוכי במעמד מוכר שאינו רשמי רשאית לסמן את רכיב הפסיכולוג רק אם השירות סופק למוסד על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי העירוני. את התשלום שגבתה הבעלות מהרשויות המקומיות השולחות עליה להעביר לרשות המקומית שסיפקה את השירות. יובהר כי בעלות על מוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי אינה רשאית לדרוש תשלום בגין רכיב פסיכולוג אם היא העסיקה את הפסיכולוג מטעמה.

 

ג.    סייעת תגבור מוסדית

קטגוריה I

קטגוריה II(א)

קטגוריה II(ב)

קטגוריה III(א)

קטגוריה III(ב)

מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית , עד תקרה של 41 ש"ש לכיתה, כפול 30 ש"ח לתלמיד, למעט תלמידים במסלול 07 הלומדים בכיתה הרגילה

מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 464 ש"ש למוסד, כפול 6 ש"ח לתלמיד

מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 361 ש"ש למוסד, כפול 12 ש"ח לתלמיד

מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 464 ש"ש למוסד, כפול 9 ש"ח לתלמיד

מס' השעות שבהן נוכחת סייעת  תגבור מוסדית, עד תקרה של 464 ש"ש למוסד כפול 13 ש"ח לתלמיד

____________

הערה: החישוב למשרת סייעת בוצע לפי 43 שעות בשבוע.

 

ד.    שמירה

קטגוריה I

קטגוריה II(א)

קטגוריה II(ב)

קטגוריה III(א)

קטגוריה III(ב)

64  ש"ח לתלמיד

239  ש"ח לתלמיד

462 ש"ח לתלמיד

334 ש"ח לתלמיד

761 ש"ח לתלמיד

הערה: ההחלטה על נחיצות השמירה ועל היקפה נקבעת על ידי המשרד לביטחון פנים בתיאום עם הרשות המקומית שהמוסד החינוכי פועל בה, ובכלל זה מוסד במעמד מוכר שאינו רשמי. לפיכך בעלות על מוסד חינוכי במעמד מוכר שאינו רשמי רשאית לסמן את רכיב השמירה רק אם השירות מתבצע על ידי הרשות המקומית. את התשלום שגבתה הבעלות מהרשויות המקומיות השולחות עליה להעביר לרשות המקומית שסיפקה את השירות. יובהר כי בעלות על מוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי אינה רשאית לדרוש תשלום בגין רכיב שמירה  אם היא העסיקה את השומר  מטעמה.

 

ה.   תוספות מיוחדות עבור תפעול מגמות לימוד

 

קטגוריה I

קטגוריה II(א)

קטגוריה II(ב)

קטגוריה III(א)

קטגוריה III(ב)

1. קבוצה א':

ספרות ותיירות

 

 

 

 

 

רמה בסיסית
(10-5 ש"ש לכיתה)

 

120 ש"ח לתלמיד

232 ש"ח לתלמיד

168 ש"ח לתלמיד

256 ש"ח לתלמיד

רמה בינונית
(14-11 ש"ש לכיתה)

 

188 ש"ח לתלמיד

363 ש"ח לתלמיד

263 ש"ח לתלמיד

401 ש"ח לתלמיד

רמה מתוגברת
(15 ש"ש לפחות לכיתה)

 

362 ש"ח לתלמיד

698 ש"ח לתלמיד

505 ש"ח לתלמיד

771 ש"ח לתלמיד

2. קבוצה ב':

אופנה והנדסת טקסטיל, מדעי התזונה, אמנות הבישול והאפייה, מדעי הים, סיוע לימודי באמצעות בעלי חיים,  חממה טיפולית, נגרות

 

 

 

 

 

רמה בסיסית
(10-5 ש"ש לכיתה)

 

163 ש"ח לתלמיד

314 ש"ח לתלמיד

227 ש"ח לתלמיד

347 ש"ח לתלמיד

רמה בינונית
(14-11 ש"ש לכיתה)

 

265 ש"ח לתלמיד

512 ש"ח לתלמיד

321 ש"ח לתלמיד

566 ש"ח לתלמיד

רמה מתוגברת
(15 ש"ש לפחות לכיתה)

 

441 ש"ח לתלמיד

850 ש"ח לתלמיד

616 ש"ח לתלמיד

940 ש"ח לתלמיד

 

קטגוריה I

קטגוריה II(א)

קטגוריה II(ב)

קטגוריה III(א)

קטגוריה III(ב)

3. קבוצה ג':

מערכות צילום, מכונאות רכב, אמנות שימושית

 

 

 

 

 

רמה בסיסית
(10-5 ש"ש לכיתה)

 

228 ש"ח לתלמיד

439 ש"ח לתלמיד

318 ש"ח לתלמיד

485 ש"ח לתלמיד

רמה בינונית
(14-11 ש"ש לכיתה)

 

361 ש"ח לתלמיד

696 ש"ח לתלמיד

504 ש"ח לתלמיד

761 ש"ח לתלמיד

רמה מתוגברת
(15 ש"ש לפחות לכיתה)

 

577 ש"ח לתלמיד

1,113 ש"ח לתלמיד

808 ש"ח לתלמיד

1,231 ש"ח לתלמיד

4(א). תוספת למוסד בגין העסקת ספרן ברייל*

0.5 משרה למוסד– 850 ש"ח לתלמיד;

 0.75 משרה למוסד – 1,276 ש"ח לתלמיד

4(ב). תוספת למוסד בגין העסקת מתורגמן לשפת הסימנים לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה**

0.5 משרה לבי"ס יסודי – 1,864 ש"ח לתלמיד

0.5 משרה למוסד – 1,637 ש"ח לתלמיד

משרה לבי"ס על- יסודי – 3,639  ש"ח לתלמיד

5. תל"ן הממומנת ע"י הרשות המקומית/
הבעלות ***

לא יותר מ-5 ש"ש לכיתה לפי 514  ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

לא יותר מ-6 ש"ש לכיתה לפי 771 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

לא יותר מ-6 ש"ש לכיתה לפי 578 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

לא יותר מ-8 ש"ש לכיתה לפי 771 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד
 
 

______________________

*      העסקת ספרן ברייל טעונה אישור של הפיקוח על לקויי ראייה שדוגמתו מובאת בנספח 8 להלן.

**    העסקת מתורגמן לשפת הסימנים טעונה אישור של הפיקוח על לקויי שמיעה שדוגמתו מובאת בנספח 9 להלן.

***  התל"ן מחויבת באישור בכתב מהמפקח  על המוסד החינוכי וממנהל המחוז.

 

ו.     ברכת שחייה מקורה טיפולית בתחומי המוסד החינוכי

גודל הברכה

קטגוריה I

קטגוריה II(א)

קטגוריה II(ב)

קטגוריה III(א)

קטגוריה III(ב)

קטנה עד בינונית

1,763 ש"ח לתלמיד

3,401 ש"ח לתלמיד

2,463 ש"ח לתלמיד

3,759 ש"ח לתלמיד

גדולה עד גדולה מאוד

 

2,065 ש"ח לתלמיד

3,982 ש"ח לתלמיד

2,884 ש"ח לתלמיד

4,401 ש"ח לתלמיד

 
 

1.    בקשות לקיזוז תשלומים עבור "תלמידי חוץ" לשנת הלימודים התשע"א יש  להעביר בצורה מרוכזת פעם אחת, אך ורק באמצעות הדואר, מתאריך    כ"ט בסיוון התשע"א, 1.7.2011, עד לתאריך ד' בטבת התשע"ב, 30.12.2011.

על הבקשה לקיזוז לכלול את המסמכים האלה:

א.    מכתב רשמי על גבי נייר לוגו של הרשות/הבעלות, ובו מתבקש קיזוז באמצעות משרד החינוך בגין החובות של הרשויות השולחות עבור תלמידי החוץ בחינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"א (יש לפרט את שמות הרשויות החייבות ואת סכומי החוב), וכן כתובת הדוא"ל של איש הקשר

ב.    העתק של דרישת התשלום כפי שנשלחה לרשות השולחת על ידי הרשות הקולטת

ג.    טופס ריכוז התשלומים לשנת הלימודים התשע"א לכל רשות (נספח 10 להלן)

ד.    העתק של טופס אישור נתוני התלמיד בחינוך המיוחד לגביית תשלומי החוץ לשנת הלימודים התשע"א, בחתימת המפקח על החינוך המיוחד (נספחים 5-1 להלן).

הכתובת למשלוח הבקשות לקיזוז: הגב' הדר לוי, מנהלת ענף תלמידי חוץ, המינהל הפדגוגי משרד החינוך, ירושלים 91911,

טל' 02-5604023, דוא"ל hadarle@education.gov.il

2.   לבירורים נוספים בעניין תשלומים עבור תלמידי חוץ אפשר לפנות אל מטה המינהל הפדגוגי בטל' 02-5604028 או באמצעות הדואר, לכתובת זו: המינהל הפדגוגי, תחום תלמידי חוץ, משרד החינוך, ירושלים 91911.

 

 

3.   נספחים

נספח 1 טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"א בקטגוריה I   

נספח 2 טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"א בקטגוריה II (א)     
נספח 3 טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"א בקטגוריהII (א)
נספח 4 טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"א קטגוריהIII (א)
נספח 5 טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"א קטגוריהIII (ב)
נספח 6

טופס אישור מוסדי עבור תלמידים בבתי"ס באשפוז פסיכיאטרי

נספח 7 טופס אישור נתונים לגביית תשלום לתלמיד חוץ במסגרת  אשפוז פסיכיאטרי, שנת הלימודים התשע"א
נספח 8

טופס אישור מוסדי להעסקת ספרן ברייל לשנת הלימודים  התשע"א

נספח 9

טופס אישור מוסדי להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים לשנת הלימודים התשע"א

נספח 10 טופס ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך המיוחד – שנת הלימודים התשע"א
 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/6, כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014