education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשעב) 3.7-2  סמסטר קיץ בחינוך העל-יסודי בשנה"ל התשע"ב
 

התכנית "המחצית השלישית – סמסטר קיץ" תופעל בקיץ התשע"ב.

התכנית מיועדת לתלמידים בוגרי כיתות י'-י"ב בשנת הלימודים התשע"ב הלומדים במערכת האינטרנית, שקיבלו ציון סופי שלילי באחד השאלונים בבחינות הבגרות או שהציון הבית ספרי שלהם בשאלון שלילי, ומבקשים ללמוד בחופשת הקיץ ולהיבחן בבחינת בגרות במועד מיוחד לתכנית.

מידע מפורט על התכנית יתפרסם באתר של האגף לחינוך על-יסודי ב"אוח" ויתעדכן מעת לעת. יש לעקוב במהלך החודשים הקרובים אחר עדכונים באתר.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל האגף לחינוך העל-יסודי,  טל' 02-5603252/3.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/6, ח' בשבט התשע"ב, 01 בפברואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014