education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשעה) 3.7-1  תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל בשנה"ל התשע"ה
 

1.      כללי

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה – בין בחינוך הרגיל ובין בחינוך המיוחד – תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן תאגיד המפעיל בית ספר ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט-1969, הקולט תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאים לגבות מהרשות המקומית השולחת, שאליה שייך התלמיד, "תשלום עבור תלמידי חוץ". התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריותן המשפטית של הרשויות המקומיות השולחות על תלמידים הגרים בתחומן על-פי המשתמע מסעיף 7(א) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, וכן מסעיפים 4(ב) ו-4(ג) לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988.

ההתחשבנות עבור תלמיד חוץ היא בין הרשות הקולטת לבין הרשות השולחת, ואין לערב את ההורים בצורה כלשהי או לדרוש מהם תשלום, מלא או חלקי, עבור התעריף הבסיסי או עבור פעילות נוספת, למעט במקרים שבהם ההורים בחרו מיזמתם במוסד אחר מזה שהוצע לילדיהם על ידי הרשות המקומית. רק במקרה זה אפשר לדרוש את התשלום מההורים.

עקרונות החיוב של התשלום עבור תלמידי החוץ, נוהל השיבוץ, נוהל התשלום ואמצעי האכיפה מפורסמים בסעיף 3.7-75 בחוזר "הוראות הקבע" עג/7(א), "תשלום עבור תלמידי חוץ", המצוי באתר בכתובת זו:

/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2013-7a-3-7-75.htm.

בהודעה זאת מפורטים תעריפי החיוב בחינוך הרגיל וכללי חיוב עבור שעות לימוד נוספות ושירותים נוספים התקפים לשנת הלימודים התשע"ה.

 

2.      תעריפי החיוב בחינוך הרגיל  

משרד החינוך בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, קבע תעריפים לתשלום עבור תלמיד חוץ בחינוך הרגיל. התעריפים מבוססים על שיעורי תשלום שנקבעו בתקנות לימוד חובה התשע"ד-2014 (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת). תעריפים אלו מפורסמים אחת לשנה, לאחר תחילת שנת הלימודים, בהודעה בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ" בחוזר מנכ"ל.

התעריפים לשנת הלימודים התשע"ה הם כדלקמן:

  • לתלמיד בגן ילדים (חובה) ובבית ספר יסודי: 662 ש"ח
  • לתלמיד בחטיבת הביניים: 845 ש"ח               
  • לתלמיד בחטיבה העליונה: 849 ש"ח.  

אין להצמיד סכומים אלו לריבית, למע"מ או למדד.

 

3.      תשלום עבור שעות לימוד נוספות ושירותים נוספים

הרשות השולחת והרשות הקולטת רשאיות לקבוע בהסכם, שהרשות השולחת תשתתף בתשלומים נוספים על אלו שקבועים בתקנות ובחוזר המנכ"ל, וזאת בשל תוספת של שעות לימוד בנוסף לשעות התקן שמוקצות למוסד על ידי משרד החינוך, וכן בשל שירותים נוספים שניתנים על ידי הרשות הקולטת (פעילות נוספת), ובלבד שתלמיד מהרשות השולחת לא ייפגע בשל מחלוקות על תשלום עבור פעילות נוספת בין הרשות הקולטת לרשות השולחת וכן שלא יידרשו תשלומים בשל פעילות נוספת מהתלמיד או מהוריו.

תוספת שעות במימון הרשות הקולטת אינה מיועדת לפיצול כיתות האם במוסד החינוכי אלא להארכת יום הלימודים, או לחלופין למימון לימודים בקבוצות קטנות בחלק מן השיעורים.

הוראה זו אינה חלה על גני הילדים.


 

לפרטים אפשר לפנות אל  הגב' הדר לוי, מנהלת ענף תשלומי חוץ, אגף יישומי חוק ומדיניות, טל' 02-5604023, דוא"ל hadarle@education.gov.il


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/2, י"ג בתשרי התשע"ה, 07 באוקטובר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/10/2014