education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשעה) 3.7-2  "תשלום עבור תלמידי חוץ" בשנת הלימודים התשע"ה
 

1.      כללי

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה – בין בחינוך הרגיל ובין בחינוך המיוחד – תלמידים מרשות מקומית אחרת, וכן תאגיד המפעיל בית ספר ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט-1969 (להלן "בעלות") הקולט תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאים לגבות מהרשות המקומית השולחת, שאליה שייך התלמיד, "תשלום עבור תלמידי חוץ". התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.

התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריותן המשפטית של הרשויות המקומיות השולחות על תלמידים הגרים בתחומן על-פי המשתמע מסעיף 7א לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, וכן מסעיפים 4 (ב) ו-4 (ג) לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988.

בהודעה זו מפורטים תעריפי התשלום התקפים לשנת הלימודים התשע"ה.

 

2.      תעריפי החיוב בחינוך הרגיל  

תעריפי החיוב בחינוך הרגיל פורסמו בסעיף 3.7-1 בחוזר הודעות עה/2, "תשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל בשנה"ל התשע"ה".

 

3.      תעריפי החיוב בחינוך המיוחד 

משרד החינוך, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי, הקים ועדת היגוי שחברים בה נציגי המרכז לשלטון מקומי, נציגי משרד החינוך ונציגי רשויות מקומיות ואזוריות. הוועדה קבעה, בהתבסס על בדיקה של רואה חשבון חיצוני, סולם תעריפים דיפרנציאלי לתשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך המיוחד על פי אפיון החריגות הכיתתי. גובה התשלום נקבע על פי הסוג והרמה של שירותי החינוך הניתנים במוסדות החינוך אשר נבדקו והוכרו מראש על ידי המשרד, ולא על פי עלותם של השירותים בפועל כפי שהם ממומנים על ידי הרשות או הבעלות הקולטת.

להלן פירוט תעריפי החיוב עבור תלמידי החוץ בחינוך המיוחד בשנת הלימודים  התשע"ה. תעריפים אלו הינם סכומי החיוב הנומינאליים. את חוב הרשות השולחת אפשר להצמיד  למדד המחירים לצרכן הידוע ביום  התשלום. הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה מדד חודש מאי 2014 שהתפרסם בתאריך י"ז בסיוון  התשע"ד, 15.6.2014, העומד על 102.000 נקודות.

 

טבלת תעריפי החיוב עבור תלמיד בחינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"ה

א.      הרמה הבסיסית

הקטגוריות

התעריף בגין חוק החינוך המיוחד

התעריף במסגרות שמתקיים בהן גם חוק שבוע לימודים בן 41 שעות **

טופס אישור נתוני התלמיד

קטגוריה I: בכיתות מיוחדות של החינוך הרגיל, לבעלי משכל גבולי ר"ב,  פיגור קל ר"ב, חשד לפיגור קל, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D.; ללקויי למידה ר"ב/ A.D.(H).D.; למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה; ללקויי חושים, ובכלל זה תלמידים בחטיבה העליונה המתוקצבים באמצעות מסלול 07 ו-07 משופר

 

4,598 ש"ח לתלמיד *

 

5,061 ש"ח לתלמיד *

 

  ראה נספח 1 באתר חוזרי מנכ"ל

קטגוריה II(א): בבתי"ס של החינוך המיוחד, לבעלי  משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב, חשד לפיגור קל, הפרעות  התנהגותיות/ הפרעות  רגשיות קשות/ A.D.(H).D.; ללקויי למידה ר"ב/ A.D.(H).D.; למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)

 

6,171 ש"ח לתלמיד *

 

6,750 ש"ח לתלמיד *

 

 

 ראה נספח 2 באתר חוזרי מנכ"ל

בגני ילדים של החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות קשות/ A.D.(H).D.; ללקויי למידה ר"ב/ A.D.(H).D.; למעוכבי התפתחות, למעוכבי שפה

 

3,376 ש"ח לתלמיד

 

4,187 ש"ח לתלמיד

 


באשכולות גנים

 

3,794 ש"ח לתלמיד

 

4,705 ש"ח לתלמיד

קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של החינוך המיוחד, תלמידים לקויי חושים

 

6,691 ש"ח לתלמיד

 

6,691 ש"ח לתלמיד

ראה נספח 3 באתר חוזרי מנכ"ל

קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות, למשותקי מוחין ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור קשה/עמוק/סיעודי

 

9,219 ש"ח לתלמיד

 

9,219 ש"ח לתלמיד

ראה נספח 4 באתר חוזרי מנכ"ל

קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד ובכיתות מיוחדות, לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות ואוטיסטים/ P.D.D.

 

8,131 ש"ח לתלמיד

 

8,131 ש"ח לתלמיד

ראה נספח 5 באתר חוזרי מנכ"ל

_________

*    התעריף כולל מימון של הסייעת הכיתתית בהקצאה אוטומטית במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.

**  אפשר לגבות תעריף בגין חוק שבוע לימודים בן 41 שעות רק אם קיים אישור לכך בתקן השעות של המוסד.

 

ב.    פסיכולוג

קטגוריה I

קטגוריה     II(א)

קטגוריה     II(ב)

קטגוריה    III(א)

קטגוריה    III(ב)

250 ש"ח לתלמיד

250 ש"ח לתלמיד

250 ש"ח לתלמיד

250 ש"ח לתלמיד

250 ש"ח לתלמיד

הערה: מוסדות שאינם בבעלות הרשות המקומית, ובכלל זה מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי, אינם רשאים לדרוש תשלום בגין פסיכולוג אלא אם במוסד הועסק פסיכולוג על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי העירוני. על הבעלות להעביר את התשלום שגבתה מהרשויות השולחות אל הרשות המקומית שסיפקה את השירות.

 

ג.    שמירה

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב)

קטגוריה

III(א)

קטגוריה

III(ב)

75  ש"ח לתלמיד

278  ש"ח לתלמיד

536  ש"ח לתלמיד

388  ש"ח לתלמיד

883  ש"ח   לתלמיד

הערה: ההחלטה על נחיצות השמירה ועל היקפה נקבעת על ידי המשרד לביטחון פנים בתיאום עם הרשות המקומית שהמוסד החינוכי פועל בה, ובכלל זה מוסד במעמד מוכר שאינו רשמי. מוסדות שאינם בבעלות הרשות המקומית, ובכלל זה מוסדות במעמד מוכר שאינו רשמי, אינם רשאים לדרוש תשלום עבור שמירה אלא אם השמירה מתבצעת על ידי הרשות המקומית או מי מטעמה. על הבעלות להעביר את התשלום שגבתה מהרשויות השולחות לרשות המקומית שסיפקה את השירות. 

 

ד.    סייעת תגבור מוסדית

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב)

קטגוריה

III(א)

קטגוריה

III(ב)

מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 41 ש"ש לכיתה, כפול 38 ש"ח לתלמיד (למעט תלמידים במסלול 07 הלומדים בכיתה רגילה)

מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 464 ש"ש למוסד, כפול 7 ש"ח לתלמיד  

מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 361 ש"ש למוסד, כפול 14 ש"ח לתלמיד  

מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 474 ש"ש למוסד, כפול 10 ש"ח לתלמיד  

מס' השעות שבהן נוכחת סייעת תגבור מוסדית, עד תקרה של 326 ש"ש למוסד, כפול  15 ש"ח לתלמיד  

 

ה.    תוספות מיוחדות עבור תפעול מגמות לימוד

 

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

 

קטגוריה

II(ב)

 

קטגוריה

III(א) 

קטגוריה

III(ב)

קבוצה א': ספרות/תיירות

- רמה בסיסית
(10-5 ש"ש לכיתה) 

 

 

 

123 ש"ח לתלמיד

 

237 ש"ח לתלמיד

 

171 ש"ח לתלמיד

 

261 ש"ח לתלמיד

-  רמה בינונית   (14-11 ש"ש לכיתה)

 

 

 

192 ש"ח לתלמיד

 

371 ש"ח לתלמיד

 

268 ש"ח לתלמיד

 

410 ש"ח לתלמיד

- רמה מתוגברת (20-15 ש"ש לכיתה)

 

 

 

370 ש"ח לתלמיד

 

713 ש"ח לתלמיד

 

516 ש"ח לתלמיד

 

788 ש"ח לתלמיד

קבוצה ב': אופנה והנדסת טקסטיל/ מדעי התזונה/ אמנות הבישול והאפייה/ מדעי הים/ סיוע לימודי באמצעות בעלי חיים/ חממה טיפולית/ נגרות

- רמה בסיסית
(10-5 ש"ש לכיתה)

 

 

166 ש"ח לתלמיד

 

321 ש"ח לתלמיד

 

232 ש"ח לתלמיד

 

354 ש"ח לתלמיד

-  רמה בינונית   (14-11 ש"ש לכיתה)

 

 

271 ש"ח לתלמיד

 

522 ש"ח לתלמיד

 

378 ש"ח לתלמיד

 

577 ש"ח לתלמיד

 - רמה מתוגברת 
(20-15 ש"ש לכיתה)

 

 

450 ש"ח לתלמיד

 

868 ש"ח לתלמיד

 

629 ש"ח לתלמיד

 

959 ש"ח לתלמיד

 קבוצה ג': מערכות צילום/ מכונאות רכב/ אמנות שימושית

 - רמה בסיסית    (10-5 ש"ש לכיתה)

 

 

232 ש"ח לתלמיד

 

448 ש"ח לתלמיד

 

325 ש"ח לתלמיד

 

495 ש"ח לתלמיד

 - רמה בינונית   (14-11 ש"ש לכיתה)

 

 

369 ש"ח לתלמיד

 

711 ש"ח לתלמיד

 

515 ש"ח לתלמיד

 

786 ש"ח לתלמיד

 - רמה מתוגברת (20-15 ש"ש לכיתה)

 

 

590 ש"ח לתלמיד

 

1137 ש"ח לתלמיד

 

823 ש"ח לתלמיד

 

1257 ש"ח לתלמיד

הערה: מספר שעות ההוראה המוקדשות למגמה או לתחום מקצועי לא יעלה על 30% ממכסת תקן שעות ההוראה הנלמדות בכיתה. שעות המגמה/התחום יתבססו על מערכת השעות הכיתתית, בתנאי שהתלמיד למד במגמה זו או בתחום זה.

 

ו.    ברכת שחייה מקורה טיפולית בתחומי המוסד החינוכי

גודל הברכה

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב) 

קטגוריה

III(א)  

קטגוריה

III(ב)

קטנה עד בינונית

 

1,801  ש"ח לתלמיד

3,473 ש"ח לתלמיד

2,515 ש"ח לתלמיד

3,839 ש"ח לתלמיד

גדולה עד גדולה מאוד

 

2,109 ש"ח  לתלמיד

4,067 ש"ח לתלמיד

2,945 ש"ח לתלמיד

4,495 ש"ח לתלמיד

 

ז.    תל"ן כיתתית במימון הרשות המקומית/הבעלות*

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב) 

קטגוריה

III(א)  

קטגוריה

III(ב)

 

לא יותר מ- 5 ש"ש לכיתה לפי 577 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

לא יותר מ- 5 ש"ש לכיתה לפי 918 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

לא יותר מ- 5 ש"ש לכיתה לפי 649 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

לא יותר מ- 5 ש"ש לכיתה   לפי  918 ש"ח לשעה שבועית שנתית לתלמיד

 __________

*    הפעלת תל"ן כיתתית במימון הרשות המקומית/הבעלות טעונה אישור של מפקח החינוך המיוחד של המוסד החינוכי ואישור בכתב ממנהל המחוז, ובכפיפות להנחיות הכתובות של האגף לחינוך מיוחד לשנת הלימודים התשע"ה.

ח.     משרה לספרן ברייל*

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב) 

קטגוריה III(א)  

קטגוריה

III(ב)

0.5 משרה למוסד

 

 

915 ש"ח לתלמיד

 

 

0.75 משרה למוסד

 

 

1,373 ש"ח לתלמיד

 

 

__________

*    העסקת ספרן ברייל טעונה אישור של המפקח על לקויי החושים מהאגף לחינוך מיוחד. דוגמה לאישור זה מובאת בנספח 8 באתר חוזרי מנכ"ל.

 

ט.    משרת מתורגמן לשפת הסימנים לתלמידים חירשים ולקויי שמיעה*

קטגוריה

I

קטגוריה

II(א)

קטגוריה

II(ב) 

קטגוריה III(א)  

קטגוריה

III(ב)

0.5 משרה למוסד

1,939 ש"ח לתלמיד בבית ספר יסודי

 

1,761 ש"ח לתלמיד

 

 

משרה למוסד בבי"ס על-יסודי

3,785 ש"ח לתלמיד

 

 

 

 

__________

*    העסקת מתורגמן לשפת הסימנים טעונה אישור של המפקח על לקויי החושים מהאגף לחינוך מיוחד. דוגמה לאישור זה מובאת בנספח 9 באתר חוזרי מנכ"ל.

הערה: מילוי טופסי אישור של נתוני התלמיד וכן דרישת התשלום יבוצעו על ידי הרשות/הבעלות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל הוראות הקבע "תשלום עבור תלמידי חוץ".

בקשות לקיזוז תשלומים עבור תלמידי חוץ לשנת הלימודים התשע"ה יש להעביר  במרוכז לכלל החובות, פעם אחת בשנה ובאמצעות הדואר בלבד, מתאריך י"ד  בתמוז התשע"ה, 1.7.2015, עד לתאריך י"ט בכסלו התשע"ו, 31.12.2015.

על הבקשה לקיזוז לכלול את המסמכים האלה:

·    מכתב רשמי על גבי נייר לוגו של הרשות/הבעלות, ובו מתבקש קיזוז באמצעות משרד החינוך בגין החובות של הרשויות השולחות עבור תלמידי החוץ בחינוך המיוחד בשנת הלימודים התשע"ה. יש לפרט את שמות הרשויות החייבות ואת סכומי החוב. בנוסף יש לציין את כתובת הדוא"ל של איש הקשר ברשות/בעלות המגישה את בקשת הקיזוז.

·    העתק של דרישת התשלום כפי שנשלחה לרשות השולחת על ידי הרשות/הבעלות הקולטת.

·    טופס ריכוז התשלומים לשנת הלימודים התשע"ה לכל רשות בנפרד (נספח 10 באתר חוזרי מנכ"ל). 

·    העתק של טופס אישור נתוני התלמיד בחינוך המיוחד לגביית תשלומי החוץ לשנת הלימודים התשע"ה בחתימת מנהל המוסד והמפקח על החינוך המיוחד של המוסד (נספחים 5-1 באתר חוזרי מנכ"ל).

 

נספח 1     טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"ה בקטגוריה I   

נספח 2    טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"ה בקטגוריה  II(א)              

נספח 3     טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים  התשע"ה בקטגוריה II(ב) 

נספח 4    טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"ה קטגוריה III(א)  

נספח 5   טופס אישור נתונים של תלמיד לצורך גביית תשלומי חוץ במסגרות החינוך המיוחד לשנת הלימודים התשע"ה קטגוריה III(ב)              

נספח 6     טופס אישור מוסדי עבור תלמידים בבתי"ס  באשפוז פסיכיאטרי

נספח 7    טופס אישור נתונים לגביית תשלום לתלמיד חוץ במסגרת אשפוז פסיכיאטרי שנת הלימודים התשע"ה

נספח 8     טופס אישור מוסדי להעסקת ספרן ברייל לשנת הלימודים  התשע"ה

נספח 9  טופס אישור מוסדי להעסקת מתורגמן לשפת הסימנים לשנת הלימודים התשע"ה

נספח 10   טופס ריכוז התשלומים בגין תלמידי חוץ במסגרות החינוך המיוחד –                שנת הלימודים התשע"ה

 

 

 


 

הכתובת למשלוח הבקשות לקיזוז: הגב' הדר לוי, מנהלת ענף תלמידי חוץ, המינהל הפדגוגי, האגף ליישום חוק ומדיניות במערכת החינוך, משרד החינוך, ירושלים, מיקוד 9100201. לא יטופלו בקשות קיזוז שיישלחו בדוא"ל. בשאלות אפשר לפנות אל הגב' הדר לוי, טל' 02-5604023, דוא"ל hadarle@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/5, ט"ו בטבת התשע"ה, 06 בינואר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  09/01/2015