education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

3.7-62  האיסור לחייב תלמידים להשתתף במבחני מיון לבתי ספר על-יסודיים

 

1.      מבוא

1.1     תמצית

סעיף זה מכיל את האיסור לחייב תלמידים להשתתף במבחני מיון לבתי ספר על-יסודיים.

1.2    מטרת הפרסום

א.    התוקף: החל מ-15 בדצמבר 2010

ב.    התחולה: בתי הספר העל-יסודיים בכל המגזרים

ג.     הסטטוס: החלפה

ד.    חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 235 בחוזר מט/3, "מיון תלמידים לחטיבה העליונה" – מבוטל.

1.3     התפוצה: מנהלי בתי הספר, המפקחים, היועצים ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

1.4     הגורם האחראי

          א.   שם היחידה: האגף לחינוך על-יסודי

          ב.    בעל התפקיד: מנהל האגף

          ג.    מספר הטלפון: 02-5603259/61

          ד.    כתובת הדוא"ל: yafapa@education.gov.il.

 

2.      ההנחיות

2.2     לפיכך מובהר בזאת לכל הבעלויות על מוסדות החינוך העל-יסודיים שבפיקוח המשרד כי עליהן להימנע מלהתנות קבלת תלמידים בקיום מבחני מיון מכל סוג שהוא (מבחני הדסה וכו'). אי-הקפדה על קיום הוראה זו תיחשב הפרה של הוראות משרדנו, על כל המשתמע מכך.

2.3     האמור לעיל אינו חל על מיון מועמדים לבתי ספר לאמנות בתחום האמנות הרלוונטי. כמו כן, בבתי הספר הפנימייתיים הארציים של החמ"ד יש לפעול בשנת התשע"א בלבד על-פי הנחיות מינהל החמ"ד.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/4(א), כ"ד כסלו תשע"א, 01 בדצמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014