education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

3.7-80  תכנית ההזנה ברשות המקומית

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה  

 

מבוא 

תמצית

חוזר זה מפרט את הנהלים ואת כללי ההפעלה של תכנית ההזנה ברשות המקומית, במוסדות ובגנים שחל עליהם חוק ארוחה יומית לתלמיד.

התוקף: החל מ-3 במרס 2014.

התחולה: הרשויות, מוסדות החינוך – בתי הספר והגנים שחל עליהם חוק ארוחה יומית לתלמיד.

הסטטוס: חדש.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-     סעיף 2.2-52 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), "רגישות יתר למזון בקרב ילדים" – בתוקף

-     סעיף 2.2-72 בחוזר הוראות הקבע עא/10(א), "הטמעת פעילות גופנית ותזונה מאוזנת באורח חיים פעיל ובריא במוסדות החינוך" – בתוקף

-     סעיף 2.2-75 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "התזונה ביישום אופק חדש בגני הילדים" – בתוקף

-     סעיף 2.2-82 בחוזר הוראות הקבע עג/7(א), "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" – בתוקף

-     סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים" – בתוקף

-     סעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א), "תיקון לסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א) בנושא תשלומי הורים" – בתוקף

-     סעיף 3.11-1 בחוזר הודעות עד/1, "תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ד" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות ומנהלי מוסדות החינוך.

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: היחידה לתכניות משלימות למידה

ב.    בעל התפקיד:  מנהל היחידה

ג.    מספר הטלפון:  02-5603759/61

ד.    כתובת הדוא"ל:  hodayaso@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.     רקע

2.     תפקיד הרשות המקומית

3.     זכות ההורים להזנה

4.     נוהלי עבודה בבית הספר

5.     נוהלי עבודה בגן

6.     הזנה לבעלי רגישויות למזון

7.     הזנה בזמן שביתה

8.     נספחים

נספח 1: חוק ארוחה יומית לתלמיד, תשס"ה-2005

נספח 2: מכתב למוסד שהגיש בקשה לקבלת מנות מיוחדות

נספח 3: דף מידע להורים

נספח 4: הצהרת הורים שאינם מעוניינים בהזנת ילדם

נספח 5: בקשה להפסקת אספקה של מנה מיוחדת

נספח 6: בקשת הורים לאספקת מנה צמחונית

נספח 7: אישור בקשה למנה צמחונית.


 

1.     רקע

1.1     תכנית ההזנה מיושמת מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005. החוק קובע כי התלמידים הזכאים לכך על פי החוק יקבלו ארוחה חמה אחת ביום, בהתחשב בצורכיהם ובגילם.

1.2     אוכלוסיית התלמידים הזכאים לארוחה יומית כוללת תלמידים מגני חובה שמופעל בהם יום חינוך ארוך על פי צו שהוצא מכוח חוק יוח"א (יום חינוך ארוך), מגני ילדים של שתי רשתות החינוך כאמור בחוק ארוחה יומית לתלמיד ומבתי ספר שמופעל בהם יוח"א על פי צו שהוצא מכוח חוק יוח"א. אוכלוסייה זו נקבעת על ידי שר החינוך, בהסכמת שר האוצר, מתוך התלמידים במוסדות החינוך ביישובים ובשכונות שחל בהם יום חינוך ארוך על פי צו כאמור לעיל.

1.3     בחוק נקבע כי זכאותם של תלמידים לארוחה יומית תיקבע על פי תקציב שנתי שיוקצה למטרה זו בסעיף התקציב של משרד החינוך בחוק התקציב השנתי. נוסף על תקציב זה נקבע, כי כל רשות מקומית שתלמידיה ייכללו כאמור באוכלוסייה הזכאית אחראית למתן הארוחות לתלמידים בהתאם לחוק, וכן תשתתף במימון ארוחה יומית במוסדות החינוך שבתחום שיפוטה בשיעורים שייקבעו על פי החוק, ולשם כך תהיה הרשות רשאית לגבות מההורים תשלומים בשיעורים שיקבע השר – הכול  כאמור בחוק ארוחה יומית לתלמיד.

 

2.     תפקיד הרשות המקומית

2.1     על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד, רשות מקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית אחראית למתן הארוחות לתלמידים כאמור.

2.2     הרשות המקומית מחויבת על פי חוק להשתתף במימון ארוחה יומית במוסדות חינוך שבתחום שיפוטה.

2.3     הרשות המקומית זכאית לגבות מההורים תשלום – בהתאם לחוק – לפי המדרגות המאושרות בוועדת החינוך של הכנסת, בהתאם לשכר המשפחה לנפש.

2.4     הרשות המקומית מחויבת על פי חוק לאפשר להשתתף בתכנית ההזנה לכל התלמידים הזכאים והמעוניינים בכך, ובכלל זה לתלמידים שמצבם הכלכלי של הוריהם אינו מאפשר את התשלום עבור השתתפותם. תלמידים אלו לא ישלמו עבור ההשתתפות בתכנית. סכום הגבייה המרבי מההורים נקבע מדי שנה על ידי ועדת החינוך של הכנסת במסגרת ההחלטה על תשלומי הורים – הזנה (ראה את ההנחיות בחוזר הוראות הקבע סב/3(א), סעיף 3.11-9, "תשלומי הורים", ואת ההנחיות בנושא "תשלומי הורים" המתפרסמות מדי שנה).

2.5     בכל מקרה שרשות מקומית לא תאפשר השתתפות בתכנית ההזנה מסיבות כלכליות לתלמידים הזכאים לכך, ינחה משרד החינוך את הספק המפעיל את מינהל ההזנה לספק את הארוחות לתלמידים הללו בכל מוסדות החינוך שברשות.

2.6     משרד החינוך יקזז את חלקה של הרשות המקומית בעלות הארוחות של כל התלמידים המוזנים, ובכלל זה התלמידים מהקבוצה המוגדרת ב-2.5 לעיל.

 

3.     זכות ההורים לוותר על הזנה עבור ילדיהם

כל הורה שאינו מעוניין שילדו ישתתף בתכנית חייב למלא טופס הצהרה על כך ולמסרו להנהלת המוסד החינוכי (ראה דוגמת טופס בנספח 4 להלן). רק הצהרות שבהן יהיה ברור שהסיבה לוויתור על ההשתתפות אינה קושי כלכלי תוכרנה לצורך אי-קבלת ארוחה.

 

4.     נוהלי עבודה בבית הספר

4.1     נהלים כלליים

4.1.1    מנהל בית הספר יבחר איש צוות שיהיה איש הקשר מול צוות ההזנה.

4.1.2    אלה תפקידי איש הקשר:

-    לעדכן במערכת המחשוב של ההזנה כל שינוי זמני או קבוע במספר האוכלים

-    לאשר את הזמנת המזון מדי יום במערכת הממוחשבת.

4.1.3    בית הספר יקבע מקום קבוע, מקורה, נקי ומוגן שבו יניח הספק את הצידניות ומשם הן ייאספו לחלוקה לכיתות.

4.1.4    באחריות איש הקשר לוודא שהצידניות לא ייפתחו אלא בסמוך לארוחה.

4.1.5    אם שינוע הצידניות לכיתות נעשה על ידי תורנים, יש לוודא שכל צידנית נישאת על ידי שני תורנים מהכיתות הגבוהות (ה'-ו') בלבד.

4.1.6    באחריות איש הקשר לאחסן את הצידניות הריקות, שלמות ונקיות מכל שאריות מזון ואשפה, עד לאיסופן על ידי הספק.

4.1.7    במקרה של נזק לצידניות שנגרם על ידי תלמידים יישא בית הספר  באחריות הכספית.

4.1.8    אם חסרות מנות יש לדווח מיד לצוות ההזנה/ לרשות.

4.1.9    יש להשמיד אוכל שלא נאכל באותו יום בבית הספר.

4.1.10  אין להוציא אוכל מבית הספר. אפשר להרשות לתלמיד היוצא מוקדם לאכול את מנתו לפני יציאתו הביתה. תלמיד שאינו מגיע לבית הספר אינו רשאי לקבל הזנה.

4.1.11  בית הספר ייצור קשר עם נציג ההזנה או עם נציג הרשות, ויעדכנו בבעיות ובקשיים המתעוררים או במקרים של אי-שביעות רצון מהאוכל.

 

4.2     התפריט

4.2.1    ספק המזון מחויב להעביר למוסד תפריט חודשי מאושר בחתימת תזונאית.

4.2.2    במקרה של הערות או אי-שביעות רצון מהתפריט יש לפנות אך ורק לנציג מינהלת ההזנה. אין לפנות ישירות לספק.

4.2.3    צוות בית הספר יבדוק את ההתאמה בין התפריט הרשום למזון המתקבל וידווח לנציג ההזנה בו ביום במקרה של אי-התאמה.

4.2.4    יש להקפיד לתלות את התפריט המאושר במקום בולט בבית הספר ובכיתות.

 

4.3     הציוד הנלווה

4.3.1    כל תלמיד יקבל מדי יום:

-    מצעית (פלייסמט) להנחה על השולחן;

-    מפית מנייר סופג דו-שכבתי (20×20 ס"מ לפחות) לניגוב הידיים;

-    סכו"ם אישי חד-פעמי מפלסטיק קשיח באיכות טובה.

4.3.2    כל כיתה תקבל מדי יום שתי שקיות איכותיות לפחות לפינוי אשפה, (כיתה שיש בה פחות מ-20 תלמידים תקבל שקית אחת).

4.3.3    באספקה בתפזורת יסופקו, בנוסף לציוד הנלווה שצוין לעיל, צלחות חד-פעמיות איכותיות (בקוטר 20 ס"מ לפחות), צלחות קטנות לסלט וכפות הגשה.

 

4.4     בקשות חריגות

4.4.1    על שינויים בתפריט בגין אירועים מיוחדים או בשל יציאה לטיול יש לעדכן את מינהלת ההזנה לפחות שבוע ימים מראש ולוודא שהתקבלו אישור או דחייה לבקשה זאת.

4.4.2    בימי לימוד מקוצרים (עד השעה 13:30) בגין מסיבות, ימי הורים וכו', בית הספר אינו זכאי להזנה.

4.4.3    ביציאה לטיולים אפשר לספק כריכים בלבד – פסטרמה/ טונה/ גבינה צהובה, ביצה קשה, לחם/לחמנייה/פיתה – וסלט אישי  ופרי.

4.4.4    במגזר היהודי אין אפשרות לשלב בין כריכים בשריים לכריכים חלביים.

4.4.5    פעם בחודש אפשר לספק מנה "שוברת שגרה" שתכלול המבורגר/שניצל, לחמנייה וירקות או צ'יפס אפוי, מנה אישית של חומוס/טחינה  ופרי.

 

4.5     אחריות מנהל ביה"ס, בשיתוף עם איש הקשר

4.5.1    עם תחילת תכנית ההזנה בבית הספר על המנהל לכנס את צוות ההוראה לתכנון הפעלתה של תכנית ההזנה באופן שיתאים למסגרת הכיתתית והבית-ספרית.

4.5.2    מומלץ להזמין תזונאית של מינהלת ההזנה או כל תזונאית אחרת למתן השתלמות העשרה לצוות המורים. אפשר להקים ועדת הזנה בית-ספרית ובה נציגות של בית הספר. הוועדה  תלווה על ידי תזונאית של תכנית ההזנה.

4.5.3    מומלץ לבחור אנשי צוות או תורנים בוגרים שיהיו אחראים על חלוקת הצידניות לכיתות.

 

4.5.4    יש לבחור תורנים לארגון הכיתה ולניקויה לקראת הארוחה ובסיומה, גם כשמדובר באכילה בתפזורת.

 

4.6     ארגון הכיתה

4.6.1    בשעת הארוחה קיימת חובת נוכחות של מורה מצוות בית הספר.

4.6.2    על השולחנות להיות נקיים מציוד לימודי.

4.6.3    חשוב להקפיד על עריכת השולחנות באופן מכובד (עם פריטי הציוד הנלווה והמנה).

4.6.4    פינוי השאריות ייעשה לתוך שקית אשפה שתפונה מהכיתה באופן מאורגן על ידי תורני הכיתה.

 

5.     נוהלי העבודה בגנים

5.1     באחריות צוות הגן לוודא שהצידניות לא ייפתחו אלא סמוך לארוחה.

5.2     באחריות צוות הגן לאחסן את הצידניות הריקות שלמות ונקיות מכל שאריות מזון ואשפה, עד לאיסופן על ידי הספק.

5.3     במקרה של נזק לצידניות יישא הגן באחריות הכספית.

5.4     אם חסרות מנות יש לדווח מיד למינהלת ההזנה/לרשות.

5.5     אוכל שלא נאכל באותו יום בגן יש להשמיד (לבד מלחם, מפרות ומירקות שלמים).

5.6     אין להוציא אוכל מהגן. תלמיד היוצא רשאי לאכול לפני יציאתו הביתה. תלמיד שאינו מגיע לגן אינו רשאי לקבל הזנה.

 

6.     הזנה לבעלי רגישויות

בכל מקרה של דיווח הורה על  רגישות/אלרגיה למזון יש לפעול כדלהלן:

6.1     יש להפסיק את ההזנה לתלמיד הנדון  לאלתר.

6.2     יש להמציא אישור רפואי של הרופא המטפל המפרט את האלרגיה/ הרגישות שהילד סובל ממנה ואת רמת חומרתה.

6.3     האישור הרפואי יועבר לתזונאית מינהלת ההזנה בציון שם המוסד, סמל המוסד, שם היישוב ומספר הטלפון של ההורה ושל המחנך/הגננת.

6.4     יש לדאוג לקבלת אישור עקרוני לאספקת מנות מיוחדות והנחיות מתזונאית התכנית לגבי המשך הטיפול.

6.5     יש למלא טופס כדוגמת זה המובא בנספח 2 להלן ולהעבירו לידי תזונאית מינהלת ההזנה בפקס' או במייל.

6.6     כדי להפסיק את אספקתה של מנה מיוחדת יש לפנות לתזונאית המחוז. אין לעשות כל שינוי במנות המיוחדות ללא אישור התזונאית (ראה טופס בנספח 5).

6.7     סוגי הרגישויות שאפשר לספק עבורן מנה מיוחדת כוללות רגישות לגלוטן, לחלב, לשומשום, לסויה ולביצים. חשוב לציין כי חלה חובת דיווח גם במקרה של רגישויות/אלרגיות אחרות.

6.8     כל רגישות תיבדק לגופה, על-סמך האישור הרפואי, והתזונאית תעביר הנחיות בהתאם.

6.9     במקרה של דיווח על רגישות שאין אפשרות לספק עבורה מנה מיוחדת על ההורים לצייד את התלמיד במזון מהבית.

 

7.     הזנה בזמן שביתה ברשות

7.1     במקרה שמרכז השלטון המקומי יכריז על שביתה ברשות לא תסופק הזנה לגני הילדים אלא אם תתקבל הודעה מפורשת מהרשות על קיום לימודים סדירים, ובכלל זה הפעלת יום חינוך ארוך. לבתי הספר תסופק הזנה כרגיל, אלא אם כן תתקבל הודעה מפורשת מהרשות לא לספק.

7.2     רצוי שההודעה על קיום לימודים סדירים באחריות הרשות תימסר לנציג צוות ההזנה עד השעה 12:00 ביום שלפני השביתה, ובכל מקרה על ההודעה להימסר לא יאוחר מהשעה 8:00 בבוקר ביום השביתה.

7.3     כמויות המזון שיסופקו יהיו הכמויות המסופקות למוסד באופן קבוע.

7.4     בכל מקרה של השבתה על ידי גורמים אחרים (הרשות המקומית, ארגון עובדים, ועד הורים וכו') חלה חובה על נציגי הרשות להודיע על התנהלות מערכת החינוך על פי ההנחיות ב-7.2 לעיל.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/7(א), א' אדר ב' התשע"ד, 03 במרץ 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  15/02/2019